Regulamin Trans.Info/TransPlace

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Definicje
   ABONENT SYSTEMU TRANS.EU – Użytkownik konta pochodnego, zarejstrowanego w Systemie Trans.eu, którego Konto w danym momencie ma status autoryzowane i opłacone.
   FORUM – forum dyskusyjne dostępne w pełnym zakresie, po zalogowaniu zgodnie z postanowieniami pkt 2.1.
   GOŚĆ – osoba niezalogowana w Serwisie, która korzysta z niego w zakresie ograniczonym, zgodnie z postanowieniami pkt 2.1
   TRANSPLACE/TRANS.INFO – zwany SERWISEM – serwis informacyjny, który pozwala na dostęp do najważniejszych wiadomości i wydarzeń branżowych na bieżąco oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji w ramach artykułów oraz Forum.
   SYSTEM TRANS.EU – internetowa platforma informacyjno – usługowa dedykowania branży TSL, znajdująca się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, w tym Komunikator biznesowy, Giełdę Ładunków i Pojazdów wraz ze zintegrowanymi mapami.
   WĄTEK ZAMKNIĘTY – wątek na Forum dostępny tylko dla Abonentów Systemu Trans.eu.
   UPRAWNIENIA – dostępne w zakładce Profil Użytkownika, które umożliwiają określenie przez Użytkownika dostępów do zamieszczonych przez niego danych przez osoby trzecie.
   UŻYTKOWNIK – osoba, która założyła Konto w Serwisie zgodnie z postanowieniami 2.2 Regulaminu.
   ADMINISTRATOR – Trans.eu Group S.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN.
 • 2. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU
  • Korzystać z Serwisu może:
   • Użytkownik – w zakresie:
    przeglądania treści udostępnianych w ramach Serwisu, a w szczególności artykułów i innych publikacji,
    przeglądania i dyskutowania na forum,zgodnie z postanowieniami pkt 3, z wyłączeniem Wątków Zamkniętych,
    udostępniania treści (m.in. artykuły, zdjęcia, utwory audiowizualne) spoza Serwisu (od momentu udostępnienia tej funkcjonalności),

   • Abonentem Systemu Trans.eu, e – w pełnym zakresie – czyli z dostępem do wszystkich danych i funkcjonalności Serwisu, a w szczególności do Wątków Zamkniętych w ramach FORUM, poprzez aktywowanie konta podczas pierwszego zalogowania do Serwisu za pomocą TransID jako loginu i hasła do komunikatora Trans lub poprzez autologowanie dostępne w Komunikatorze Trans,
   • GOŚCIE – w podstawowym zakresie – czyli z dostępem jedynie do treści publikacji
  • Zarejestrowanie konta w Serwisie możliwe jest poprzez:
   pierwsze logowanie do Serwisu za pomocą kont w innych serwisach np. w Systemie Trans.eu, konta w portalu społecznościowym Facebook, Google+ oraz innych które zostaną zintegrowane z Serwisem,
   i wyrażenie zgody na utworzenie Konta i import podstawowych danych z ww. serwisów,
   wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej Serwisu.

  • Każde następne logowanie odbywać się będzie przy użyciu loginu (e-mail/TransID jako login) i hasła lub poprzez autologowanie dostępne w ramach zintegrowania systemów o których mowa w pkt 2.2 lit. a.
  • Podszywanie się pod innego użytkownika/ zakładanie nowego konta przez zablokowanego użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika.
