Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Zie­lone strefy powstały, aby zmniej­szać poziom zanie­czysz­czeń powie­trza, a wymogi poru­sza­nia się po nich są coraz bardziej zaostrzane i rozcią­gane na kolejne obszary. Od tygodnia w Londynie obowiązuje Strefa Ultra Niskiej Emisji (ULEZ). Dobrze więc, aby osoby, które mają już doświad­cze­nia z prze­jazdami w stre­fie LEZ, wie­działy co muszą zro­bić, aby poru­szać się w stre­fie ULEZ, bez nara­ża­nia się na wyso­kie man­daty.

Pisa­li­śmy już o tym, jak uchro­nić się przed man­da­tami nakła­da­nymi przez Trans­port for Lon­don (TfL) za prze­jazd bez opłat w strefie niskiej emisji. Teraz jednak, czę­ściej niż „jak odwo­łać się od man­datu?” sły­szymy pyta­nie „czy mogę odzy­skać swoje pie­nią­dze?”.

Po 14 dniach od wysta­wie­nia man­datu przez TfL, kwota do zapłaty wzrasta dwu­krot­nie, a nawet może prze­kro­czyć 7 tysięcy zło­tych. O ile, przy jed­nym man­da­cie kwota nie wszyst­kich będzie prze­ra­żać, o tyle man­daty, jak nie­szczę­ścia przychodzą parami. Do tej pory rekor­d w prowa­dzo­nej przez nas spra­wie wyniósł 42 mandaty.

Wła­ści­ciel pojazdu najczęściej otrzymuje powiadomienie o mandacie na 3 dni przed pierwszym terminem wyznaczonym na płatność. Nie ma więc zbyt wiele czasu na zastanowienie. Różnica w wysokości mandatu opłaconego w kolejnym terminie jest duża. Dodat­kowo, słusz­nie można się oba­wiać win­dy­ka­cji pro­wa­dzo­nej na zle­ce­nie Euro Par­king Col­lec­tion plc (EPC plc) oraz wpi­sów do biur informa­cji gospo­dar­czej, jak KRD.

Znane są nam przy­padki, w których mimo opłacenia mandatu w pierwszym terminie, wła­ści­ciel pojazdu dostał wezwa­nie do zapłaty kwoty wyż­szej, prze­kra­cza­jące 5 tysięcy zło­tych. Przyczyny mogą być różne. Najczęściej jednak albo nie zmie­ścił się w wyzna­czo­nym na prze­lew termi­nie albo jego wpłata nie została odno­to­wana.

Można się od takich decy­zji sku­tecz­nie odwo­łać. Co wię­cej, efekty prowadzonych przez nas spraw pokazują, że można odzy­skać pie­nią­dze za opła­cone już man­daty. Pro­ce­dura uzy­ska­nia tzw. refun­da­cji kosz­tów man­datu trwa ponad mie­siąc i może się o nią sta­rać każdy, bez względu na datę doko­na­nia płat­no­ści.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu