TransInfo

TRANS.INFO TAISYKLĖS

Ankstesnės taisyklės

§ 1
ĮVADINĖS NUOSTATOS

 1. Svetainė prieigą teikia Paslaugų gavėjams per bendrovę, įmonę Trans.info Sp. z o.o. su registruota buveine Vrocalve Racławicka 2-4 g., 53-146 Vroclavas, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą, kurį tvarko Vroclavo apylinkės teismas Vroclavo – Fabryczna, Nacionalinio teismų registro XVI komercinis skyrius NTR (KRS)numeris: 0000751609, įstatinis kapitalas 517.250,00 PLN, su PVM kodu: 8961581580, su REGON (Įmonės kodo) numeriu: 381491570, el. paštas: lt@trans.info.
 2. Šios Taisyklės apibrėžia Svetainės naudojimo sąlygas, įskaitant Trans.info Sp. z o.o paslaugų teikimo taisykles elektroniniu paštu per Svetainę kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (Įst. leidinys Nr leid. iš 2020 m., 344 poz., su vėl. pakeitimais).
 3. Norint naudotis Svetaine reikia priimti šias Taisykles ir tai atliekama remiantis šių Taisyklių turiniu ir taikytina teise, o kilus galimam konfliktui, taikomos visuotinės teisės nuostatos. Paslaugų gavėjas privalo perduoti šias Taisykles veikiančiam jo vardu ir jo naudai Vartotojui.
 4. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas gali naudoti tik Paslaugų gavėjas. Paslaugų teikėjas nesutinka, kad Vartotojai naudotųsi paslaugomis. Vartotojai naudojasi paslaugomis savo rizika ir atsakomybe.
 5. Paslaugų gavėjas pareiškia, kad naudodamasis Paslaugomis, jis sudaro elektroninių paslaugų teikimo sutartį dėl vykdomos ūkinės veiklos, kuri yra profesionali ypač dėl ekonominės veiklos dalyko,
 6. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neteikti paslaugų kaip Paslaugas subjektams, kurie yra konkurencingi Paslaugų teikėjo atžvilgiu, o taip pat Vartotojų atžvilgiu, kurie nėra Paslaugų gavėjai.
 7. Paslaugų gavėjai turi galimybę naudotis trečiųjų šalių Svetaine dėka tinkamų jungčių su trečiųjų šalių puslapiais. Ankstesniame sakinyje aprašytu atveju taikomos taisyklės ar kiti dokumentai, kuriuos nurodo trečiosios šalys, teikiančios atitinkamą paslaugą ar nurodyta svetainė, ir Paslaugų teikėjas nėra sutarčių šalimi dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu tarp Paslaugų gavėjo ir trečiojo asmens. Atsakomybę už trečiųjų asmenų paslaugas teikiamas Paslaugų gavėjams nustato atitinkamos sutartys sudaromos tarp Paslaugų gavėjo ir trečiųjų asmenų.
 8. Trans.info sp. z o.o. pareiškia, kad turi didelio verslininko statusą kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) I priedo 2 str. Nr. 651/2014 iš 2014 m. birželio 17 d. skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 107 ir 108 str. Įst. Leid. ES 187, iš 2014 m. birželio 26 d.).

