Regulamin Trans.iNFO od dnia 31.03.2023 r.

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis udostępniany jest Usługobiorcom przez spółkę pod firmą Trans.info sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 517.250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570, o adresie e-mail: redakcja@trans.info.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Trans.info sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i odbywa się w oparciu o treść tego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, przy czym w razie ewentualnej sprzeczności pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin Użytkownikowi działającemu w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. Usługodawca oświadcza, że z oferowanych przez Usługodawcę Usług mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z Usług przez konsumentów. Konsumenci korzystają z Usług na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Usługobiorca oświadcza, że korzystając z Usług zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych, w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, która posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania świadczeń w ramach Usług w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy, a także wobec konsumentów niebędących Usługobiorcami.
 7. Usługobiorcy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a osobą trzecią. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Usługobiorców przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Usługobiorcę z osobami trzecimi.
 8. Trans.info sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 2
DEFINICJE

 1. E-magazyn - Magazyn Menedżerów Transportu wydawany przez Usługodawcę.
 2. Formularz – formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Usługobiorcy przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych) niezbędnych np. do założenia Konta, kontaktu z Usługodawcą, otrzymywania Newslettera, zapisu na Webinar.
 3. Hasło – dowolny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika/Usługobiorcę w procesie rejestracji Konta.
 4. Konto – konto tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, na potrzeby realizacji wybranych Usług. W imieniu Usługobiorcy z Konta korzysta Użytkownik wskazany w Formularzu.
 5. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika/Usługobiorcy albo TransID Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas rejestracji Konta.
 6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę.
 7. Newsletter – list elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę za zgodą Usługobiorcy, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.
 8. Partner – każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem Internetu i dostępna pod adresem https://trans.info/ oraz pod odpowiednimi subdomenami w różnych wersjach językowych, będąca internetowym publikatorem informacyjnym z następujących dziedzin: transport, spedycja, logistyka, należącym do Usługodawcy.
 11. TransID – unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Usługobiorcy w chwili rejestracji konta na Platformie Trans.eu (internetowej platformie typu B2B Partnera, dostępnej pod adresem www.platform.trans.eu.).
 12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców dostępne w Serwisie, w szczególności usługa przeglądania - umożliwienie Usługobiorcom przeglądania Materiałów w Serwisie, oraz ale nie wyłącznie:
  1. usługa Konta,
  2. usługa komentowania - umożliwienie Użytkownikowi/Usługobiorcy posiadającemu Konto w Serwisie, wypowiedzi poprzez zamieszczanie komentarzy do Materiałów oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie i udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących komentarze,
  3. usługa Newslettera,
  4. usługa Formularza kontaktowego,
  5. usługa wyszukiwania - umożliwienie Usługobiorcy zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Usługodawcy (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Serwisie),
  6. udostępnianie Usługobiorcy E-magazynu,
  7. udostępnianie Usługobiorcy Webinarów,
  8. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych.
 13. Usługobiorca – przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, a który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, może on być jednocześnie Użytkownikiem.
 14. Usługodawca – Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 517.250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 16. Użytkownik - osoba fizyczna, która działa w imieniu i na rzecz Usługobiorcy w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), w szczególności poprzez korzystanie z Konta oraz komentowanie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika, pełną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 17. Webinar – seminarium internetowe, szkolenie online lub prezentacja przeprowadzana z wykorzystaniem technologii webcast - czyli transmisji wideo, dźwięku i tekstu w czasie rzeczywistym (na żywo) za pośrednictwem przeglądarki internetowej, do którego Usługobiorca otrzymuje dostęp po wypełnieniu Formularza, a którego organizatorem jest Usługodawca lub Partner.

§ 3
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Serwisu Usługobiorca może korzystać w szczególności z Usług obejmujących przeglądanie Materiałów dostępnych w Serwisie.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach lub nabytych na podstawie odrębnych umów.
 3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie usługi przeglądania dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usługi przeglądania dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu.
 4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług zapewnianych przez osoby trzecie określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych usług.
 5. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług oraz z samego Serwisu jest bezpłatne. Świadczenie usług odpłatnych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych usług.
 6. Dostęp i korzystanie z Serwisu Usługobiorca otrzymuje na czas nieokreślony. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług opisaną w Regulaminie, bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
 7. Dostęp do niektórych Usług może być uzależniony od:
  1. зzamówienia usługi,
  2. wypełnienia Formularza,
  3. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Usługodawcy lub Partnerów, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Usługodawcę lub Partnerów na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od podmiotów współpracujących z Usługodawcą lub Partnerami, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez podmioty współpracujące z Usługodawcą lub Partnerami, na udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, tzw. cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych,
  4. dokonania rejestracji Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów.

