REGULAMIN PROWADZENIA BLOGA W RAMACH TRANS.INFO

Ostatnia zmiana regulaminu: 30.04.2019

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa procedury związane z utworzeniem oraz prowadzeniem w ramach serwisu Trans.info bloga o tematyce transportowej (dalej jako: “Blog”).
  • Wszelkie definicje użyte w niniejszym Regulaminie odpowiadają ich rozumieniu użytym w regulaminie Trans.info.
   Ponadto w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy regulaminu Trans.info.
  • Szczegółowe warunki rejestracji w serwisie Trans.info określa regulamin Trans.info dostępny pod adresem: www.trans.info/blog-regulations.
 • Wymogi dotyczące posiadacza Bloga
  • Założyć a następnie prowadzić Bloga na platformie udostępnionej przez Administratora mogą jedynie osoby fizyczne będące Użytkownikami serwisu Trans.info.
  • Blog, o którym mowa w ust. 1 po jego utworzeniu zostanie przypisany do indywidualnie oznaczonego Użytkownika.
  • Jeden Użytkownik może korzystać z jednego Bloga.
  • Utworzenie Bloga jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • Po dokonaniu m.in. czynności określonej w ust. powyżej, zostanie utworzony Blog, na którym Użytkownik będzie mógł zamieszczać następujące dane:
   • wizerunek (w postaci np. zdjęcia);
   • nazwę firmy;
   • stanowisko;
   • a także inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
  • Z chwilą założenia Bloga Użytkownik oświadcza, że:
   • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako “RODO”.
   • przyznaje na rzecz Administratora prawo cytatu do utworów zamieszczonych na Blogu zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880) w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, lub prawami gatunku twórczości. Powyższa zgoda obejmuje również prawo cytatu utworów Użytkownika, przez Administrator dla celów marketingowych.
   • Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wykorzystywanie Blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi.
   • przenosi bezpłatnie na Administratora niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów udostępnianych na Blogu na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
    • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania;
    • modyfikowanie, tj. tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian;
    • rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem.
 • Zasady użytkowania
  • Każdy Blog zostanie automatycznie przypisany do Użytkownika, który go utworzył.
  • Aby zostać przekierowanym na Bloga wybranego Użytkownika, należy:
   • kliknąć bezpośrednio w jego imię i nazwisko (np. zawarte w komentarzu Użytkownika);
   • wejść w zakładkę “LUDZIE” a następnie wyszukać wybranego Użytkownika;
  • Zabronione jest udostępnianie treści, które w jakikolwiek sposób naruszałyby obowiązujące prawo, dobre obyczaje, uczucia religijne oraz prawem chronione dobro osób trzecich.
  • Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych w tym treści reklamowych i promocyjnych oraz jakichkolwiek treści niezwiązanych z przeznaczeniem Bloga a także mających na celu promocję Użytkownika lub prowadzonej przez niego działalności (np. spamu) na Blogu.
  • Wszelkie treści naruszające niniejszy Regulamin, regulamin Trans.info oraz przepisy powszechnie obowiązujące prawa będą blokowane przez Organizatora.
  • Administrator może dokonać blokady Bloga w przypadku naruszenia Regulaminu lub na wniosek Użytkownika. Blokada skutkuje pozbawieniem Użytkownika dostępu do Bloga (w tym brakiem możliwości logowania się). Zablokowany Blog nie będzie wyświetlany innym Użytkownikom.
  • W przypadku powtarzającego się dokonywania naruszeń, o których mowa w ustępie powyżej, Administrator może zablokować Użytkownikowi dokonującemu naruszeń, także konto w serwisie Trans.info.
  • Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach funkcjonowania usługi mailowo pod adresem: redakcja@trans.info.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie powyżej.
  • O decyzji Administratora w przedmiocie złożonej reklamacji, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie (w przypadku, w którym ustalenie danych kontaktowych będzie możliwe).
  • Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 • Odpowiedzialność
  • Za treści umieszczone na Blogu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  • W przypadku wykorzystania przez Użytkownika utworów, do których autorskie prawa majątkowe należą do podmiotów trzecich, w tym są dostępne publicznie, przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 2 ust. 5 lit. c) nastąpi z ograniczeniami wynikającymi z licencji udzielonych Użytkownikowi, tj. poprzez udzielenie Administratorowi stosowanej licencji, co nie będzie uprawniało Użytkownika do wynagrodzenia.
  • W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem przeciwko Administratorowi z tytułu naruszenia jej praw, na skutek korzystania z treści zawartych na Blogu Użytkownika przez Administratora w sposób zgodny z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie, Użytkownik bezzwłocznie i na własny koszt podejmie obronę Administratora przed takim roszczeniem (np. przystępując w charakterze interwenienta ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią), oraz pokryje wszelkie szkody, koszty i wydatki poniesione przez Administratora w wyniku takiego roszczenia, w szczególności koszty obsługi prawnej oraz kwoty odszkodowań i kosztów zasądzonych przez sąd właściwej jurysdykcji lub wynikających z treści zawartej ugody.
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za rejestrację Bloga jako dziennika lub czasopisma zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm.).
  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych zamieszczanych na Blogu.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia Bloga przez Użytkownika osobom trzecim.
   Jedynie Użytkownik ma prawo do zamieszczania nowych treści na swym Blogu.
  • Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność, w następujący sposób:
   • wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkownika z Bloga w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,
   • za treści i formę materiałów, utworów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Bloga, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   • wszelkie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym Użytkownicy wbrew zapisom Regulaminu udostępnili swoje Blogi do edycji,
   • niedostępności Bloga z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
   • przerwy w dostępie do Bloga, w tym uniemożliwiające korzystanie z Serwisu, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
   • szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji.
 • Dane osobowe
  • Informacje zawarte w niniejszym paragrafie realizują obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
   1. Administratorem danych osobowych jest Trans.info sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000751609, kontakt: redakcja@trans.info.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia wykonywania umowy o prowadzenie Bloga a także w celu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Bloga (podstawa prawna art 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO)
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • przenoszenia danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Realizacja prawa określonego w pkt. 5 a. może skutkować usunięciem Bloga Użytkownika, albo dalszym przetwarzaniem jego danych, w oparciu o prawnie uzasadnione podstawy Administratora, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług, Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia przez Administratora, że się zdezaktualizowały.
  • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres istnienia Bloga w serwisie Trans.info oraz przez okres 3 lat od jego usunięcia w celach archiwalnych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, wskazanym na stronie internetowej: www.trans.eu lub partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych udostępnionych przez Blog mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi programistyczne.
  • Administrator nie podejmuje w oparciu o dane osobowe, żadnych zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć skutki prawne dla Użytkownika.
  • Dane przekazane w ramach Bloga będą wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania np. zachowań czy zainteresowań Użytkownika.
  • Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla założenia Bloga i korzystania z jego funkcjonalności.
 • Postanowienia końcowe
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie, do wiadomości Użytkowników, w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Trans.info pod adresem: www.trans.info/blog-regulations.