  • W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik/Gość/Abonent nie może:
   – publikować nieautoryzowanych przez Administratora komunikatów, artykułów i innych form przekazu o charakterze komercyjnym,
   – rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (w szczególności w formie spamu),
   – wykorzystywać Serwisu dla marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawu Prawo telekomunikacyjne,
   – rozsyłać masowo anonimowej, nieoczekiwanej poczty (tzw spam), niezależnie od jego treści,
   – zbierać treści i danych użytkowników oraz w innej formie uzyskiwać dostęp do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
   – prowadzić nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
   – przesyłać wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
   – wyłudzać danych logowania oraz uzyskiwać dostępu do konta należącego do innej osoby
   – korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa i dobra osobiste (a w szczególności: dobra osobiste takie jak: wizerunek, godność, dobre imię) innych użytkowników i Administratora,
   – wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje,
   – naruszać warunków dot. Forum (pkt 3), w szczególności w zakresie komentarzy i treści publikowanych w Serwisie.

 • 3. FORUM
  • Forum dostępne po zalogowaniu do Serwisu umożliwia swobodną, ale z poszanowaniem praw innych i przepisów prawa, wymianę myśli i poglądów. Forum jest jawne, co oznacza że dane Użytkownika wypowiedzi są dostępne dla wszystkich Użytkowników, za wyjątkiem z ograniczeniami dotyczącymi Wątków Zamkniętych. Goście mają ograniczony dostęp do Forum: tzn. nie mogą zapoznać się z treścią postów ani pozostawiać własnych postów, aż do momentu rejestracji w Serwisie.
  • Nad przestrzeganiem zasad Forum czuwa Moderator, wyznaczony przez Administratora, posiadający uprawnienia do:
   • przenoszenia Postów/wątków do odpowiedniego działu/wątku w razie ich niewłaściwego zamieszczenia,
   • usuwania lub edytowania Treści, uznanych w następstwie zgłoszenia za posiadające charakter bezprawny ze względu na art . 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm),
   • rozstrzygania sytuacji spornych,
   • zastosowania wobec Użytkownika kary blokady dostępu do Forum na czas określony: 24H, 7 dni lub trwałej blokady w razie uporczywego naruszania przepisów lub Regulaminu.
    Tryb zgłaszania i rozpatrywanie naruszeń przez Moderatora określa pkt. 4.3 i następne poniżej.
  • Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji, zamieszczone w odpowiednim dziale/wątku.
  • Formułowanie opinii na temat innych podmiotów jest dopuszczalne tylko w ramach Wątku zamkniętego “Opinie o kontrahentach” na zasadzie polecenia bądź odradzania współpracy z przedsiębiorcą, pod warunkiem, że w momencie dokonywania wpisu:
   • opiniowany podmiot jest autoryzowanym Użytkownikiem Giełdy Trans,
   • twierdzenia nie stanowią naruszenia prawa czy dobrych obyczajów i są zgodne z prawdą,
   • transakcja, której dotyczy ewentualny komentarz, została zawarta za pośrednictwem Systemu Trans.eu (tj. poprzez “Akceptuj ofertę”)
  • W ramach Serwisu, a w szczególności Forum, zabronione jest publikowanie:
   • informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Administratora,
   • wątków zawierających listy dłużników, co stanowi naruszenie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.03.50.424), o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 14 oraz art. 26 ww.Ustawy).
   • regulationsContent.forum.forumText16
   • cytowanie, kopiowanie rozmów z komunikatora Trans.eu, i innych fragmentów korespondencji, naruszających tajemnicę korespondencji,
   • zakaz rozpowszechniania danych osobowych osób trzecich (przez co należy rozumieć każdy zestaw informacji o osobie wystarczający do jej identyfikacji, np. imię i nazwisko, inicjały ze wskazaniem firmy, zdjęcia, TransID, login) bez ich pisemnej zgody,
   • zakaz używania zwrotów z zasady niezgodnych z prawdą, np. określeń ogólnych jak: “Firma nie płaci”, “oszust/złodziej” (bez dysponowania wyrokiem karnym potwierdzającym popełnienie określonego przestępstwa)
   • treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, itp.
   • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Wśród ogólnie przyjętych zasad internetowej etykiety znajdą się także:
    – zakaz spamowania (np. wysyłania niechcianych/niepożądanych linków do stron)
    – zakaz nadmiernego cross-postowania (wpisywanie tych samych postów do kilku wątków jednocześnie)
    – zakaz floodowania (powielania znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon)
    – zakaz trollowania (zamierzone działania w celu obrazy / ośmieszenia innego użytkownika dla sprowokowania dyskusji)
    – zakaz nagabywania osób które sobie tego nie życzą
   • pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim Forumowiczom i użytkownikom internetu.
 • 4. OCHRONA PRAW OSÓB TRZECICH I ZAMIESZCZANE TREŚCI
  • Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, w ramach działań w Serwisie zabronione jest publikowanie w Serwisie treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz prawa własności intelektualnej).
  • Administrator ma prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej w Serwisie przez Użytkownika, jeśli stanowią naruszenie Regulaminu lub są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
  • W razie wykrycia przez Użytkownika treści, naruszających jego prawa, Użytkownik powinien zgłosić takie naruszenie Administratorowi (w formie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych). Zgłoszenie takie zostanie przeanalizowane przez Administratora niezwłocznie i w razie potwierdzenia bezprawności wskazanych danych, zostaną one usunięte przez Adminsitratora lub wyedytowane przez Użytkownika na polecenie Administratora, przy czym obowiązek udowodnienia bezprawności wpisu obciąża Użytkowników.
  • Wielokrotne naruszanie praw, w szczególności własności intelektualnej (np. ochrony prawnoautorskiej lub naruszenia prawa do znaku towarowego), innych osób będzie skutkowało zablokowaniem konta Użytkownika.
  • W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to Użytkownik (a nie Administrator) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
  • Zabronione jest publikowanie w Serwisie dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
  • Zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych i utworów oraz innych elementów, stanowiących przedmiot prawa własności intelektualnej Administratora, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy na ich używanie Administrator się zgodził.
 • 5. BEZPIECZEŃSTWO KONTA I PRYWATNOŚĆ
  • Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w Serwisie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
  • Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
  • W przypadku zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego.
  • Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
  • Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta oraz przekazywanie swojego konta innej osobie.
  • W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony, która podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów na rzecz innej osoby Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby.
  • Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w Serwisie i może określać sposób udostępniania ich poprzez Uprawnienia (dostępne w zakładce Ustawienia), z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.
  • W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak artykuły, zdjęcia i filmy, Użytkownik, który publikuje je w Serwisie, wyraża tym samym zgodę na ich rozpowszechnianie w dowolnej formie (w tym w Internecie) i w tym zakresie przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści objętych prawem własności intelektualnej. Niniejsza Licencja nie wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta. Licencja obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i wprowadzanie korekt.
  • Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że pomimo usunięcia konta lub poszczególnych danych kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym) oraz że w wyniku wtórnego wykorzystania pozostanie w sieci Internet, co pozostaje w zakresie odpowiedzialności innych podmiotów (np. Google).
  • Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich opinii na temat Serwisu i innych propozycji dotyczących Serwisu, jednakże przekazanie następuje nieodpłatnie a wykorzystanie pomysłu Użytkownika, nie będzie stanowić podstawy roszczeń z jego strony o wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest Trans.eu Group S.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720763, kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 zł w pełni opłacony, NIP 894-27-64-658, REGON 932920615.
  • Dane są gromadzone i przetwarzane w celu korzystania z Serwisu. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.
 • 7. NARUSZENIA I SANKCJE
  • Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika w Serwisie w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności w razie założenia więcej niż jednego Konta dla tej samej osoby fizycznej.
 • 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Administrator nie odpowiada za treści opublikowane przez Użytkowników zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002.144.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4.3 powyżej.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera.
  • Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania Serwisu, jednak nie może zagwarantować jego nieprzerwanej dostępności. Administrator dochowa wszelkich starań abe Serwi był dostępny na poziomie nie niższym niż 90 % w skali roku.
  • Administrator odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie trans.info/regulations