Polityka prywatności

 • Oświadczenie o prywatności
  • Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 104.500, 00 PLN w pełni opłacony (dalej: Administrator) oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.
  • Niniejsza polityka odnosi się do serwisu internetowego Trans.info (w tym Transplace). Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.
 • Pliki Cookie
  • Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich zainteresowań i preferencji, jak np. tematyka artykułów, sposób korzystania z Serwisu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do utrudnienia korzystania ze wszystkich
   możliwości serwisu.
 • Dane w Google Analytics
  • Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.
 • Gromadzone dane
  • W celu korzystania z Serwisu należy założyć konto i zalogować się do Serwisu.
  • Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, a także można przekazać dane dot. preferencji oraz zainteresowań, kwalifikacji zawodowych, miejsca zatrudnienia i stanowiska, zdjęcie. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:
   • korzystania z Serwisu,
   • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
   • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami wymiany poglądów w ramach Forum lub komentarzy,
   • przesłania naszego biuletynu informacyjnego dot. zmian w Serwisie (jego funkcjonalnościach), Regulaminie, zbiory najważniejszych informacji z branży itp.
   • przekazania informacji dotyczących produktu, jeśli użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie.
  • Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem Serwisu lub maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres info@trans.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).
  • Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.
 • Udostępnianie danych innym podmiotom
  • Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).
  • Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).
 • Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską
  • Korzystając ze strony internetowej, produktów lub usług Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych osobistych przez Administrator poza obszar Wspólnoty Europejskiej w celu przetwarzania tych danych w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności.
 • Dostęp do danych
  • Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Użytkownika z bazy danych. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. Administrator umożliwia korygowanie większości danych
   osobowych w ramach równych funkcji oferowanych w ramach Serwisu Trans (np. samodzielnie poprzez edycję konta lub za pośrednictwem konsultanta).
 • Bezpieczeństwo
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:
   • stosuje szyfrowanie SSL,
   • umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 6 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik,
   • Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
   • Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności
  • Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 18.09.2017r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.
 • Informacje kontaktowe
  • W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.eu Group S.A. , Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65
  • email: info@trans.eu