TransInfo

Regulamin Trans.iNFO obowiązujący od dnia 25.05.2023

Przejdź do poprzedniego regulaminu

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis udostępniany jest Usługobiorcom przez spółkę pod firmą Trans.info sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 517.250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570, o adresie e-mail: redakcja@trans.info.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Trans.info sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i odbywa się w oparciu o treść tego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, przy czym w razie ewentualnej sprzeczności pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin Użytkownikowi działającemu w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. Usługodawca oświadcza, że z oferowanych przez Usługodawcę Usług mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z Usług przez konsumentów. Konsumenci korzystają z Usług na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Usługobiorca oświadcza, że korzystając z Usług zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych, w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, która posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania świadczeń w ramach Usług w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy, a także wobec konsumentów niebędących Usługobiorcami.
 7. Usługobiorcy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a osobą trzecią. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Usługobiorców przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Usługobiorcę z osobami trzecimi.
 8. Trans.info sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 2
DEFINICJE

 1. E-magazyn– Magazyn Menedżerów Transportu wydawany przez Usługodawcę.
 2. Formularz– formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Usługobiorcy przekazanie Usługodawcy danych (w tym danych osobowych) niezbędnych np. do założenia Konta, kontaktu z Usługodawcą, otrzymywania Newslettera, zapisu na Webinar.
 3. Hasło– dowolny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika/Usługobiorcę w procesie rejestracji Konta.
 4. Kod rabatowy– unikalny lub uniwersalny kod w formie ciągu znaków alfanumerycznych dystrybuowany wśród określonej grupy Usługobiorców w związku z prowadzonymi przez Usługodawcę lub jego Partnerów akcjami promocyjnymi. Kod rabatowy pozwala na przyznanie Usługobiorcy dostępu do Usług na zasadach ustalonych przez Usługodawcę. Kod rabatowy posiada termin ważności, po przekroczeniu którego staje się nieważny. O wszelkich szczegółach dotyczących uprawnień jakie daje Usługobiorcy Kod rabatowy, Usługobiorca informowany będzie każdorazowo po otrzymaniu takiego kodu.
 5. Konto- konto tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, na potrzeby realizacji wybranych Usług. W imieniu Usługobiorcy z Konta korzysta Użytkownik wskazany w Formularzu.
 6. Login- adres poczty elektronicznej Użytkownika/Usługobiorcy albo TransID Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany podczas rejestracji Konta.
 7. Materiały– Materiały bezpłatne i Materiały płatne.
 8. Materiały bezpłatne– teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę, do których dostęp przez Usługobiorcę jest w danym momencie bezpłatny.
 9. Materiały płatne- teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.) zamieszczone w Serwisie przez Usługodawcę, które mogą być oznaczone jako “PREMIUM”, do których dostęp przez Usługobiorcę wymaga dokonania Opłaty. Teksty stanowiące Materiały płatne mogą być dostępne bezpłatnie jedynie w kilku procentach długości tekstu.
 10. Newsletter– list elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę za zgodą Usługobiorcy, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu.
 11. Okres rozliczeniowy– określony okres, objęty obowiązywaniem umowy o świadczenie Usług odpłatnych, zawartej odpowiednio na czas oznaczony (rok) lub na czas nieoznaczony (usługa autoodnawialna), w którym Usługobiorca posiada dostęp do Pakietu premium, za który zobowiązany jest dokonać Opłaty. O ile w danym przypadku nie wskazano inaczej Okres rozliczeniowy wynosi jeden rok lub jeden miesiąc i trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego lub pierwszego dnia przypadającego po darmowym Okresie startowym, do dnia będącego odpowiednim dniem następnego roku lub odpowiednim dniem następnego miesiąca. Okres rozliczeniowy wynoszący miesiąc nie jest liczony w ustalonym interwale wynoszącym 30 dni. Na przykład, jeśli Usługobiorca dokona płatności 8 maja, następna płatność należna będzie 8 czerwca, a kolejna 8 lipca. Ta sama zasada dotyczy okresów, które powtarzają się np. co 12 miesięcy (Okres rozliczeniowy roczny). Jeśli kolejna płatność przypada na dzień, który nie istnieje w następnym miesiącu (np. płatność naliczana jest 31 stycznia, ale luty ma tylko 28 dni), następna płatność przypada na ostatni dzień danego miesiąca. Taka kolejna płatność w powyższej sytuacji wymagana będzie 28 lutego lub 29 lutego w przypadku roku przestępnego.
 12. Okres startowy- okres wynoszący 30 dni po zawarciu umowy o świadczenie Usług odpłatnych, zawartej na czas nieoznaczony (usługa autoodnawialna), w którym Usługobiorca posiada bezpłatny dostęp do Pakietu premium. Każdy Usługobiorca ma możliwość skorzystania z Okresu startowego jedynie raz dla danego Konta Użytkownika.
 13. Opłata- opłata za dostęp do Pakietu premium należna Usługodawcy od Usługobiorcy, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie Usług odpłatnych. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług odpłatnych jest zamieszczony pod adresemhttps://trans.info/pl/premium/ofertaw Serwisie. W przypadku płatności cyklicznych, Usługodawca wskazuje Opłaty należne za dany Okres rozliczeniowy.
 14. Pakiet premium- całość uprawnień Usługobiorcy związanych z korzystaniem z Usług odpłatnych, umożliwiających w szczególności dostęp do wszystkich oferowanych w danym momencie Materiałów (w tym Materiałów płatnych) z wyłączeniem treści reklamowych.
 15. Partner- każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy.
 16. Regulamin- niniejszy regulamin.
 17. Serwis- zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem Internetu i dostępna pod adresemhttps://trans.info/oraz pod odpowiednimi subdomenami w różnych wersjach językowych, będąca internetowym publikatorem informacyjnym z następujących dziedzin: transport, spedycja, logistyka, należącym do Usługodawcy.
 18. Serwis rozliczeniowy- platforma internetowa osoby trzeciej, umożliwiająca płatność za Pakiet premium przez Usługobiorcę, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.
 19. TransID- unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Usługobiorcy w chwili rejestracji konta na Platformie Trans.eu (internetowej platformie typu B2B Partnera, dostępnej pod adresem www.platform.trans.eu.).
 20. Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców dostępne w Serwisie, w szczególności usługa przeglądania - umożliwienie Usługobiorcom przeglądania Materiałów w Serwisie, oraz ale nie wyłącznie:
  1. usługa Konta,
  2. usługa komentowania - umożliwienie Użytkownikowi/Usługobiorcy posiadającemu Konto w Serwisie i dostęp do Pakietu premium, wypowiedzi poprzez zamieszczanie komentarzy do Materiałów oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie i udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących komentarze,
  3. usługa Newslettera,
  4. usługa Formularza kontaktowego,
  5. usługa wyszukiwania - umożliwienie Usługobiorcy zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Usługodawcy (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Serwisie),
  6. udostępnianie Usługobiorcy E-magazynu,
  7. udostępnianie Usługobiorcy Webinarów,
  8. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych.
 21. Usługobiorca- przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, a który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, może on być jednocześnie Użytkownikiem.
 22. Usługodawca- Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 517.250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570.
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 24. Użytkownik- osoba fizyczna, która działa w imieniu i na rzecz Usługobiorcy w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), w szczególności poprzez korzystanie z Konta oraz komentowanie. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika, pełną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 25. Webinar- seminarium internetowe, szkolenie online lub prezentacja przeprowadzana z wykorzystaniem technologii webcast - czyli transmisji wideo, dźwięku i tekstu w czasie rzeczywistym (na żywo) za pośrednictwem przeglądarki internetowej, do którego Usługobiorca otrzymuje dostęp po wypełnieniu Formularza, a którego organizatorem jest Usługodawca lub Partner.

