ao Univ. Prof. Dr. Georg Hauger

ao Univ. Prof. Dr. Georg Hauger

Technische Universität Wien, Institut für Raumplanung | Verkehrssystemplanung

Autor des Portals trans.info - ao Univ. Prof. Dr. Georg Hauger -