§ 4
KONTO

 1. Serwis umożliwia Usługobiorcy zarejestrowanie Konta w Serwisie poprzez:
  1. pierwsze logowanie do Serwisu za pomocą kont w innych serwisach np. na Platformie Trans.eu, w portalu społecznościowym Facebook, Google+ oraz innych, które zostaną zintegrowane z Serwisem oraz wyrażenie zgody na utworzenie Konta i import podstawowych danych z ww. serwisów, a także zaakceptowanie regulaminów i polityk prywatności danego serwisu,
  2. wypełnienie Formularza dostępnego na stronie głównej Serwisu.
 2. Każde następne logowanie odbywać się będzie przy użyciu Loginu i Hasła lub poprzez autologowanie dostępne w ramach zintegrowania systemów o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej.
 3. Usługobiorca może zarejestrować w Serwisie wiele Kont, o ile w Formularzu każdorazowo wskaże innego Użytkownika. Dany Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta. W przypadku zablokowania Konta danego Użytkownika, Usługobiorca nie ma prawa utworzyć kolejnego Konta dla tego Użytkownika.
 4. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich i są prawdziwe i aktualne.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych i danych Użytkownika.
 6. Zabrania się udostępniania Konta i danych do Konta osobom trzecim.
 7. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 8. Naruszenie przez Użytkownika/Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podszywanie się pod innego Użytkownika/Usługobiorcę, założenie więcej niż jednego Konta dla tego samego Użytkownika, założenie kolejnego Konta dla zablokowanego Użytkownika, stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem Konta.
 9. Użytkownik/Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Konta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że pomimo usunięcia Konta lub poszczególnych danych, kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym) oraz że w wyniku wtórnego wykorzystania pozostanie w sieci Internet, co pozostaje w zakresie odpowiedzialności innych podmiotów (np. Google).
 11. Użytkownik w imieniu Usługobiorcy ma prawo składać oświadczenia i zaciągać zobowiązania w ramach Serwisu.

§ 5
KOMENTOWANIE

 1. Założenie Konta umożliwia korzystanie z usługi komentowania w Serwisie.
 2. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, z którym dany komentarz jest powiązany.
 3. Jeżeli komentarz stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Użytkownik/Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 5. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu, zabrania się publikowania komentarzy zawierających:
  • wulgaryzmy,
  • treści obraźliwe,
  • reklamy lub przekazy stanowiące reklamę ukrytą,
  • odesłania do innych stron internetowych,
  • treści naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
  • treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujące przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
  • treści w inny sposób niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik/Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem § 2 ust. 16 Regulaminu.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników/Usługobiorców w Serwisie. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika/Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: redakcja@trans.info.
 8. Usługodawca ma prawo do usunięcia komentarza opublikowanego w Serwisie przez Użytkownika/Usługobiorcę, jeśli stanowi on naruszenie Regulaminu lub jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 6
NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie Formularza, także podczas rejestracji Konta.
 2. Usługodawca kieruje do Usługobiorcy korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.
 3. Usługobiorca, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Formularzu, wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub Partnerów.
 4. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Usługobiorcę poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 5. Każdy Newsletter wysyłany na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Newslettera lub zmiany parametrów wykonywania usługi.
 6. W Newsletterze mogą być zamieszczone treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslettera w każdym czasie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Cofnięcie zgody Usługobiorcy na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Usługobiorcy w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.

§ 7
POZOSTAŁE USŁUGI

 1. Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu z Usługodawcą bezpośrednio przez Formularz dostępny w Serwisie w zakładce “KONTAKT”.
 2. Aby skorzystać z usługi Formularza kontaktowego należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
 3. Usługodawca odpowiada na wiadomości Usługobiorców przesłane przy użyciu Formularza w terminie 14 dni na adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Serwis umożliwia wyszukiwanie Materiałów w Serwisie przez wyszukiwarkę dostępną na stronie głównej Serwisu.
 5. Aby skorzystać z usługi wyszukiwania należy wpisać w wyszukiwarce pożądaną treść. W odpowiedzi Serwis wskaże Materiały odpowiadające wyszukiwanej treści. Istnieje możliwość sortowania Materiałów wg daty i trafności.
 6. W Serwisie udostępniany jest E-magazyn w zakładce “E-MAGAZYN”. Usługobiorcy mają możliwość przeglądania E-magazynu w przeglądarce internetowej oraz pobrania E-magazynu w formacie pdf.
 7. Aby skorzystać z usługi udostępnienia E-magazynu, po wyborze zakładki “E-MAGAZYN” należy wybrać pożądany egzemplarz E-magazynu poprzez wybór “Pobierz bezpłatnie”. Istnieje również możliwość przeglądania i pobrania najnowszego egzemplarza E-magazynu poprzez wybór zakładki “Pobierz nowy Magazyn Menedżerów Transportu”.
 8. Z chwilą pobrania E-magazynu, Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z E-magazynu wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorców. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści E-magazynu jako treści własnej, czy udzielania sublicencji.
 9. W serwisie udostępniane są Webinary. Aby skorzystać z usługi udostępnienia Webinaru, po wyborze zakładki “WEBINARY” lub innej, informującej o możliwości zapisu na Webinar, należy wypełnić Formularz.
 10. Webinary udostępniane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronach Serwisu jak i Partnerów. Link do Webinaru przesyłany jest Usługobiorcom na adres e-mail podany w Formularzu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Usługobiorcy w webinarze bez podania przyczyny.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wysłania przed terminem Webinaru przypomnienia o Webinarze na adres e-mail podany w Formularzu.
 13. Z chwilą rejestracji do Webinaru i przesłania linka do Webinaru w sposób wskazany w § 7 ust. 10 niniejszego Regulaminu, Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorców. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru jako treści własnej, czy udzielania sublicencji.
 14. Zabrania się udostępniania linka do Webinaru osobom trzecim.
 15. Zabrania się utrwalania treści i przebiegu Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Usługodawca może zablokować dostęp do Webinaru.
 16. Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Usługobiorcami, jednak istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 17. Usługodawca dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
 18. Usługodawca oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinaru lub w zmian podstawowych parametrów Webinaru, w tym terminu Webinaru lub jego anulowania, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 20. W przypadku gdy Usługobiorca w trakcie Webinaru będzie naruszał prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, Usługodawca po uprzednim upomnieniu Usługobiorcy uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Webinaru.
 21. Usługodawca daje możliwość Usługobiorcom retransmisji przeprowadzonych Webinarów poprzez dostęp do wersji archiwalnej Webinaru znajdującej się pod linkiem posiadanym przez Usługobiorcę.