§ 3
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Serwisu Usługobiorca może korzystać w szczególności z Usług obejmujących przeglądanie Materiałów dostępnych w Serwisie, w tym Materiałów bezpłatnych i Materiałów płatnych.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach lub nabytych na podstawie odrębnych umów.
 3. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług zapewnianych przez osoby trzecie określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych usług.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług nieodpłatnych, w tym usługi przeglądania Materiałów bezpłatnych oraz z samego Serwisu, jest nieodpłatne. Dostęp do niektórych Usług w Serwisie może być uwarunkowany wniesieniem Opłaty (Usługi odpłatne). Usługi odpłatne w postaci dostępu do Pakietu premium świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Usługobiorcy, po wniesieniu Opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o świadczenie usługi przeglądania Materiałów bezpłatnych dochodzi w momencie wpisania przez Usługobiorcę stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usługi przeglądania Materiałów bezpłatnych dochodzi z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Serwisu. Świadczenie Usług odpłatnych odbywa się na zasadach określonych w § 8 i 9 niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych, w tym usługi przeglądania Materiałów bezpłatnych zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługobiorca może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług nieodpłatnych bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług nieodpłatnych za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Kwestia rozwiązania umowy o świadczenie Usług odpłatnych uregulowana jest w § 8 i 9 niniejszego Regulaminu.
 7. Dostęp do niektórych Usług może być uzależniony również od:
  1. zamówienia usługi,
  2. wypełnienia Formularza,
  3. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Usługodawcy lub Partnerów, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Usługodawcę lub Partnerów na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od podmiotów współpracujących z Usługodawcą lub Partnerami, na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez podmioty współpracujące z Usługodawcą lub Partnerami, na udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, tzw. cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych,
  4. dokonania rejestracji Konta w Serwisie.
 8. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów (np. artykuły sponsorowane, treści natywne tj. treści promocyjne zawarte w Materiałach lub inne materiały oznaczone jako powstałe we współpracy z Partnerami) lub reklamy (tj. klasyczne formy reklamowe takie jak np. baner reklamowy, reklama audiowizualna, w tym treści autopromocyjne, tj. służące do promowania własnych usług oraz towarów Usługodawcy. Usługodawca każdorazowo zapewni oznaczenie takich treści w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 4
KONTO

 1. Serwis umożliwia Usługobiorcy zarejestrowanie Konta w Serwisie poprzez:
  1. pierwsze logowanie do Serwisu za pomocą kont w innych serwisach np. na Platformie Trans.eu, w portalu społecznościowym Facebook, Google+ oraz innych, które zostaną zintegrowane z Serwisem oraz wyrażenie zgody na utworzenie Konta i import podstawowych danych z ww. serwisów, a także zaakceptowanie regulaminów i polityk prywatności danego serwisu,
  2. wypełnienie Formularza dostępnego na stronie głównej Serwisu.
 2. Każde następne logowanie odbywać się będzie przy użyciu Loginu i Hasła lub poprzez autologowanie dostępne w ramach zintegrowania systemów o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej.
 3. Usługobiorca może zarejestrować w Serwisie wiele Kont, o ile w Formularzu każdorazowo wskaże innego Użytkownika. Dany Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta. W przypadku zablokowania Konta danego Użytkownika, Usługobiorca nie ma prawa utworzyć kolejnego Konta dla tego Użytkownika.
 4. Usługobiorca oświadcza, że podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich i są prawdziwe i aktualne.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych i danych Użytkownika.
 6. Zabrania się udostępniania Konta i danych do Konta osobom trzecim.
 7. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 8. Naruszenie przez Użytkownika/Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podszywanie się pod innego Użytkownika/Usługobiorcę, założenie więcej niż jednego Konta dla tego samego Użytkownika, założenie kolejnego Konta dla zablokowanego Użytkownika, stanowi naruszenie Regulaminu i może skutkować zablokowaniem Konta.
 9. Użytkownik/Usługobiorca, który nie posiada dostępu do Pakietu premium, może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Żądanie usunięcia konta Usługobiorca składa poprzez kontakt z Usługodawcą na adres e-mail: pomoc@trans.info. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania w tym przedmiocie. Konto Użytkownika/Usługobiorcy, który posiada dostęp do Pakietu premium, zostanie usunięte w związku z otrzymaniem żądania w tym przedmiocie, po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług odpłatnych w sposób opisany w § 8 i 9 Regulaminu.
 10. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że pomimo usunięcia Konta lub poszczególnych danych, kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym) oraz że w wyniku wtórnego wykorzystania pozostanie w sieci Internet, co pozostaje w zakresie odpowiedzialności innych podmiotów (np. Google).
 11. Użytkownik w imieniu Usługobiorcy ma prawo składać oświadczenia i zaciągać zobowiązania w ramach Serwisu.