§ 2
SĄVOKOS

 1. E-žurnalas – Transporto Vadybininkų žurnalas išduotas Paslaugų teikėjo.
 2. Forma – internetinė forma, kurią naudoja Paslaugų teikėjas, leidžianti Paslaugų gavėjui pateikti Paslaugų teikėjui duomenis (įskaitant asmens duomenis), reikalingus, pvz., sukurti Paskyrą, susisiekti su Paslaugų teikėju, gauti Naujienlaiškį, užsiregistruoti į Internetinį seminarą.
 3. Slaptažodis – bet kokia Vartotojo/Paslaugų gavėjo pasirinkta simbolių eilutė paskyros registracijos proceso metu.
 4. Paskyra – paskyra, sukurta Svetainėje registracijos proceso metu, tam, kad būtų teikiamos pasirinktos Paslaugos. Paslaugų teikėjo vardu Paskyra naudojasi Vartotojas nurodytas Formoje.
 5. Prisijungimas - Vartotojo/Paslaugos gavėjo el. pašto adresas arba Paslaugos gavėjo TransID, būtinas, kad prisijungti prie Paskyros, pateiktas Paskyros registravimo proceso metu.
 6. Medžiagos - tekstai, nuotraukos, grafika, diagramos, vaizdo medžiagos, multimedijos medžiagos ir kt., visų pirma sudarančios kūrinį, kaip apibrėžta autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Įst. leid. iš 2021 m., 1062 poz., su vėl. pakeitimais) Paslaugų teikėjo įkelta į Svetainę.
 7. Naujienlaiškis – elektroninis laiškas, kurį Paslaugų teikėjas siunčia sutikus Paslaugų gavėjui el. pašto adresu, pateiktu Formoje.
 8. Partneris – bet kuris subjektas, bendradarbiaujantis su Paslaugų teikėju pagal sudarytą Sutartį.
 9. Reglamentas- šis reglamentas.
 10. Svetainė – suorganizuota interneto platforma, kurią sudaro interneto puslapiai ir kitos interneto priemonės, prieinamos internetu ir prieinamos https://trans.info/ adresu bei nustatytose subdomenuose įvairiomis kalbomis, kuri yra internetinė informacijos teikimo vieta, šiose srityse: transportas, siuntimas, logistika, kurios priklauso Paslaugų teikėjui.
 11. TransID – unikalus identifikacinis numeris, priskirtas Paslaugų gavėjui registracijos Trans.eu platformoje metu (partnerio internetinė B2B platforma, prieinama www.platform.trans.eu adresu).
 12. Paslaugos – paslaugos, kurias Paslaugų teikėjas elektroniniu būdu teikia Paslaugų gavėjams, prieinamos Svetainėje, ypač naršymo paslauga, leidžianti Paslaugų gavėjams peržiūrėti medžiagą Svetainėje, o taip pat, bet ne vien tik:
  1. Paskyrų paslauga,
  2. Komentavimo paslauga – Vartotojo / Paslaugos gavėjui, kuris turi Paskyrą Svetainėje, įgalinimas pateikti nuomonę, rašant komentarą ir jų rodymas Paslaugų teikėjo Svetainėje ir vietos Paslaugų teikėjo serveriuose suteikimas, kad būtų saugomi duomenys, kurie yra komentarais,
  3. Naujienlaiškių paslaugos,
  4. kontaktinės Formos paslauga,
  5. paieškos paslauga – galimybė Paslaugų gavėjui nuotoliniu būdu naudotis IT mechanizmais, leidžiančiais ieškoti ir rodyti Paslaugų teikėjo serveriuose saugomus duomenis (pvz., informacijų pateiktų Svetainėje paieška),
  6. E-žurnalo Paslaugų gavėjui prieigos pateikimas,
  7. Internetinių seminarų Paslaugų gavėjui prieigos pateikimas,
  8. Naudojimasis Svetainėse veikiančiais IT mechanizmais.
 13. Paslaugų gavėjas – verslininkas, suprantamas kaip fizinis asmuo, juridinis asmuo ir organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam atskiras įstatymas suteikia teisinį veiksnumą, savo vardu vykdo ūkinę veiklą, kuriai gali būti teikiamos elektroninės paslaugos ir kuris bet kokiu būdu naudojasi Svetaine. Paslaugų gavėjo, kuris yra fizinis asmuo, atveju jis gali būti tuo pačiu metu Vartotojas.
 14. Paslaugų teikėjas - ribotos atsakomybės bendrovė Trans.info su būstine Vroclave, adresas: ul. Racławicka 2-4 g., 53-146 Vroclavas, Lenkija, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą, kurį tvarko Vroclavo apylinkės teismas Vroclavo – Fabryczna, Nacionalinio teismų registro XVI komercinis skyrius NTR (KRS)numeris 0000751609, įstatinis kapitalas, kurio dydis 517.250,00 PLN, su PVM kodu: 8961581580, su REGON (Įmonės kodo) numeriu: 381491570.
 15. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymas- įstatymas iš 2002 m. liepos 18 d. dėl paslaugų elektroninių būdu teikimo (Įst. leid. iš 2020 m., 344 poz., su vėl. pakeitimais).
 16. Vartotojas – fizinis asmuo, veikiantis Paslaugos gavėjo vardu ir jo naudai, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. akto 97 straipsnyje Civilinis kodeksas (Įst. Leid. iš 2022 m. 1360 punktas su pakeitimais), ypač naudojant Paskyros naudojimo ir komentarų rašymo atveju. Už veiksmus ir neveikimą, ypač dėl to, kad buvo pažeistos Vartotojo sudarytos sąlygos, pilnai atsakingas yra Paslaugų gavėjas.
 17. Internetinis seminaras - internetinis seminaras, internetinis mokymas ar pristatymas, atliekamas naudojant webcast technologiją - t. y. vaizdo, garso ir teksto perdavimas realiuoju laiku (tiesiogiai) per interneto naršyklę, prie kurios Paslaugų gavėjas gauna prieigą užpildęs Formą, kurios organizatoriumi yra Paslaugų teikėjas ar Partneris.

