TransInfo

Polityka prywatności

Przejdź do poprzedniej polityki prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Trans.INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-156 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751609, NIP: 8961581580, REGON: 381491570 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników (rozumianych jako każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora) i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://trans.info/pl. Powyższa polityka nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

Gromadzone dane

Wcelupełnegokorzystania z usług i produktów Administratora, Użytkownik może założyć konto lub zalogować się do Serwisu.

W celu skorzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie internetowej. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail. W przypadku korzystania z Serwisu w wersji premium, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, rodzaj prowadzonej działalności, numer NIP. Podczas logowania Użytkownik podaje następujące dane: login i hasło. Ponadto, Użytkownik może uzupełnić funkcjonujący w ramach jego konta profil o inne dodatkowe dane.

Administrator wskazuje, że Użytkownik może skorzystać z opcji logowania za pomocą konta założonego wcześniej na Platformie Trans.eu, w portalu społecznościowym - Facebook, Google+ oraz innych, które zostaną zintegrowane z Serwisem W takim przypadku Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji konta lub pobiera z konta Użytkownika w ramach ww. portali dane osobowe niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z innych usług i produktów Administratora, niekiedy w ramach udostępnionych dedykowanych formularzy, Użytkownik może podać inne dane, jak: numer telefonu, numer NIP etc.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem. W przypadku niedostarczenia Administratorowi niezbędnych informacji, Administrator nie będzie mógł realizować oraz prowadzić obsługi.

Niektóre dane są zbierane także biernie, tj. poprzez korzystanie z strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

Jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę Administrator przesyła informację na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy za pośrednictwem Serwisu, czy za pomocą poczty elektronicznej w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich treści wysyłając wiadomość na adres redakcja@trans.info (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: podmioty z grupy kapitałowej Trans.eu, instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości), a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się, m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego i administracyjnego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się Serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, zapewnianego przez prawo europejskie. Mając to na uwadze Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne. W przypadku takiego transferu Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przede wszystkim poprzez:

  1. przekazywanie danych osobowych do państw, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej uznająca dane państwo za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
  2. stosowanie wydanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych,
  3. stosowanie innych adekwatnych zabezpieczeń.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, jak również przeniesienia danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.

Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania.

Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:

Dane zbierane podczas wizyt Użytkowników na stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. “pliki cookies” do śledzenia wizyt Użytkowników strony i zapisywania ich preferencji, np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów trzecich, przekazywane będą jedynie do podmiotów świadczących usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego obsługi ww. plików oraz podmiotów należących do Grupy Trans.eu.

Możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, co nie spowoduje uniemożliwienia korzystania z usług, jednak może dojść do pewnych utrudnień, tzn. witryna Administratora może nie działać już w pełni poprawnie. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w Serwisie.

Zarządzanie kategoriami “plików cookies” jest możliwe również poprzez okno “Zgody”, które pojawi się przy pierwszym odwiedzeniu naszej strony internetowej przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wykorzystywania “plików cookies” przez Administratora oraz możliwości ich dostosowania do preferencji Użytkownika zostały opisane w ramach sekcji Dbamy o Twoją prywatność, w sekcji “Więcej opcji”.

Portale społecznościowe

Informujemy, że na stronie Administratora mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. W związku z umieszczeniem ich na stronie Administratora Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityk prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (min. Facebook, Linkedin). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu marki i produktów.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 25.05.2023 r. Możemy od czasu do czasu aktualizować Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach i standardach przetwarzania informacji. Takie modyfikacje mogą odbywać się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany istotne modyfikujące zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownik może zostać o nich powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia udostępnionego na stronie internetowej. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie https://trans.info/pl/page/polityka-prywatnosc wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.INFO sp. z o.o., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, e-mail: redakcja@trans.info.