Polityka prywatności

1. Oświadczenie o prywatności

1. Niniejsza polityka jest stosowaną przez Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadającą adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751609, NIP: 8961581580, REGON: 381491570, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN (dalej: Administrator).

2. Niniejsza polityka odnosi się do serwisu internetowego https://trans.info/pl. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

2. Pliki Cookie
Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich zainteresowań i preferencji, jak np. tematyka artykułów, sposób korzystania z Serwisu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do utrudnienia korzystania ze wszystkich możliwości Serwisu.

3. Dane w Google Analytics
Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

4. Gromadzone dane

1. W celu korzystania z Serwisu należy założyć konto i zalogować się do Serwisu.

2. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, a także można przekazać dane dot. preferencji oraz zainteresowań, kwalifikacji zawodowych, miejsca zatrudnienia i stanowiska, zdjęcie. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki). Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:
a. niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
b. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
c. przesłania biuletynu informacyjnego Administratora dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp. będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d. przekazania informacji dotyczących Usług, jeśli Użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem Serwisu lub maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres redakcja@trans.info (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

4. Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.

5. W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcy danych

1. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Trans.eu [____], a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

2. Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

6. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych samodzielnie przez Użytkownika poprzez edycję Konta.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – Administrator będzie je przetwarzać do czasu jej wycofania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

8. Bezpieczeństwo

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:
    a. stosuje szyfrowanie SSL,
    b. umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 6 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik,
    c. Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
    d. Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

9. Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 30.04.2019 r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie https://trans.info/pl/page/polityka-prywatnosci  wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

10. Informacje kontaktowe
W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.info sp. z o.o., ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, e-mail: redakcja@trans.info