§ 5
KOMENTOWANIE

 1. Założenie Konta i zakup dostępu do Pakietu premium umożliwia korzystanie z usługi komentowania w Serwisie.
 2. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, z którym dany komentarz jest powiązany.
 3. Jeżeli komentarz stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Użytkownik/Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
 5. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu, zabrania się publikowania komentarzy zawierających:
  • wulgaryzmy,
  • treści obraźliwe,
  • reklamy lub przekazy stanowiące reklamę ukrytą,
  • odesłania do innych stron internetowych,
  • treści naruszające prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich,
  • treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujące przemoc oraz totalitarny ustrój państwa,
  • treści w inny sposób niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik/Usługobiorca zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność z zastrzeżeniem § 2 ust. 24 Regulaminu.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników/Usługobiorców w Serwisie. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika/Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: redakcja@trans.info.
 8. Usługodawca ma prawo do usunięcia komentarza opublikowanego w Serwisie przez Użytkownika/Usługobiorcę, jeśli stanowi on naruszenie Regulaminu lub jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 6
NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie Formularza, także podczas rejestracji Konta.
 2. Usługobiorca może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania e-maila z podsumowaniem “tygodnia premium” (po udzieleniu zgody, o której mowa w § 3 ust. 7 lit. c Regulaminu), przy czym dostęp do zawartych w nim Materiałów płatnych otrzymuje wyłącznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług odpłatnych dotyczących Pakietu premium.
 3. Usługodawca kieruje do Usługobiorcy korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.
 4. Usługobiorca, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w Formularzu, wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub Partnerów.
 5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Usługobiorcę poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 6. Każdy Newsletter wysyłany na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Newslettera lub zmiany parametrów wykonywania usługi.
 7. W Newsletterze mogą być zamieszczone treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslettera w każdym czasie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Cofnięcie zgody Usługobiorcy na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Usługobiorcy w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.

§ 7
POZOSTAŁE USŁUGI

 1. Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu z Usługodawcą bezpośrednio przez Formularz dostępny w Serwisie w zakładce “KONTAKT”.
 2. Aby skorzystać z usługi Formularza kontaktowego należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
 3. Usługodawca odpowiada na wiadomości Usługobiorców przesłane przy użyciu Formularza w terminie 14 dni na adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Serwis umożliwia wyszukiwanie Materiałów w Serwisie przez wyszukiwarkę dostępną na stronie głównej Serwisu.
 5. Aby skorzystać z usługi wyszukiwania należy wpisać w wyszukiwarce pożądaną treść. W odpowiedzi Serwis wskaże Materiały odpowiadające wyszukiwanej treści. Istnieje możliwość sortowania Materiałów wg daty i trafności.
 6. W Serwisie udostępniany jest E-magazyn w zakładce “E-MAGAZYN”. Usługobiorcy mają możliwość przeglądania E-magazynu w przeglądarce internetowej oraz pobrania E-magazynu w formacie pdf., po wypełnieniu Formularza lub udzieleniu zgody, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. b-c Regulaminu.
 7. Aby skorzystać z usługi udostępnienia E-magazynu, po wyborze zakładki “E-MAGAZYN” należy wybrać pożądany egzemplarz E-magazynu poprzez wybór “Pobierz”. Istnieje również możliwość przeglądania i pobrania najnowszego egzemplarza E-magazynu poprzez wybór zakładki “Pobierz nowy Magazyn Menedżerów Transportu”.
 8. Z chwilą pobrania E-magazynu, Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z E-magazynu wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorców. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści E-magazynu jako treści własnej, czy udzielania sublicencji.
 9. W serwisie udostępniane są Webinary. Aby skorzystać z usługi udostępnienia Webinaru, po wyborze zakładki “WEBINARY” lub innej, informującej o możliwości zapisu na Webinar, należy wypełnić Formularz.
 10. Webinary udostępniane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronach Serwisu jak i Partnerów. Link do Webinaru przesyłany jest Usługobiorcom na adres e-mail podany w Formularzu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Usługobiorcy w Webinarze bez podania przyczyny.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wysłania przed terminem Webinaru przypomnienia o Webinarze na adres e-mail podany w Formularzu.
 13. Z chwilą rejestracji do Webinaru i przesłania linka do Webinaru w sposób wskazany w § 7 ust. 10 niniejszego Regulaminu, Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorców. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru jako treści własnej, czy udzielania sublicencji.
 14. Zabrania się udostępniania linka do Webinaru osobom trzecim.
 15. Zabrania się utrwalania treści i przebiegu Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Usługodawca może zablokować dostęp do Webinaru.
 16. Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Usługobiorcami, jednak istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu.
 17. Usługodawca dokłada najwyższej staranności aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
 18. Usługodawca oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinaru lub w zmian podstawowych parametrów Webinaru, w tym terminu Webinaru lub jego anulowania, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 20. W przypadku gdy Usługobiorca w trakcie Webinaru będzie naruszał prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, Usługodawca po uprzednim upomnieniu Usługobiorcy uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Webinaru.
 21. Usługodawca daje możliwość Usługobiorcom retransmisji przeprowadzonych Webinarów poprzez dostęp do wersji poprzedniej Webinaru znajdującej się pod linkiem posiadanym przez Usługobiorcę oraz do pozostałych wersji poprzednich po wypełnieniu Formularza lub udzieleniu zgody, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. b-c Regulaminu.

§ 8
PAKIET PREMIUM

Usługi odpłatne dotyczące Pakietu premium świadczone są wyłącznie w Serwisie polskojęzycznym.

 1. W ramach Pakietu premium Usługobiorca otrzymuje:
  • dostęp do Serwisu obejmujący artykuły sponsorowane, jednak z wyłączeniem pozostałych treści reklamowych, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu,
  • dostęp do usługi komentowania,
  • dostęp do Materiałów płatnych,
  • dostęp do aktualnego i poprzednich wersji E-magazynu z możliwością pobrania ich w formacie pdf. bez wypełniania Formularza lub udzielenia zgody, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. b-c Regulaminu,
  • prawo pierwszeństwa zapisu na Webinary w sposób określony w § 7 ust. 9 Regulaminu,
  • dostęp do poprzednich wersji Webinarów bez wypełniania Formularza lub udzielenia zgody, o których mowa w § 3 ust. 7 lit. b-c Regulaminu,
  • dostęp do funkcjonalności transkrypcji tekstów zamieszczonych w Serwisie,
  • e-mail z podsumowaniem “tygodnia premium” (po udzieleniu zgody, o której mowa w § 3 ust. 7 lit. c Regulaminu).
 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, do zawarcia umowy o świadczenie Usług odpłatnych dotyczących Pakietu premium wymagane są (1) rejestracja Konta w Serwisie i (2) dokonanie przez Usługobiorcę stosownej Opłaty oraz zweryfikowanie przez Usługodawcę uiszczenia tej Opłaty. Usługobiorca uzyska dostęp do Pakietu premium nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Usługodawcę Opłaty.
 3. Usługobiorca może uzyskać dostęp do Pakietu premium na dany okres również w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Partnerów we współpracy z Usługodawcą. W takiej sytuacji zasady dostępu do Pakietu premium określi Partner. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie w pozostałym zakresie.
 4. Cennik Pakietu premium jest umieszczony pod adresemhttps://trans.info/pl/premium/ofertaw Serwisie. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Pakiet premium może zostać zakupiony z wykorzystaniem Kodu rabatowego. W takiej sytuacji Opłata zostaje zmniejszona o wartość Kodu rabatowego.
 6. Pakiet premium może być użytkowany przez Usługobiorcę z wykorzystaniem wielu Kont, przy czym dostęp do Pakietu premium opłacony w ramach Konta danego Użytkownika jest możliwy tylko przy korzystaniu z Usług odpłatnych w oparciu o to Konto.
 7. W przypadku uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Pakietu premium, dostęp do tych treści z wykorzystaniem jednego Konta może mieć jedna osoba (tj. Użytkownik lub Usługobiorca będący jednocześnie Użytkownikiem).
 8. W wyniku przejścia procesu zakupowego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Pakietu premium. Dostęp do Pakietu premium wymaga pozostawania przez Użytkownika zalogowanym na Koncie wskazanym przez Usługobiorcę w procesie zakupowym.
 9. Proces uiszczenia Opłaty realizowany jest przez dostawcę usługi płatniczej dostępnej w Serwisie na warunkach przez niego określonych. Usługobiorca po zawarciu umowy o świadczenie Usług odpłatnych otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego w procesie zakupowym adres e-mail, a w przypadku umowy obejmującej cykliczne płatności za kolejne okresy trwania umowy - także potwierdzenie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie karty płatniczej.
 10. Usługodawca może oferować Usługobiorcy Usługi odpłatne dotyczące Pakietu premium w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
 11. Umowa na czas oznaczony umożliwia Usługobiorcy, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do Pakietu premium na czas z góry określony, po upływie którego umowa wygasa. Warunki dokonania płatności określane są przez dostawcę Serwisu rozliczeniowego.
 12. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Usługobiorcy uzyskanie dostępu do Pakietu premium przez nieprzerwany okres, pod warunkiem dokonywania okresowych (w ramach Okresu rozliczeniowego) płatności.
 13. Płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej pobierane są przez dostawcę usług płatniczych cyklicznie oraz automatycznie (autoodnawialna płatność) stosownie do regulaminów i zasad udostępnianych przez tego dostawcę. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Usługobiorca, odpowiednią kwotą należną za dany Okres rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa lub debetowa).
 14. Usługobiorca może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług odpłatnych dotyczącą Pakietu premium zawartą na czas nieoznaczony bez podania przyczyny poprzez wybranie opcji „anuluj subskrypcję” w panelu administracyjnym Konta, nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu rozliczeniowego. Dostawca usługi płatniczej może udostępnić także odrębne sposoby i warunki wyłączenia płatności autoodnawialnej i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług odpłatnych zawartej na czas nieoznaczony. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie Usług odpłatnych dotyczącą Pakietu premium na czas oznaczony może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach opisanych w Regulaminie lub z ważnych przyczyn, o których mowa w obowiązujących przepisach.
 15. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych dotycząca Pakietu premium ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność, a z momentem rozwiązania Usługobiorca traci dostęp do Pakietu premium.
 16. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług odpłatnych dotyczącą Pakietu premium zawartą na czas nieoznaczony lub oznaczony w trybie natychmiastowym jedynie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się np.: planowane zamknięcie Usług odpłatnych, zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na funkcjonowanie lub wykonywanie Usług odpłatnych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają funkcjonowanie lub wykonywanie Usług odpłatnych na dotychczasowych zasadach, realizację obowiązków wynikających z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej, brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usług odpłatnych, brak możliwości pobrania płatności za kolejny Okres rozliczeniowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, istotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika/Usługobiorcę (skutkujące np. zablokowaniem Konta).
 17. W sytuacji opisanej ust. 17 powyżej Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej Opłaty za okres pozostały do końca Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem że zwrot nie przysługuje w sytuacji naruszenia Regulaminu przez Użytkownika/Usługobiorcę (skutkującego np. zablokowaniem Konta). Zwrot dokonany zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług odpłatnych.

