Regulamin Trans.Info

Przejdź do nowego regulaminu ->
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. DEFINICJE
   1. TRANS.INFO – zwany SERWISEM – serwis informacyjny, który pozwala na dostęp do najważniejszych wiadomości i wydarzeń branżowych na bieżąco oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji w ramach bezpłatnych i płatnych artykułów oraz Forum, dostępne pod adresem https://trans.info/.
   2. FORUM – forum dyskusyjne dostępne w pełnym zakresie, po zalogowaniu zgodnie z postanowieniami § 2, opisane w § 5.
   3. GOŚĆ – osoba niezalogowana w Serwisie, która korzysta z niego w zakresie ograniczonym, zgodnie z postanowieniami § 2 ust.1
   4. WĄTEK ZAMKNIĘTY – wątek na Forum dostępny tylko dla Abonentów Platformy Trans.eu.
   5. UPRAWNIENIA – dostępne w zakładce Profil Użytkownika, które umożliwiają określenie przez Użytkownika dostępów do zamieszczonych przez niego danych przez osoby trzecie.
   6. UŻYTKOWNIK – osoba, która założyła Konto w Serwisie zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
   7. ADMINISTRATOR – Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751609, NIP: 8961581580, REGON: 381491570, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN.
   8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
   9. PRENUMERATA CYFROWA – co do zasady płatna usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu Serwisu m.in. w ramach Pakietów.
   10. PAKIET – usługa Prenumeraty Cyfrowej treści dostępnych w Serwisie świadczona w zakresie składającym się na dany Pakiet, przez Okres Prenumeraty.
   11. OKRES PRENUMERATY – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej, w zakresie wybranego Pakietu; może być miesięczny lub roczny, przy czym miesięczny trwa 30 dni kalendarzowych, a roczny 365 dni kalendarzowych.
   12. PRENUMERATA SAMOODNAWIALNA – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej świadczona, na życzenie Użytkownika przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty w zakresie Pakietu wybranego przez Użytkownika. Usługa Prenumeraty Samoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą lub w systemie płatności online obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora Płatności.
   13. PRENUMERATOR – Użytkownik Serwisu, który wykupił Prenumeratę Cyfrową lub Prenumeratę Samoodnawialną.
   14. OPERATOR PŁATNOŚCI – operator płatności internetowych umożliwiający Użytkownikom dokonywanie transakcji płatniczych on-line na panelu transakcyjnym w celu zapłaty Administratorowi za zakupione od niego artykuły i/lub prenumeratę poprzez stronę internetową Administratora.
 2. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Korzystanie z Serwisu jest co do zasady odpłatne. Zasady udostępniania Serwisu nieodpłatnie określone są w § 3 Regulaminu.
  2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Samoodnawialnej – na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
  3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Pakietu za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Pakietu osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Administratora. Nie jest możliwe zalogowanie się na dwóch lub większej liczbie urządzeń jednocześnie.
  4. Dostępność do Pakietów jest nieograniczona terytorialnie.
  5. Korzystać z Serwisu może:
   1. Użytkownik – w zakresie:
    1. przeglądania bezpłatnych treści udostępnianych w ramach Serwisu, a w szczególności artykułów i innych publikacji,
    2. przeglądania i dyskutowania na Forum, zgodnie z postanowieniami § 3, z wyłączeniem Wątków Zamkniętych,
    3. udostępniania treści (m.in. artykuły, zdjęcia, utwory audiowizualne) spoza Serwisu, tj. z Bloga.
   2. Prenumerator
    1. w zakresie jak Użytkownik opisany w ppkt. a powyżej;
    2. otrzymuje dostęp do artykułów płatnych w okresie trwania Pakietu;
   3. Abonent Platformy Trans.eu – w zakresie takim jak Użytkownik (ppkt. a powyżej), w tym dodatkowo z dostępem do Wątków Zamkniętych w ramach Forum,
   4. Goście (niezarejestrowani użytkownicy Serwisu)– w podstawowym zakresie – czyli z dostępem jedynie do treści bezpłatnych publikacji bez możliwości komentowania oraz korzystania z Forum.
  6. Osoby wymienione w ust. 5 powyżej muszą dysponować sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w § 13 Regulaminu.
