Pagina inițială

/

Transport

/

Recuperarea de creanțe în transp...

Recuperarea de creanțe în transporturi (partea a 2-a)

Recuperarea de creanțe în transporturi (partea a 2-a)

Puteți citi articolul în 7 minute

Bogdan Palade, Avocat

Bogdan Palade, Avocat

Avocat

08.03.2018

Recuperarea de creanțe în transporturi (partea a 2-a)

Dacă săptămâna trecuta vorbeam despre legislația de la nivelul Uniunii Europene privind recuperarea de creanțe, astăzi vom aborda subiectul recuperării acestora la nivelul țării noastre.   

Așadar, la nivel național, legiuitorul român a reglementat o serie de proceduri pentru a facilita creditorilor posibilitatea de a-și recupera creanțele de la debitori.

În continuare vom detalia două dintre cele mai utilizate astfel de proceduri, prin care creditorii îsi pot realiza într-o manieră mai rapidă creanțele.

Acestea sunt „cererea cu valoare redusă” și „procedura ordonanței de plată”.

CEREREA CU VALOARE REDUSĂ

Această procedură poate fi utilizată atunci când creanța pe care trebuie să o recuperați este de cel mult 10.000 lei. La stabilirea valorii creanței nu se vor avea în vedere dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, care v-ar reveni ca urmare a neplății datoriei la scadență.

Apelarea la această procedură se face prin completarea formularului de cerere aprobat prin ordin al ministrului justiției. La formular se vor anexa și înscrisurile de care întelegeți să vă folosiți pentru a dovedi că partea adversă vă datorează într-adevăr suma solicitată.

Soluționarea cererii se va face de către judecător în camera de consiliu, de regulă pe baza înscrisurilor atașate cererii pe de o parte și întâmpinării la cerere pe de altă parte, iar prezența personală în cadrul acestei proceduri nu este necesară decât dacă instanța o consideră utilă, sau una dintre părți a solicitat în mod expres acest lucru, iar instanța consideră că sunt necesare dezbateri orale.

Instanța competentă să soluționeze o astfel de cerere este judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul/sediul pârâtul.

Hotărârea pronunțată de instanța de fond poate fi atacată numai cu apel la instanța ierarhic superioară

Avantajele acestei proceduri

Avantajele utilizării unei astfel de proceduri sunt multiple:

– beneficiază de un grad sporit de celeritate

– costurile reprezentând taxa de timbru sunt mult mai scăzute decât în cazul unei proceduri de drept comun (50 de lei sau 200 lei în funcție de valoarea pretențiilor)

– hotărârea pronunțată de instanța de fond este executorie

PROCEDURA ORDONANȚEI DE PLATĂ

Această procedură poate fi utilizată indiferent de valoare, pentru recuperarea unor creanțe certe, scadente și exigibile, care au ca izvor un contract civil.

Condiții de admisibilitate a cererii

– creanța să aibă la bază un contract civil (vânzări de bunuri, prestări de servicii etc.)

– creanța trebuie să constea într-o sumă de bani

– creanța trebuie să fie certă (adică existența ei să fie dovedită cu înscrisuri emise în baza unui contract)

– creanța să fie lichidă (cuantumul crenței să fie determinat sau cel puțin determinabil pe baza înscrisurilor existente)

– creanța să fie exigibilă (termenul de plată al creanței să fi ajuns la scadență)

– creanța să fi fost însușită de debitor prin semnătură ori în alt mod admis de lege (de obicei prin recuoașterea soldului)

Notificarea prealabilă

Anterior formulării cererii de chemare în judecată creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Somația se va comunica debitorului, sub sancțiunea respingerii cererii de ordonanță de plată ca inadmisibilă.

După expirarea celor 15 zile, care se calcuează de la momentul la care somația a ajuns la debitor, se poate înainta cererea de chemare în judecată.

Soluționarea cererii și calea de atac

Cererea de cemare în judecată va trebui să cuprindă pe lângă datele de identificare ale creditorului și debitorului, suma ce reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt și de drept al obligației de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata și orice element necesar pentru determinarea datoriei, suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii.

La cerere se vor anexa în mod obligatoriu înscrisurile care atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia, precum și dovada comunicării somației, aceasta din urmă sub sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă.

Debitorul are posibilitatea să formuleze întâmpinare, de care creditorul ia la cunoștință de la dosar. La termenul de judecată părțile vor fi citate iar cauza se va soluționa potrivit dispozițiilor referitoare la pricinile urgente.

Dacă pe parcursul procesului se constată că este nevoie de administrarea altor probe în afara înscrisurilor, probe care ar fi admisibile potrivit procedurii de drept comun, instanța va respinge cererea creditorului privind ordonanța de plată prin încheiere, acesta din urmă având posibilitatea să-și realizeze creanța pe calea unei acțiuni promovate potrivit regulilor de drept comun.

În urma administrării probatoriului existent în cauză, instanța poate pronunța următoarele soluții:

– admite cererea în totalitate

– admite cererea parțial

– respinge cererea

Împotriva acestor soluții, fie creditorul, fie debitorul pot formula contestație în anulare la instanța care a judecat cererea în fond, contestație ce va fi soluționată la aceeași instanță, dar în complet de 2 judecători.

Soluția dată contestației în anulare este definitivă.

Avantajele procedurii

Și această procedură prevăzută de lege are multiple avantaje:

– litigiul se soluționează într-un termen mai scurt decât pe calea dreptului comun

– costurile referitoare la taxa de timbru judiciar sunt reduse (taxa este de 200 de lei indiferent de valoarea pretențiilor)

– hotărârea pronunțată de instanța de fond este executorie, chiar dacă impotriva ei se formulează contestație în anulare.

În concluzie, chiar dacă în relațiile de afaceri aveți neșansa ca un partener comercial să nu își respecte obligațiile contractuale asumate, nu îi dați posibilitatea să abuzeze de buna dumneavoastră credință și apelați cu încredere la procedurile puse la dispoziție de legiuitor.

__________________

LEGISLAȚIE

Legea 134/2010 privind Codul de Procedura Civila, republicată  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015

REGULAMENTUL (CE) NR. 1896/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29 iunie 2013

Foto: Wikimedia

Cele mai citite articole
comentarii (0)
Distribuie
comentarii (0)
Cele mai citite articole