§ 9
WNOSZENIE OPŁAT

 1. Opłata wnoszona jest przez Serwis rozliczeniowy, a zasady jej realizacji (w tym także jej automatycznego odnawiania i wyłączenia takiego odnawiania) określa dostawca usługi płatniczej.
 2. Składając zamówienie, Usługobiorca dokonuje wskazania: (1) Okresu rozliczeniowego spośród dostępnych w Usłudze odpłatnej lub (2) sposobu płatności spośród udostępnianych przez dostawcę usługi płatniczej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury. Faktura za zakup Usług odpłatnych dostarczana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w procesie zakupowym. Faktura VAT będzie dostępna dla Usługobiorcy również w Koncie Użytkownika.
 4. Opłaty za dostęp do Pakietu premium zamieszczane są pod adresemhttps://trans.info/pl/premium/ofertaw Serwisie. Podana cena jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili zakupu dostępu do Pakietu premium.
 5. W przypadku, kiedy oferta dostępu do Pakietu premium zawiera opcję bezpłatnego pierwszego okresu (Okres startowy), pośrednik płatności (tj. podmiot zapewniający usługę płatniczą) może zweryfikować możliwość obciążenia karty Usługobiorcy poprzez automatyczne pobranie płatności weryfikacyjnej. Kwota płatności weryfikacyjnej jest zmienna i uzależniona od minimalnych limitów transakcji oferowanych przez bank, w którym Usługobiorca posiada konto oraz kartę, którą wykorzystuje do płatności. W większości przypadków kwota płatności weryfikacyjnej będzie wynosiła maksymalnie 5 PLN. W szczególnych sytuacjach, na przykład przy dokonywaniu płatności z zagranicy, z użyciem karty należącej do banku operującego poza granicami Polski, kwota płatności weryfikacyjnej może być wyższa. W każdym przypadku po poprawnym zweryfikowaniu karty Usługobiorca otrzyma pełny zwrot płatności weryfikacyjnej.
 6. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie Usługobiorcy w dniu rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w procesie zakupowym, o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie, a także o warunkowym okresie świadczenia usługi w trakcie, którego będą podejmowane próby pobrania płatności.
 7. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Usługodawca poinformuje dodatkowo Usługobiorcę o sposobie postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności. Usługodawca będzie podejmował kolejne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Usługobiorcy, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym (ale nie więcej niż 2 próby w ramach danego Okresu rozliczeniowego, ilość prób w szczególności może zależeć od długości Okresu rozliczeniowego). Brak środków na koncie podczas wykonania ostatniej z wskazanych prób pobrania uprawnia Usługodawcę do wstrzymania dostępu do Pakietu premium. Po każdej kolejnej nieudanej próbie pobrania płatności, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę, w sposób opisany powyżej, o niemożliwości realizacji płatności. Czas trwania Okresu rozliczeniowego nie ulega zmianie, tzn. liczy się od dnia, w którym przypadała pierwsza nieudana próba pobrania płatności.
 8. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Usług odpłatnych świadczonych na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, w szczególności z ważnych przyczyn oznaczających wzrost kosztów działalności związanej z udostępnianiem Usług odpłatnych (np. stawki podatków, stawki wynagrodzeń, koszty usług IT, opłaty licencyjne, ceny energii i innych mediów). Usługodawca uprawniony będzie do zmiany stawek Opłat za 14-dniowym okresem wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym upłynął ww. okres 14 dni (przykładowo – jeśli wypowiedzenie dotarło do Usługobiorcy w dniu 8 czerwca, to okres 14 dni upływa 22 czerwca, a zatem całościowy okres wypowiedzenia upływa z końcem czerwca; jeśli wypowiedzenie dotarło do Usługobiorcy 20 lipca, to okres 14 dni upływa 3 sierpnia, a zatem całościowy okres wypowiedzenia upływa z końcem sierpnia). Informacja o zmianie stawek przesyłana będzie na adres e-mail Usługobiorcy podany w procesie zakupowym, a Usługobiorca uprawniony jest do rezygnacji z Usług odpłatnych stosownie do treści § 8 ust. 15 i 16 Regulaminu i w terminach tam określonych.