§ 3
SUTARTIES DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUDARYMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Svetainėje Paslaugų gavėjas gali naudotis Paslaugomis, peržiūrėti prieinamas Svetainėje Medžiagas.
 2. Svetainės Paslaugų gavėjams Paslaugų teikimas vyksta šiose taisyklėse (Reglamente) nurodytomis sąlygomis, išskyrus paslaugas, aprašytas atskirose taisyklėse arba įsigytas pagal atskiras sutartis.
 3. Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo naršymo paslaugų teikimo sutarties sudarymas vyksta, kai Paslaugų gavėjas interneto naršyklėje įveda atitinkamą Svetainės URL adresą, o sutarties dėl naršymo paslaugų teikimo nutraukimas įvyksta, kai Paslaugų gavėjas uždaro Svetainės Internetinius puslapius.
 4. Trečiųjų asmenų teikimo paslaugų sutarties sudarymo arba nutraukimo režimas ir sąlygos, nustatytos yra atskirose taisyklėse, kurias nustato konkretūs tokių paslaugų teikimo reglamentai.
 5. Naudojimasis Paslaugomis, kurias teikia Paslaugų teikėjas yra nemokamas. Mokamų paslaugų teikimas vykdomas pagal sąlygas, nurodytas atskiruose reglamentuose, susijusiuose su šių Paslaugų teikimu.
 6. Prieigą ir Svetainės naudojimosi galimybę Paslaugų gavėjas gauna neribotam laikui. Paslaugų gavėjas bet kuriuo metu gali nutraukti kiekvieną Paslaugų teikimo sutartį, aprašytą Reglamente, nenurodant jokios priežasties ir nedelsiant. Paslaugų teikėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį pranešus 14 dienų ankščiau.
 7. Prieiga į kai kurias Paslaugas gali priklausyti nuo:
  1. spaslaugos užsakymo,
  2. formos užpildymo,
  3. sutikimo gauti komercinę informaciją elektroniniu būdu iš Paslaugų teikėjo ar Partnerių, naudotis telekomunikacijų galiniais įrenginiais (pvz., telefonu) ir automatinio skambinimo sistemomis tiesioginės rinkodaros tikslais, kurį teikia Paslaugų teikėjas ar Partneriai, gauti komercinę informaciją elektroninės komunikacijos priemonėmis iš subjektų, bendradarbiaujančių su Paslaugų teikėju ar Partneriais, Telekomunikacijų galinių įrenginių (pvz., telefono) ir automatinio skambinimo sistemų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais, kuriuos vykdo su Paslaugų teikėju ar Partneriais bendradarbiaujantys subjektai, asmens duomenų teikimui kitiems subjektams, profiliavimui (profilio kūrimui), įskaitant informacijos saugojimą telekomunikacijos galinėje įrangoje, taip vadinamus slapukus ir prieigą prie jų, siekiant geresnio paslaugų ir rinkodaros veiksmų pritaikymo,
  4. Registruoti Paskyrą Svetainėje.
 8. Paslaugų teikėjas turi teisę skelbti Svetainėje reklaminį turinį apie Paslaugų teikėjo ar Partnerių teikiamas prekes.

§ 4
PASKYRA

 1. Svetainė leidžia Paslaugų gavėjui užregistruoti Paskyrą Svetainėje:
  1. Pirmasis prisijungimas prie Svetainė naudojant paskyras kitose interneto svetainėse, pvz., Trans.eu platformoje, socialiniame tinkle „Facebook“, „Google+“ ir kt., kurios bus integruotos su Svetaine ir sutiks sukurti Paskyrą ir importuoti pagrindinius duomenis iš pirmiau minėtų svetainių, taip pat patvirtinti nustatytos svetainės reglamentus ir privatumo politiką,
  2. užpildyti formą, esančią Svetainės pagrindiniame puslapyje.
 2. Kiekvienas vėlesnis prisijungimas bus atliekamas naudojant prisijungimo vardą ir slaptažodį arba naudojant 1 dalies a punkte nurodytų sistemų integravimo galimybę.
 3. Paslaugų gavėjas gali užregistruoti kelias paskyras Svetainėje, jei formoje kiekvieną kartą nurodys kitą Vartotoją. Vartotojas gali naudoti tik vieną Paskyrą. Jei nurodyto Vartotojo Paskyra bus užblokuota, Paslaugų gavėjas neturi teisės kurti sekančios Paskyros šiam Vartotojui.
 4. Paslaugų gavėjas pareiškia, kad jo pateikti duomenys nepažeidžia trečiųjų šalių teisių ir yra tikri bei galiojantys.
 5. Paslaugų gavėjas privalo užtikrinti savo duomenų ir Vartotojo duomenų patikimumą ir aktualumą.
 6. Draudžiama teikti prieigą į savo Paskyrą ir duomenimis trečiosioms šalims.
 7. Draudžiama naudoti trečiosioms šalims priklausančias Paskyras.
 8. Šio Reglamento nuostatų Vartotojo/Paslaugų gavėjo pažeidimas, ypač apsimetimas kitu Vartotoju /Paslaugų gavėju, įsteigimas daugiau nei vieną paskyrą tam pačiam Vartotojui, naujos Paskyros užblokuotam Vartotojui sudarymas pažeidžia Reglamento taisykles ir pasekme gali būti Paskyros užblokavimas.
 9. Vartotojas /Paslaugų gavėjas gali bet kuriuo metu, nenurodydamas jokios priežasties, ištrinti savo Paskyrą, Paskyros administravimo skydelyje pasirinkdamas parinktį "ištrinti paskyrą", tuo pačiu paslaugos teikimo elektroniniu būdu sutartis nustoja galioti.
 10. Paslaugų gavėjui yra pranešama, kad, nors Paskyra ar atskiri duomenys yra ištrinti, ištrinto turinio atsarginė kopija gali būti saugoma pagrįstą laikotarpį (bet nebus prieinama kitiems) ir kad dėl antrinio naudojimo ji liks interneto tinkle, už tai yra atsakingi kiti subjektai (pvz. Google).
 11. Vartotojas Paslaugų gavėjo vardu turi teisę pateikti pareiškimus ir prisiimti įsipareigojimus Svetainėje.

