TransInfo

Privatumo politika

Ankstesnė privatumo politika

Šis dokumentas reglamentuoja Trans.INFO ribotos atsakomybės bendrovės, kurios registruota buveinė yra Vroclave, Racławicka 2-4 g., 53-156 Vroclavas taikomą politiką Racławicka 2-4 g., 53-146 Vroclavas, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą, kurį tvarko Vroclavo apylinkės teismas Vroclavo – Fabryczna, Nacionalinio teismų registro XVI komercinis skyrius NTR (KRS) numeris: 0000751609, PVM kodas: 8961581580, įmonės kodas (REGON) 38149 570, (toliau: Valdytojas), su asmens duomenų apsaugą susiję veiksmai (suprantama kaip kiekvienas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarkys Valdytojas) ir informacija, kuri gali būti vartotojų įmonės paslaptimi.

Ši politika taikoma paslaugoms, kurias siūlo Valdytojas per svetainę https://trans.info/lt. Ankščiau nurodyta politika netaikoma trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kurias gauti per anksčiau minėtoje svetainėje esančias nuorodas. Išsamią informaciją apie asmens duomenų apsaugą kiekvienas paslaugų teikėjas gali gauti atskirai. Valdytojas rekomenduoja kiekvieną kartą perskaityti šiuos dokumentus tiekėjų internetinėse svetainėse.

Kaupiami duomenys

Kad pilnai pasinaudoti Valdytojo paslaugomis ir produktais, Vartotojas gali sukurti paskyrą arba prisijungti prie Svetainės.

Norint naudotis Valdytojo siūlomomis paslaugomis ir produktais, reikia užregistruoti paskyrą per pateiktą formą internetinėje svetainėje. Registracijos metu reikia pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą. Prisijungdamas Vartotojas pateikia šiuos duomenis: prisijungimo vardą ir slaptažodį. Be to, Vartotojas gali papildyti savo paskyroje veikiantį profilį kitais, papildomais duomenimis.

Valdytojas nurodo, kad Vartotojas gali naudotis prisijungimo galimybe, naudodamas anksčiau Trans.eu platformoje sukurtą paskyrą socialiniame tinkle – Facebook, Google+ ir kt., Tokiu atveju valdytojas tvarko Vartotojo asmens duomenis, pateiktus paskyros registracijos formoje, arba renka asmens duomenis, reikalingus paskyros registravimui arba renka iš Vartotojo paskyros pirmiau nurodytuose portaluose asmens duomenis būtinus registravimui ir paskyros aptarnavimui.

Jei Vartotojas naudojasi kitomis Valdytojo paslaugomis ir produktais, kartais pagal pateiktas specialias formas, Vartotojas gali pateikti kitus duomenis, tokius kaip: Telefono numeris, PVM kodas ir t.t.

Duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas paslaugų teikimui ir kontaktų su Valdytoju įgyvendinimui. Jei Valdytojui nebus pateikiama reikalinga informacija, Valdytojas negalės vykdyti ir teikti paslaugos.

Kai kurie duomenys taip pat renkami pasyviai, t. y. internetinės svetainės naršymo metu (pvz., IP adresas, skiriamoji geba, vieta, naršyklės tipas).

Duomenų naudojimas

Vartotojų asmens duomenys bus tvarkomi:

Jei Vartotojas sutiko, Valdytojas siunčia informaciją apie esamus ir būsimus produktus ir paslaugas iš Grupės svetainės pagalba arba elektroniniu paštu informacijos arba reklamos kampanijos formoje.

Vartotojas gali atsisakyti gauti tokį turinį, siunčiant žinutę lt@trans.info (vadinama sutikimo gauti komercinę informaciją atšaukimas). Asmens duomenų sutikimo atšaukimas galimas bet kuriuo metu, nors tai neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui iki jų atšaukimo.

Asmens duomenų gavėjai

Duomenys gali būti prieinami kitiems duomenų gavėjams sutarties su Jumis vykdymo tikslu, siekiant įvykdyti duomenų Valdytojui tenkančias teisines prievoles, remiantis Jūsų sutikimu arba tikslais, kylančiais iš teisėtų duomenų Valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

Gavėjai visų pirma gali būti: Trans.eu kapitalo grupės subjektai , institucijos, teisiškai įgaliotos gauti Jūsų duomenis pagal atitinkamas teisines nuostatas (pvz., teisėsaugos ar teisingumo institucijos) , taip pat subjektai, tvarkantys duomenis Valdytojo ir jo įgaliotų darbuotojų vardu. Tokie subjektai duomenis tvarko sutarties su duomenų Valdytoju pagrindu ir tik pagal instrukcijas ir su sąlyga, kad bus išlaikytas konfidencialumas. Į subjektų, vykdančių užduotis Valdytojo vardu, grupę įeina subjektai, teikiantys paslaugas tiek, kiek tai būtina paslaugų įgyvendinimui užtikrinti technines ir administracines priemones, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjus ir subjektus, susijusius su Servisu. Valdytojas tinkamai prižiūri duomenų perdavimo metu, naudodamas priemones ir apsaugos priemones, užkertančioms kelią neteisėtai prieigai prie duomenų (tai yra SSL, šifruoti ryšiai).