§ 8
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu, w ramach korzystania z Serwisu Usługobiorca nie może:

 1. dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym,
 2. publikować nieautoryzowanych przez Usługodawcę komunikatów, artykułów i innych form przekazu o charakterze komercyjnym, a także naruszających dobra osób trzecich, prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 3. rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (w szczególności w formie spamu),
 4. wykorzystywać Serwisu dla marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1933 z późn. zm.),
 5. rozsyłać masowo anonimowej, nieoczekiwanej poczty (tzw. spam), niezależnie od jego treści,
 6. zbierać treści i danych innych Usługobiorców oraz w innej formie uzyskiwać dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
 7. prowadzić nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
 8. przesyłać wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
 9. wyłudzać danych logowania oraz uzyskiwać dostęp do Konta należącego do innego Użytkownika/Usługobiorcy,
 10. korzystać z Serwisu i poszczególnych Usług w sposób naruszający prawa i dobra osobiste (a w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste takie jak: wizerunek, godność, dobre imię) innych Usługobiorców i Usługodawcy,
 11. wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu i wynikłe z tego skutki,
  2. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, zawinionych działań Usługobiorcy,
  3. informacje pobrane z Serwisu, skutki ich wykorzystania przez Usługobiorcę oraz ich przydatność dla Usługobiorcy,
  4. działania i zaniechania Użytkownika/Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca jest świadomy zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Usługobiorcy, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Usługobiorcy wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik/Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego Hasła.
 3. Usługodawca:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika/Usługobiorcę zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Użytkownika/Usługobiorcę warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym podanie nieprawidłowych danych, co uniemożliwi korzystanie z poszczególnych Usług,
  3. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i poszczególnych Usług wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera,
  4. ponosi odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu i Usług w nim dostępnych,
  6. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Usługobiorcy i dostęp do Serwisu, Usług, bądź wpływać na ich jakość,
  7. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Usługobiorcom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie Materiałów, w przypadku stosowania przez tych Usługobiorców sprzętu lub oprogramowania ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu,
  8. ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług.

§ 10
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis i Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, Webinary, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.).
 2. Prawa do Materiałów przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, w tym Partnerom. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie Materiały na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie Usługobiorcy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do Materiałów.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu oraz Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz osób trzecich. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na jego stronach,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne).
 5. Jakiekolwiek inne niż określone w Regulaminie korzystanie z Materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub osób trzecich) do podlegających ochronie utworów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. Zapytania w tym przedmiocie powinny być kierowane na adres e-mail: redakcja@trans.info.

§ 11
POUFNOŚĆ

 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony. Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te:
  1. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony,
  3. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,
  4. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie niniejszej Umowy,
  5. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.
 2. O ile nie zabraniają tego przepisy prawa, Usługodawca ma prawo ujawnić informacje Usługobiorcy i Użytkownika innym spółkom z grupy Usługodawcy, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy. Usługodawca będzie wobec Usługobiorcy odpowiedzialny za utrzymanie informacji Usługobiorcy w poufności.

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, a także Użytkowników Serwisu jest Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, kontakt: redakcja@trans.info (dalej jako: “Administrator”).
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące uprawnienia, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Administratora szczegółowo określa Polityka prywatności.

§ 13
REKLAMACJE I SPORY

 1. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonych w jego zakresie Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska lub elektronicznie na adres poczty e-mail: redakcja@trans.info.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Usługobiorcę, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), albo uzyskania od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień.
 6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§ 14
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w celu dokonania rejestracji Konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Formularz kontaktowy i korzystania z innych Usług, które tego wymagają,
  3. program pozwalający na wyświetlanie pliku w formacie pdf. - w celu wyświetlenia e-magazynu.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
  2. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana danych Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronach internetowych Serwisu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://trans.info/pl/rules.