§ 5
KOMENTAVIMAS

 1. Paskyros kūrimas teikia komentarų paslaugos Svetainėje naudojimo galimybę.
 2. Komentaro rodymas truks ne ilgiau negu rodymas Medžiagos su kuria nurodytas komentaras yra susijęs.
 3. Jei komentaras yra kūrinys, kaip apibrėžta autorių teisių įstatyme, Vartotojas/ Paslaugų gavėjas suteikia Paslaugų teikėjui nemokamą licenciją naudoti kūrinį šiose eksploatavimo srityse:
  1. kūrinio įrašymo ir atgaminimo srityje – kūrinio nustatyta technika gamyba, įskaitant spausdinimą techniką, reprografiją, magnetinį įrašymą ir skaitmeninę techniką,
  2. originalo ar egzempliorių, ant kurių kūrinys yra įrašytas – pardavimas, skolinimas, arba originalo ar kopijų nuoma,
  3. kūrinio platinimas kitu būdu, nei nurodyta b punkte - viešas atlikimas, pristatymas, rodymas, atgaminimas, transliavimas ir retransliavimas bei vieša kūrinio prieiga tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų turėti prieigą savo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę suteikti sublicenciją.
 5. Nepažeidžiant kitų Reglamento nuostatų, draudžiama skelbti komentarus, kuriuose yra:
  • vulgarizmai
  • įžeidžiantis turinys,
  • reklama ar pranešimai, kuriuose yra paslėpta reklama,
  • nuorodos į kitas internetines svetaines,
  • turinys, pažeidžiantis trečiųjų šalių autorių teises ar asmenines teises,
  • turinys, kuriame raginama rasinė, religinė, etninė neapykanta ar turinys, skatinantis smurtą ir totalitarinę valstybės sistemą,
  • turinys bet kokiu kitu būdu, kuris neatitinka teisės nuostatoms socialinio elgesio taisyklės ar moralės principų.
 6. Vartotojas/Paslaugų gavėjas rašo komentarą tik savo atsakomybe, atsižvelgdamas į Reglamento 2 straipsnio 16 dalį.
 7. Paslaugų teikėjas nėra įpareigotas stebėti Vartotojų / Paslaugų gavėjų Svetainėje skelbiamų komentarų turinį. Kiekvienas, kuris gauna informaciją, kad Vartotojo / Paslaugos gavėjo paskelbtas turinys yra neteisėtas arba pagal neatitinka Reglamento nuostatoms, gali informuoti Paslaugų teikėją apie tokio turinio paskelbimo faktą ir vietą el. paštu adresu: lt@trans.info.
 8. Paslaugų teikėjas turi teisę pašalinti Vartotojo / Paslaugų gavėjo Svetainėje paskelbtą komentarą, jei jis pažeidžia Reglamento nuostatas ir sąlygas arba prieštarauja visuotinai taikomiems įstatymams.

§ 6
NAUJIENLAIŠKIS

 1. Paslaugų gavėjas gali pateikti užsakymą dėl Naujienlaiškių gavimo, užpildydamas formą, taip pat Paskyros registravimo metu.
 2. Paslaugų teikėjas siunčia korespondenciją, susijusią su Naujienlaiškio teikimu, Paslaugų gavėjui formoje nurodytu el. pašto adresu.
 3. Paslaugų gavėjas, kuris pateikia Naujienlaiškio prenumeratos užsakymą, kuriame yra komercinė informacija, kaip apibrėžta paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatyme, turi galimybę išreikšti savanorišką sutikimą gauti elektroniniu būdu, formoje nurodytu el. pašto adresu, bet kokią komercinę informaciją iš Paslaugų teikėjų ar Partnerių.
 4. Naujienlaiškio paslauga gali naudotis Vartotojas, turintis elektroninį paštą (el. pašto adresą).
 5. Kiekviename Naujienlaiškyje, siunčiamas pagal Reglamente nustatytas taisykles, bus pateikta informacija apie siuntėją, užpildytas temos laukelis elektroniniame laiške ir informacija apie tai, kaip atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos arba pakeisti paslaugos parametrus.
 6. Naujienlaiškyje gali būti reklaminis turinys, susijęs su Paslaugų teikėjo ar Partnerių paslaugomis ir prekėmis.
 7. Paslaugų gavėjas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos, o tai reiškia paslaugų elektroninėmis priemonėmis teikimo sutarties nutraukimą.
 8. Paslaugų gavėjo sutikimo elektroniniu būdu gauti komercinę informaciją atšaukimas suteikia Paslaugų teikėjui teisę nedelsiant nutraukti Naujienlaiškio prenumeratos paslaugos teikimą Paslaugų gavėjui tiek, komercinės informacijos siuntimą, kurios valia gauti elektronine forma buvo atšaukta.