§ 10
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Regulaminu, w ramach korzystania z Serwisu Usługobiorca nie może:
 1. dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym,
 2. publikować nieautoryzowanych przez Usługodawcę komunikatów, artykułów i innych form przekazu o charakterze komercyjnym, a także naruszających dobra osób trzecich, prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 3. rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (w szczególności w formie spamu),
 4. wykorzystywać Serwisu dla marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1933 z późn. zm.),
 5. rozsyłać masowo anonimowej, nieoczekiwanej poczty (tzw. spam), niezależnie od jego treści,
 6. zbierać treści i danych innych Usługobiorców oraz w innej formie uzyskiwać dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
 7. prowadzić nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
 8. przesyłać wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
 9. wyłudzać danych logowania oraz uzyskiwać dostęp do Konta należącego do innego Użytkownika/Usługobiorcy,
 10. korzystać z Serwisu i poszczególnych Usług w sposób naruszający prawa i dobra osobiste (a w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste takie jak: wizerunek, godność, dobre imię) innych Usługobiorców i Usługodawcy,
 11. wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu i wynikłe z tego skutki,
  2. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, zawinionych działań Usługobiorcy,
  3. informacje pobrane z Serwisu, skutki ich wykorzystania przez Usługobiorcę oraz ich przydatność dla Usługobiorcy,
  4. działania i zaniechania Użytkownika/Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca jest świadomy zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Usługobiorcy, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Usługobiorcy wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik/Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego Hasła.
 3. Usługodawca:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika/Usługobiorcę zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Użytkownika/Usługobiorcę warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym podanie nieprawidłowych danych, co uniemożliwi korzystanie z poszczególnych Usług,
  3. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i poszczególnych Usług wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera,
  4. ponosi odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu i Usług w nim dostępnych,
  6. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Usługobiorcy i dostęp do Serwisu, Usług, bądź wpływać na ich jakość,
  7. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Usługobiorcom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie Materiałów, w przypadku stosowania przez tych Usługobiorców sprzętu lub oprogramowania ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu,
  8. ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług.

§ 12
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis i Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, Webinary, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.).
 2. Prawa do Materiałów przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, w tym Partnerom. Jeśli przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie Materiały na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie Usługobiorcy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do Materiałów.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu oraz Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz osób trzecich. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na jego stronach,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne).
 5. Jakiekolwiek inne niż określone w Regulaminie korzystanie z Materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub osób trzecich) do podlegających ochronie utworów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. Zapytania w tym przedmiocie powinny być kierowane na adres e-mail: redakcja@trans.info.

§ 13
POUFNOŚĆ

 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony. Każda ze stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te:
  1. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony,
  3. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,
  4. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie niniejszego Regulaminu,
  5. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.
 2. O ile nie zabraniają tego przepisy prawa, Usługodawca ma prawo ujawnić informacje Usługobiorcy i Użytkownika innym spółkom z grupy Usługodawcy, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy. Usługodawca będzie wobec Usługobiorcy odpowiedzialny za utrzymanie informacji Usługobiorcy w poufności.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, a także Użytkowników Serwisu jest Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, kontakt: redakcja@trans.info (dalej jako: “Administrator”).
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące uprawnienia, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Administratora szczegółowo określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem:https://trans.info/pl/policy.

§ 15
REKLAMACJE I SPORY

 1. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonych w jego zakresie Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Trans.info spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska lub elektronicznie na adres poczty e-mail: pomoc@trans.info.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Usługobiorcę, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), albo uzyskania od Usługobiorcy dodatkowych wyjaśnień.
 6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§ 16
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w celu dokonania rejestracji Konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Formularz kontaktowy i korzystania z innych Usług, które tego wymagają,
  3. program pozwalający na wyświetlanie pliku w formacie pdf. - w celu wyświetlenia E-magazynu.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
  2. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych);
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana danych Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronach internetowych Serwisu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku umów o świadczenie Usług odpłatnych dotyczących Pakietu premium, Usługobiorca który nie godzi się zmiany w Regulaminie jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Usługobiorca zostanie poinformowany o prawie do rozwiązania umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o rozwiązaniu w takim przypadku Usługobiorca składa poprzez kontakt z Usługodawcą na adres e-mail: pomoc@trans.info.
 5. W sytuacji opisanej w ust. 4 powyżej Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej Opłaty za okres pozostały do końca Okresu rozliczeniowego. Zwrot dokonany zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług odpłatnych.
 6. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Regulamin jest dostępny pod adresem:https://trans.info/pl/page/rules.