  7. Zarejestrowanie konta w Serwisie możliwe jest poprzez:
   1. pierwsze logowanie do Serwisu za pomocą kont w innych serwisach np. na Platformie Trans.eu, konta w portalu społecznościowym Facebook, Google+ oraz innych które zostaną zintegrowane z Serwisem oraz wyrażenie zgody na utworzenie Konta i import podstawowych danych z ww. serwisów
   2. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej Serwisu.
  8. Każde następne logowanie odbywać się będzie przy użyciu loginu (e-mail/TransID jako login) i hasła lub poprzez autologowanie dostępne w ramach zintegrowania systemów o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a.
  9. Podszywanie się pod innego Użytkownika i/lub zakładanie nowego konta przez zablokowanego Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika.
  10. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik/Gość/Abonent nie może:
   1. publikować nieautoryzowanych przez Administratora komunikatów, artykułów i innych form przekazu o charakterze komercyjnym,
   2. rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (w szczególności w formie spamu),
   3. wykorzystywać Serwisu dla marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne,
   4. rozsyłać masowo anonimowej, nieoczekiwanej poczty (tzw spam), niezależnie od jego treści,
   5. zbierać treści i dane Użytkowników oraz w innej formie uzyskiwać dostęp do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
   6. prowadzić nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
   7. przesyłać wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
   8. wyłudzać danych logowania oraz uzyskiwać dostęp do konta należącego do innego Użytkownika,
   9. korzystać z Serwisu w sposób naruszający prawa i dobra osobiste (a w szczególności: dobra osobiste takie jak: wizerunek, godność, dobre imię) innych Użytkowników i Administratora,
   10. wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje,
   11. naruszać warunków dot. Forum (§ 5), w szczególności w zakresie komentarzy i treści publikowanych w Serwisie.
 3. ZASADY UDOSTĘPNIANIA SERWISU NIEODPŁATNIE
 4. Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu a i b poniżej każdy Użytkownik otrzyma nieodpłatnie dostęp do nie mniej, niż 5 (pięciu) artykułów (liczba to może być większa, gdyż niektóre artykuły nie są wliczane do limitu, a ponadto Administrator może limit zwiększyć). W Serwisie mogą zostać zamieszczone artykuły, które będa dostępne nieodpłatnie i nie będą wliczać się do limitu o którym mowa w zdaniu poprzednim. Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają wykupiony Pakiet.
  1. Niektóre urządzenia uniemożliwiają obliczenie limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie, wówczas Użytkownik może zostać poproszony o założenie Konta w Serwisie.
  2. Administrator może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści
 5. Pula nieodpłatnych artykułów o których mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykorzystana w dowolnym czasie.
 6. Po wykorzystaniu puli nieodpłatnych artykułów, Użytkownik ma dostęp tylko do bezpłatnych artykułów.
 7. Użytkownik jest na bieżąco informowany o liczbie artykułów dostępnych w nieodpłatnej puli.
 8. ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE
  1. Użytkownik może wykupić dostęp do pojedynczego artykułu (do którego ma dostęp bezterminowo).
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość dostępu do niektórych artykułów tylko dla Prenumeratorów i artykuły te nigdy nie będą dostępne w ramach nieodpłatnej puli artykułów.
  3. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
  4. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.:płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność za pośrednictwem Operatora Płatności. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Pakietu wygasa.
  5. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika, Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Administratora za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty).
  6. Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.
  7. Usługa Prenumeraty Cyfrowej w formie Prenumeraty Samoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy wyborze Pakietu zaznaczy opcję samoodnowienia i wybierze sposób płatności kartą płatniczą lub poprzez Operatora Płatności. Zaznaczając opcję samoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Administratora z karty płatniczej lub w systemie Operatora Płatności ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.
   1. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Samoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Administratora ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.
   2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z samoodnowienia poprzez odznaczenie opcji samoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.
  8. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Administrator potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).
  9. Każdy Użytkownik otrzymuje po dokonanej transakcji dokument księgowy jako dowód zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, którą można pobrać ze swojego konta w Serwisie po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury (wówczas dokument księgowy zostanie skorygowany do zera). Każde kolejne zamówienie dokonane przez Użytkownika, który wcześniej podał dane do faktury VAT. Faktury nie są wystawiane podmiotom zagranicznym.