§ 7
KITOS PASLAUGOS

 1. Svetainė leidžia užmegzti ryšį su Paslaugų teikėju tiesiogiai per Formą, esančią Svetainėje skirtuke „KONTAKTAI“.
 2. Norint naudotis kontaktų Formos paslauga, reikia paduoti savo vardą, pavardę el. pašto adresą ir Paslaugų teikėjui adresuotą pranešimo turinį.
 3. Paslaugų teikėjas atsako į Paslaugų gavėjo siunčiamus pranešimus per 14 dienų į Formoje pateiktą el. pašto adresą.
 4. Svetainė leidžia ieškoti medžiagas Svetainėje per naršyklę, kuri yra prieinama pagrindiniame Svetainės puslapyje.
 5. Norint pasinaudoti paieškos paslauga, naršyklėje reikia įrašyti norimą turinį. Svetainė nurodys medžiagą, atitinkančią ieškomam turiniui. Yra medžiagų pagal datą ir aktualumą rūšiavimimo galimybė.
 6. Svetainėje yra pateikta prieiga į E-žurnalą, skirtuke „E-ŽURNALAS“. Paslaugų gavėjai turi galimybę naršyti E-žurnalą interneto naršyklėje ir atsisiųsti E-žurnalą pdf formatu.
 7. Norint pasinaudoti E-žurnalo paslauga, pasirinkus skirtuką „E-ŽURNALAS“, reikia pasirinkti norimą „E-žurnalą“ pasirenkant „Atsisiųsti nemokamai“. Taip pat yra naujausio E-žurnalo egzemplioriaus peržiūrėjimo ir atsisiuntimo galimybė, pasirenkant skirtuką „Atsisiųsti naują transporto vadybininkų žurnalą“.
 8. E-žurnalo atsisiuntimo metu, Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjams neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudoti E-žurnalą tačiau tik savo Paslaugų gavėjų poreikiams. Paslaugų gavėjas neturi teisės atgaminti ir (arba) parduoti E-žurnalo turinio kaip savo turinio arba sublicencijos.
 9. Prieiga į Internetinius seminarus yra Svetainėje. Kad pasinaudoti Internetinio seminaro publikavimo paslauga, pasirinkus skirtuką „INTERNETNIAI SEMINARAI“ arba kitą skirtuką, informuojantį apie galimybę išsaugoti Internetinį seminarą, reikia užpildyti Formą.
 10. Internetiniai seminarai yra prieinami per interneto naršyklę Svetainės ir Partnerių Interneto puslapiuose. Nuoroda į Internetiniu seminarus yra siunčiama Paslaugų gavėjams Formoje nurodytu el. pašto adresu.
 11. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti priimti Paslaugų gavėją dalyvauti Internetiniame seminare be priežasties padavimo.
 12. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę siųsti priminimą apie Internetinį seminarą prieš terminą į formoje nurodytu el. pašto adresu.
 13. Užsiregistravus į Internetinį seminarą ir gavus nuorodą į Internetinį seminarą šio Reglamento 7 skyriaus 10 punkte nurodytu būdu, Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjams neišimtinę ir neperleidžiamą licenciją naudotis Internetiniu seminaru, bet tik savo Paslaugų gavėjų poreikiams. Paslaugų gavėjas neturi teisės atgaminti ir (arba) parduoti Internetinio seminaro turinio kaip savo arba suteikit sublicenciją.
 14. Draudžiama teikti prieigą į Internetinį seminarą trečiosioms šalims.
 15. Draudžiama įrašyti turinį ir Internetinio seminaro eigą. Pažeidus šį draudimą, Paslaugų teikėjas gali blokuoti prieigą į Internetinį seminarą.
 16. Internetinių seminarų metu nėra galimybės vizualiai susisiekti su kitais Paslaugų gavėjais, tačiau yra galimybė užduoti klausimus pokalbio forma.
 17. Paslaugų teikėjas stengiasi užtikrinti, kad Internetinius seminarus vestų kompetentingi instruktoriai, turintys žinių apie Internetinio seminaro dalyką.
 18. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Internetiniai seminarai yra rengiami su deramu stropumu, užtikrina, kad būtų be jokių teisinių apribojimų.
 19. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Internetinių seminarų programą arba pakeisti pagrindinius Internetinio seminaro parametrus, tame Internetinio seminaro terminą arba jo atšaukimą, dėl svarbių priežasčių ar priežasčių, nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo. Aukščiau nurodyti pakeitimai negali būti pagrindu bet kokių reikalavimų prieš Paslaugų teikėją pateikimui.
 20. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas Internetinio seminaro metu pažeis įstatymus, socialinio elgesio taisykles ar gerus papročius, Paslaugų teikėjas, iš anksto įspėjęs paslaugų gavėją, turi teisę užblokuoti Paslaugos gavėjui prieigą prie į Internetinį seminarą.
 21. Paslaugų teikėjas suteikia Paslaugų gavėjams galimybę pakartotinai žiūrėti įvykusius Internetinius seminarus, teikiant prieigą į archyvinį Internetinį seminarą paspaudžiant nuorodą.

§ 8
VARTOTOJO NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

Nepažeisdamas kitų taisyklių nuostatų, naudodamas Svetainę Paslaugų gavėjas negali:

 1. Pristatyti į Svetainę neteisėto turinio,
 2. skelbti pranešimus, straipsnius ir kitas komercinio bendravimo formas, kurioms Paslaugų teikėjas nesuteikė leidimo, taip pat pažeisti trečiųjų šalių teises, įstatymus, socialinio elgesio taisykles ar gerus papročius,
 3. siųsti neužsakytą komercinę informaciją, kaip apibrėžta paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymo 10 straipsnyje (visų pirma šiukšlių formoje),
 4. Naudoti Svetainę tiesioginei rinkodarai, nurodytai Telekomunikacijos teisės 172 straipsnyje (Įst. leid. iš 2022 metų, poz. 1933 su vėl. pakeitimais),
 5. siųsti masinius anoniminius, nelauktus laiškus (vadinamuosius šlamštus), nepriklausomai nuo jų turinio,
 6. rinkti kitų Paslaugų gavėjų turinį ir duomenis ir kita forma gauti prieigą į Svetainę naudojant automatinius įrankius (pvz., robotus, vorus ar kopijavimo programas),
 7. vykdyti neteisėtą daugiapakopę rinkodarą, pvz. finansines piramides,
 8. siųsti virusus ir kitos rūšies kenksmingus kodus,
 9. Gauti prisijungimo duomenis ir gauti prieiga prie Paskyros, priklausančios kitam Vartotojui / Paslaugų gavėjui,
 10. naudotis Svetaine ir konkrečiomis Paslaugomis pažeidžiant kitų Paslaugų gavėjų ir Paslaugų teikėjų teises ir asmeninės teisės (ypač intelektinės nuosavybės teises, tokias kaip: įvaizdis, orumas, geras vardas) ,
 11. atlikti bet kokius veiksmus, kurie galėtų išjungti, perkrauti arba apriboti tinkamą Svetainės veikimą ir išvaizdą, pvz., ataką, kuri blokuotų veikimą, trikdytų svetainės rodymą ar kitas funkcijas.

§ 9
ATSAKOMYBĖ

 1. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už:
  1. būdą, kokiu Paslaugų gavėjas naudojasi svetaine, ir su tuo susijusiomis pasekmėmis,
  2. žalą, atsiradusią dėl neteisėtų Paslaugų gavėjo veiksmų, kurie neatitinka visuotinai taikomų įstatymų ir Taisyklių,
  3. Informacija atsisiųsta iš Svetainės, Paslaugų gavėjo jų naudojimo pasekmės ir jų naudingumas Paslaugų gavėjui,
  4. Vartotojo / Paslaugos gavėjo veiksmai ir neveikimas.
 2. Paslaugų gavėjas žino apie internete kylančias grėsmes, ypač apie galimą įsilaužimą į Paslaugų gavėjo sistemą, trečiųjų šalių slaptažodžių perėmimą, Paslaugų gavėjo sistemos užkrėtimą virusais ir tokiais atvejais atsiradusią žalą. Vartotojas/Paslaugos gavėjas privalo išlaikyti konfidencialumą ir saugoti savo Slaptažodį.
 3. Paslaugų teikėjas:
  1. neatsako už Vartotojo / Paslaugos gavėjo paskelbtą turinį pagal Įstatymą dėl elektroninių paslaugų teikimo 14 ir 15 str.
  2. neatsako už tai, kad Vartotojas/Paslaugos gavėjas neatitinka šiose taisyklėse nurodytų techninių sąlygų, įskaitant neteisingų duomenų pateikimą, dėl ko nebus galima naudotis atskiromis paslaugomis,
  3. neatsako už Svetainės ir atskirų Paslaugų veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl force majeure, techninės įrangos gedimo, duomenų bazės ir serverio perkrovos,
  4. yra atsakingas už elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kaip apibrėžta paslaugų teikimo elektroniniu būdu Įstatyme,
  5. dės visas pastangas, kad Svetainė ir visos per ją teikiamos paslaugos veiktų nepertraukiamai be jokių sutrikimų, tačiau negarantuoja nenutrūkstamo Svetainės ir joje esančių Paslaugų veikimo,
  6. informuoja, kad Paslaugų gavėjo naudojamos kompiuterinės įrangos techninės problemos ar techniniai apribojimai (firewalle užkardos - spynos, multimedijos failų grojimo netinkamos versijos, antivirusinės programos ir kt.) gali apriboti ar neleisti Paslaugų gavėjui naudotis Svetaine, Paslaugomis ar turėti įtaką jų kokybei,
  7. pasilieka teisę apriboti pasirinktiems Paslaugų gavėjams prieigą prie kai kurios ar visos Svetainėje pateiktos medžiagos, jei šie Paslaugų gavėjai naudoja įrangą ar programinę įrangą, ribojančią ar išjungiančią konkretaus turinio skelbimą iš Svetainės,
  8. turi teisę bet kuriuo metu uždaryti Svetainę ir nutraukti Paslaugų teikimą.

