Regulamin Promocji Black Week 2023 w serwisie trans.iNFO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Black Week w Serwisie Trans.info (dalej jako “Promocja”) dla nowych Usługobiorców serwisu udostępnianego przez Trans.info sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 517.250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570, dalej jako “Usługodawca”.
 2. Program umożliwia nabycie przez Usługobiorcę dostępu do Pakietu premium (na okres rozliczeniowy wynoszący rok) w Serwisie, poprzez jednorazową płatność za cały rok subskrypcji w preferencyjnej, niższej stawce.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Trans.info, udostępnionym na stronie internetowej: https://trans.info/pl/rules, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady przystąpienia do Promocji

W Promocji może wziąć udział wyłącznie nowy Usługobiorca Pakietu premium w Serwisie tj. przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, który nie korzysta z Pakietu premium w Serwisie Trans.info.

§ 3. Warunki Promocji

 1. Usługobiorca, który w terminie od dnia 20.11.2023 r. od godziny 12:00 do dnia 27.11.2023 r. do godziny 23:59 zawrze z Usługodawcą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Trans.info, umowę o świadczenie Usług odpłatnych (Pakiet premium), w wariancie subskrypcji rocznej (na okres rozliczeniowy wynoszący rok) jest zobowiązany do wniesienia poprzez Serwis rozliczeniowy jednorazowej Opłaty w wysokości 184,44 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote 44/100).
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 powyżej musi wpłynąć na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie trwania Promocji.
 3. Promocja nie obejmuje (nie dotyczy) zawarcia przez Usługodawcę z Usługobiorcą umowy o świadczenie Usług odpłatnych (Pakiet premium), w wariancie subskrypcji miesięcznej (autoodnawialnej).

§ 4. Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa w okresie od 20.11.2023 r. od godziny 12.00 do 27.11.2023 r. do godziny 23:59.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Promocji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Usługodawcy: https://trans.info/. Odwołanie Promocji nie może naruszać praw nabytych Usługobiorców, którzy już skorzystali z Promocji.
 4. Zasady udziału w Promocji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Usługodawca poinformuje o zakresie zmiany Promocji i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej https://trans.info/.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają:
  1. Regulamin Trans.info;
  2. przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące.
 2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.