 9. FORUM I BLOG
  1. Forum dostępne po zalogowaniu do Serwisu umożliwia swobodną, ale z poszanowaniem praw innych i przepisów prawa, wymianę myśli i poglądów. Forum jest jawne, co oznacza że dane Użytkownika wypowiedzi są dostępne dla wszystkich Użytkowników, za wyjątkiem ograniczeń dotyczących Wątków Zamkniętych. Goście mają ograniczony dostęp do Forum: tzn. nie mogą zapoznać się z treścią postów ani pozostawiać własnych postów, aż do momentu rejestracji w Serwisie.
  2. Nad przestrzeganiem zasad Forum czuwa Moderator, wyznaczony przez Administratora, posiadający uprawnienia do:
   1. przenoszenia Postów/wątków do odpowiedniego działu/wątku w razie ich niewłaściwego zamieszczenia,
   2. usuwania lub edytowania Treści, uznanych w następstwie zgłoszenia za posiadające charakter bezprawny ze względu na art . 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm),
   3. rozstrzygania sytuacji spornych,
   4. zastosowania wobec Użytkownika kary blokady dostępu do Forum na czas określony: 24H, 7 dni lub trwałej blokady w razie uporczywego naruszania przepisów lub Regulaminu. Tryb zgłaszania i rozpatrywanie naruszeń przez Moderatora określa § 4 ust. 3 i następne poniżej.
  3. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji, zamieszczone w odpowiednim dziale/wątku.
  4. Formułowanie opinii na temat innych podmiotów jest dopuszczalne tylko w ramach Wątku Zamkniętego “Opinie o kontrahentach” na zasadzie polecenia bądź odradzania współpracy z przedsiębiorcą, pod warunkiem, że w momencie dokonywania wpisu:
   1. opiniowany podmiot jest autoryzowanym Użytkownikiem Platformy Trans,
   2. twierdzenia nie stanowią naruszenia prawa czy dobrych obyczajów i są zgodne z prawdą,
   3. transakcja, której dotyczy ewentualny komentarz, została zawarta za pośrednictwem Platformę Trans (tj. poprzez “Akceptuj ofertę”)
  5. W ramach Serwisu, a w szczególności Forum, zabronione jest publikowanie:
   1. informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Administratora,
   2. wątków zawierających listy dłużników, co stanowi naruszenie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2018.470 t.j.), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 14 oraz art. 26; Dz.U.2018.419 t.j.).
   3. cytowanie, kopiowanie rozmów z komunikatora Platformy Trans.eu, i innych fragmentów korespondencji, naruszających tajemnicę korespondencji,
   4. kopiowanie artykułów z Serwisu, z wyłączeniem cytowania,
   5. zakaz używania zwrotów niezgodnych z prawdą, czy ogólnych określeń negatywnie wartościujących, bez możliwości poparcia ich dowodami (np. wyrok sądu skazujący); przykłady niedozwolonych sformułowań: “Firma nie płaci”, “oszust/złodziej”,
   6. treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, itp.,
   7. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Wśród ogólnie przyjętych zasad internetowej etykiety znajdą się także:
    1. zakaz spamowania (np. wysyłania niechcianych/niepożądanych linków do stron),
    2. zakaz nadmiernego cross-postowania (wpisywanie tych samych postów do kilku wątków jednocześnie),
    3. zakaz floodowania (powielania znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon),
    4. zakaz trollowania (zamierzone działania w celu obrazy / ośmieszenia innego Użytkownika dla sprowokowania dyskusji),
    5. zakaz nagabywania osób które sobie tego nie życzą.
   8. pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim Użytkownikom Forum i innym użytkownikom internetu.
  6. Szczegółowe warunki korzystania z Bloga, opisane zostały w regulaminie Bloga dostępnym pod adresem https://trans.info/pl/page/blog-polityka-prywatnosci
 10. OCHRONA PRAW OSÓB TRZECICH I ZAMIESZCZANE TREŚCI
  1. Z zastrzeżeniem postanowień § 3, w ramach działań w Serwisie zabronione jest publikowanie w Serwisie treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, dóbr osobistych oraz prawa własności intelektualnej).