§ 10
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Svetainei ir jame esamoms medžiagoms, įskaitant kūrinius, prekių ženklus, Internetinius seminarus, jų pasirinkimą ir suvestinę Svetainėje, taikoma taikytina teisė, ypatingai apibrėžta autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, o taip pat Įstatymas iš 1993 m. balandžio 16 d. dėl nesąžiningos konkurencijos (Įst. leid. iš 2020 m., 1233 poz., su vėl.pakeitimais).
 2. Teisė į medžiagą suteikiama Paslaugų teikėjui arba trečiosioms šalims, įskaitant Partnerius. Jei šios teisės suteikiamos trečiosioms šalims, Paslaugų teikėjas pateikia medžiagą Svetainėje, remdamasis atitinkamomis su šiais asmenimis sudarytomis sutartimis, visų pirma licencijų sutartis ir sutarčių dėl autorinių teisių perdavimo arba remiantis galiojančiomis teisės nuostatomis.
 3. Naudodamiesi Svetainėje pateikta medžiaga, Paslaugų gavėjai neįgyja jokių teisių ar negauna licencijos į Medžiagą.
 4. Be išankstinio Paslaugų teikėjo sutikimo Paslaugų gavėjas gali naudotis Svetaine ir Medžiaga tik per leidžiamą naudojimą, nurodytą autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatose, tačiau toks naudojimas negali pažeisti įprasto kūrinio naudojimo ar pažeisti teisėtų Paslaugų teikėjo ir trečiųjų šalių interesų. Ypatingai nepriimtina:
  1. vykdyti, ypač komerciniais tikslais: kopijuoti, dauginti, modifikuoti, blokuoti Svetainę ar jos dalis, o taip pat nurodytas Medžiagas pateiktas jo puslapiuose,
  2. platinti (įskaitant informacijos platinimą spaudoje, radijuje, televizijoje ir tokiu būdu, kad kiekvienas turėtų prieigą prie medžiagos savo pasirinktoje vietoje ir laiku), skelbiamų Svetainėje, tame aktualius: straipsnius, reportažus, interviu ir kitus kūrinius bet kuria tema (įskaitant politines, ekonomines ir religines temas).
 5. Bet koks Medžiagų, išskyrus nurodytas Reglamente, naudojimas be išankstinio raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo yra draudžiamas, o Paslaugų teikėjo (ar trečiųjų šalių) teisių į saugomus kūrinius pažeidimas prives prie civilinės ir baudžiamosios atsakomybės. Užklausos šiuo klausimu turėtų būti siunčiamos šiuo el. pašto adresu: lt@trans.info.

§ 11
KONFIDENCIALUMAS

 1. Jei šio Reglamento sąlygose nenumatyta kitaip, nei viena šalis negali atskleisti trečiosioms šalims kitos šalies verslo paslapties. Tačiau kiekviena šalis gali atskleisti tokią informaciją jei:
  1. yra arba tapo žinoma visuomenės nuomonei skirtingu būdu negu šio Reglamento pažeidimas.
  2. gavėjas ją gavo iš trečiosios šalies, kuri, gavėjo žiniomis, neprivalo išlaikyti tos informacijos konfidencialumo atskleidžiančiosios šalies atžvilgiu,
  3. buvo žinoma informacijos gavėjams jos atskleidimo metu arba vėliau buvo sukurta nepriklausomai,
  4. buvo atskleista siekiant užtikrinti šios informacijos gavėjo teises remiantis šia Sutartimi,
  5. turi būti atskleista remiantis galiojančiais teisės aktais, teisminėmis procedūromis ar profesiniais reglamentais.
 2. Jei tai nedraudžia taikoma teisė, Paslaugų teikėjas turi teisę atskleisti Paslaugų gavėjo ir Vartotojo informaciją kitoms Paslaugų teikėjo grupės įmonėms, darbuotojams ir partneriams bei trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas yra atsakingas Paslaugų gavėjo atžvilgiu, kad Paslaugų gavėjo informacija būtų konfidenciali.