Duomenų perdavimas už Europos bendrijos ribų

Asmens duomenų apsaugos lygis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų gali skirtis nuo Europos teisės nustatytų taisyklių. Atsižvelgiant į tai, Valdytojas perduoda asmens duomenis už EEE ribų tik tuo atveju, jei tai būtina. Tokio perdavimo atveju Valdytojas užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį visų pirma:

  1. asmens duomenų perdavimą šalims, kurioms buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas, kuriame nurodyta, kad atitinkama šalis užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį,
  2. Europos Komisijos nustatytų standartinių sutarčių sąlygų taikymas,
  3. kitų atitinkamų apsaugos priemonių taikymas.
Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę gauti prieigą į savo asmens duomenis juos ištaisyti, panaikinti ar apriboti tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, perduoti duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, o taip pat perduoti jūsų asmens duomenis.

Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lenkijos Respublikoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas, jeigu Vartotojas pripažins, kad jo duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

Be to, Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, kai tvarkymas yra būtinas tikslams, susijusiems su tiesiogine rinkodara, profiliavimu, atsiradusiems dėl teisėtų interesų, kuriuos vykdo Valdytojas

Patvirtinęs Vartotojo tapatybę, Valdytojas įvykdys nurodytas teises, remdamasis prašymo pagrįstumo analize ir taikytina teise. Vykdytojas dės visas įmanomas pastangas, kad tenkinti Vartotojų reikalavimus dėl asmens duomenų, nebent tokie duomenys turi būti saugomi pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisėtus Valdytojo interesus.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Duomenų Valdytojas asmens duomenis tvarko ir saugo tiek laiko, kiek reikia tikslams pasiekti, t.y.:

Duomenys, surinkti Vartotojų apsilankymo Valdytojo internetinėje svetainėje, bus tvarkomi tol, kol duomenys pasens. Tai taikoma analitiniais, statistiniais tikslais tvarkomiems duomenims, įskaitant slapukų naudojimą ir Valdytojo puslapių administravimą.

Slapukai (cookies) failai

Valdytojas naudoja taip vadinamuosius „slapukus“, kad stebėti interneto svetainės lankytojų apsilankymus ir išsaugoti jų pasirinkimus, pvz., kalbą, prisijungimo duomenis, taip pat siūlomų paslaugų pagal jų poreikius pritaikymą. Aukščiau nurodyti failai yra naudojami bendrai statistikai dėl Vartotojų internetine svetaine naudojimo. Šie failai bus saugomi tol, kol jie pasens. Slapukai nebus prieinami kitoms trečiosioms šalims, jie bus perduoti tik subjektams, teikiantiems paslaugas dėl techninės paramos pirmiau minėtiems failams ir subjektams, priklausantiems Trans.eu grupei..

Interneto naršyklėje galima išjungti slapukus, ir toliau galima bus naudotis paslaugomis, tačiau tai gali sukelti tam tikrų sunkumų, t. y. Valdytojo svetainė gali veikti netaisyklingai. Informacija apie slapukus taip pat taikoma kitoms panašioms Servise naudojamoms technologijoms.

„Slapukų“ kategorijų valdymas taip pat galimas per „Sutikimo“ langą, kuris bus rodomas pirmą kartą Vartotojui apsilankius mūsų internetinėje svetainėje. Išsami informacija apie Valdytojo „slapukų“ naudojimo taisykles ir galimybę jas pritaikyti prie Vartotojo pageidavimų yra aprašyta skyriuje „Mums rūpi jūsų privatumas“, skyriuje „Daugiau parinkčių“.

Socialinių tinklų svetainės

Informuojame, kad Valdytojo internetinėje svetainę gali būti įtraukti socialinių tinklų papildiniai, t. y.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ir kt. Pateikdamas juos į Valdytojo svetainę, Vartotojas privalo perskaityti šių paslaugų teikėjų privatumo politikos turinį, kad gauti aktualią informaciją apie asmens duomenų apsaugą.

Valdytojas tvarko Vartotojų asmens duomenis, apsilankiusių Valdytojo profiliuose, tvarkomus socialiniuose tinkluose (t. y. Facebook, LinkedIn). Šie duomenys tvarkomi atsižvelgiant į profilį, skatinant įvairius renginius, paslaugas ir produktus. Duomenų valdytojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas šiuo tikslu yra jo teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) reklamuoti prekės prekės ženklą ir produktus.

Duomenys „Google Analytics“

Duomenų srautą Valdytojo puslapiuose stebi „Google Analytics“ analitinė sistema, kurios tikslas – rinkti duomenis apie internetinių svetainių naudojimą ir jų populiarumą. Šie duomenys (pvz., naudojama naršyklė arba IP adresas) nebus prieinami tretiesiems asmenims.

Saugumas

Siekiant užtikrinti saugumą, Valdytojas:

Privatumo politikos pareiškimas

Ši Privatumo politika įsigaliojo data 31.03.2023. . Retkarčiais mes galime atnaujinti Privatumo politiką, kad nurodyti informacijos apdorojimo ir standartų mūsų praktikoje pokyčius. Tokie pakeitimai gali būti įvykdomi be pranešimo apie šį faktą Vartotojui. Jei įvyks asmens duomenų tvarkymo taisyklių pakeitimai, apie juos Vartotojas gali būti informuotas elektroniniu paštu arba pranešimu, kuris pateikiamas internetinėje svetainėje. Pokyčiai įsigalios nuo jų paskelbimo datos internetinėje svetainėje https://trans.info/lt/policy nurodant jų įvedimo datą.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų ar pastabų dėl Privatumo politikos, susisiekite su Valdytoju: Trans.INFO sp. z o.o., Sołtysowicka 2-15 g., 53-146 Vroclavas, el.paštas: lt@trans.info.