  2. Administrator ma prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej w Serwisie przez Użytkownika, jeśli stanowią naruszenie Regulaminu lub są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
  3. W razie wykrycia przez Użytkownika treści, naruszających jego prawa, Użytkownik powinien zgłosić takie naruszenie Administratorowi (w formie przewidzianej dla reklamacji opisanych w § 14 lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych). Zgłoszenie takie zostanie przeanalizowane przez Administratora niezwłocznie i w razie potwierdzenia bezprawności wskazanych danych, zostaną one usunięte przez Administratora lub wyedytowane przez Użytkownika na polecenie Administratora, przy czym obowiązek udowodnienia bezprawności wpisu ciąży na Użytkownikach.
  4. Wielokrotne naruszanie praw, w szczególności własności intelektualnej (np. ochrony prawnoautorskiej lub naruszenia prawa do znaku towarowego), innych osób będzie skutkowało zablokowaniem konta Użytkownika.
  5. Zabronione jest publikowanie w Serwisie dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych i utworów oraz innych elementów, stanowiących przedmiot prawa własności intelektualnej Administratora, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy na ich używanie Administrator wyraził uprzednią zgodę.
 11. BEZPIECZEŃSTWO KONTA I PRYWATNOŚĆ
  1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych w Serwisie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
  2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
  3. W przypadku zablokowania konta, Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego.
  4. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
  5. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do konta Użytkownika oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta oraz przekazywanie swojego konta innej osobie.
  6. W przypadku wybrania przez Użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony, która podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów na rzecz innej osoby Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania takiego konta.
  7. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w Serwisie i może określać sposób udostępniania ich poprzez Uprawnienia (dostępne w zakładce Ustawienia), z zastrzeżeniem postanowień § 4.
  8. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak artykuły, zdjęcia i filmy, Użytkownik, który publikuje je w Serwisie, wyraża tym samym zgodę na ich rozpowszechnianie w dowolnej formie (w tym w Internecie) i w tym zakresie przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści objętych prawem własności intelektualnej. Niniejsza Licencja nie wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta. Licencja obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i wprowadzanie korekt.
  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo usunięcia konta lub poszczególnych danych, kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym) oraz że w wyniku wtórnego wykorzystania pozostanie w sieci Internet, co pozostaje w zakresie odpowiedzialności innych podmiotów (np. Google).
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Informacje zawarte w niniejszym paragrafie realizują obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
  2. Administratorem danych osobowych jest Trans.info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-146 Wrocław) przy ul. Racławickiej 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162430, kontakt: redakcja@trans.info.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przygotowania do zawarcia, a następnie realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w tym prowadzenie działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy Trans.eu, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi płatnicze, podmioty audytujące.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   3. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   4. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   6. przenoszenia danych;
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług, administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia przez administratora, że się zdezaktualizowały. Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane do celu marketingu towarów i usług podmiotów trzecich – w tym podmiotów współpracujących z administratorem.
  7. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umów z Użytkownikiem, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  8. Jednocześnie, Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  9. Administrator nie podejmuje w oparciu o dane osobowe, żadnych zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć skutki prawne dla Użytkownika.
  10. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla prowadzenia konta Użytkownika i korzystania z jego funkcjonalności.
 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.
  2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail redakcja@trans.info lub na adres pocztowy (Trans.info Sp. z o.o. ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
  4. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Administrator został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 14. REZYGNACJA Z PAKIETU PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE
  1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Pakietu (czyli rozwiązać umowę na Pakiet za 7-dniowym wypowiedzeniem).
  2. Pakiet zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Pakietu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 15. NARUSZENIA I SANKCJE
  1. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika w Serwisie w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w razie założenia więcej niż jednego Konta dla tej samej osoby fizycznej.
 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Administrator nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002.144.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem § 4 powyżej.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera.
  3. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania Serwisu, jednak nie może zagwarantować jego nieprzerwanej dostępności. Administrator dochowa wszelkich starań abe Serwis był dostępny na poziomie nie niższym niż 90 % w skali roku.
  4. Administrator odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej.
 17. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Trans.info Sp. z o.o. ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa TransInfo lub e-mailem na adres redakcja@trans.info.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
  3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Administrator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
   2. konieczność dostosowania działalności Administratora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
    1. decyzji właściwego w zakresie działalności Administratora organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
    2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Administratora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
   3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych);
   4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Administratora usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Administratora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
   5. połączenie, podział albo przekształcenie Administratora lub zmiana innych danych Administratora.