§ 12
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Paslaugų gavėjo ir Svetainės Vartotojų asmens duomenų Valdytojas yra Trans.info ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruota buveinė yra Vroclave adresas Racławicka 2-4 g., 53-146 Vroclavas, kontaktai: lt@trans.info (toliau: "Valdytojas").
 2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, tikslas, trukmė ir teisės, taip pat kita svarbi informacija apie asmens duomenų tvarkymo taisykles yra išsamiai nurodyta Privatumo politikoje.

§ 13
PRETENZIJOS IR GINČAI

 1. Kiekvienas Paslaugų gavėjas turi teisę pateikti pretenziją klausimais, susijusiais su Svetainės ir jo teikiamų Paslaugų veikimu.
 2. Pretenzijos turėtų būti pateiktos raštu šiuo adresu: Trans.info ribotos atsakomybės bendrovė su būstine Vroclave, adresas: Racławicka 2-4 g., 53-146 Vroclavas, Lenkija arba elektroniniu paštu: lt@trans.info.
 3. Pretenzijos bus nagrinėjamos per 14 dienų nuo gavimo dienos.
 4. Atsakymas į pretenziją bus išsiųstas Paslaugų gavėjo nurodytu el. pašto adresu (el. paštas), o jei pretenzija bus pateikiama tradiciniu paštu – Paslaugų gavėjo nurodytu adresu.
 5. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę pratęsti 3 punkte nurodytą terminą ne ilgiau kaip 10 dienų, jei pretenzijos analizei reikia neįprastų, specialių veiksmų ir išvadų arba atsiranda kliūčių, kurios yra nepriklausomos ir už kurias negali būti atsakingas Paslaugų teikėjas (įrangos, interneto avarija ir kt.), arba gauti papildomų paaiškinimų išPaslaugų gavėjo .
 6. Kompetentingas teismas spręsti ginčus tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo, yra teismas pagal Paslaugų teikėjo buveinėje.

§ 14
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 1. Norint naudotis Svetaine, būtinas:
  1. įrenginys, turintis prieigą prie interneto su tinkamai sukonfigūruota dabartine interneto naršyklės versija,
  2. Aktyvi el. pašto paskyra (el. paštas) – kad užregistruoti Paskyrą, gauti Naujienlaiškį, gauti atsakymą į kontaktinės formos siunčiamą pranešimą ir naudotis kitomis Paslaugomis, kurioms to reikia,
  3. programa, kuri leidžia peržiūrėti failą pdf formatu. - kad rodyti e-žurnalą.
 2. Atskirose kiekvienos Paslaugos sąlygose gali būti nurodytos papildomos techninės sąlygos, būtinos, kad naudotis šiomis Paslaugomis.

§ 15
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Jei privalomuose teisės aktuose nenumatyta kitaip, Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sutartims taikoma Lenkijos teisė.
 2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Reglamentą, jei atsiranda bent viena iš žemiau nurodytų svarbių priežasčių (uždaras katalogas):
  1. Paslaugų teikėjo elektroninių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, turinčių įtakos taisyklėse nurodytoms abipusėms teisėms ir pareigoms, pakeitimas;
  2. Paslaugų teikėjo veiklos pritaikymo prie užsakymų, sprendimų, nuostatų ar gairių būtinumas, atsirandančių dėl:
   • viešojo administravimo įstaigos Paslaugų teikėjo veiklai taikomas sprendimas, turintis įtakos taisyklėse nurodytoms abipusėms teisėms ir pareigoms;
   • teismo sprendimo, taikomo Paslaugų teikėjo veiklos srityje, turinčio įtaką taisyklėse nurodytoms abipusėms teisėms ir pareigoms;
  3. Paslaugų teikėjo paslaugų teikimo elektroniniu būdu pakeitimas vien dėl techninių ar technologinių priežasčių (ypatingai dėl techninių reikalavimų atnaujinimo);
  4. Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų apimties ar taisyklių, kurioms taikomos taisyklių nuostatos, įvedant naujas, iš dalies keičiamas ar atšaukiamas Paslaugų teikėjo esamas funkcijas ar paslaugas, arba paslaugų teikiamų pagal Reglamentą pakeitimo;
  5. Paslaugų teikėjo sujungimo, padalijimo ar pertvarkymo arba Paslaugų teikėjo duomenų keitimo.
 3. Paslaugų teikėjas apie Reglamento pakeitimą praneša Interneto Svetainės interneto puslapiuose likus ne mažiau kaip 14 dienų iki pakeitimo.
 4. Ankstesnės Reglamento versijos yra skelbiamos interneto svetainės puslapiuose.
 5. Bylose, kurioms šis Reglamentas netaikomas, yra taikomi Lenkijos teisės nuostatos, ypač Civilinio kodekso ir elektroninių paslaugų teikimo įstatymo nuostatos.
 6. Reglamento priedai sudaro neatsiejamą šios sutarties dalį.
 7. Reglamentas yra prieinamas adresu: https://trans.info/lt/rules.