GITD: Świadectwa kierowcy, tylko na podstawie potwierdzonych dokumentów

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

GITD: Świadectwa kierowcy, tylko na podstawie potwierdzonych dokumentów

GITD informuje, że świadectwa kierowcy będą wkrótce wystawiane tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów sporządzonych przez właściwe podmioty.

Od 1 marca 2018 r. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego będzie wydawało świadectwa kierowcy wyłącznie na podstawie dokumentów (lub ich kopii) sporządzonych przez właściwe w tym zakresie podmioty, dotyczyć to będzie:

-świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
-zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Wydanie świadectwa kierowcy – potrzebne dokumenty

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołącza się:

-kopię licencji wspólnotowej;
-zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę warunków dla zatrudnienia;
-kserokopię dokumentu tożsamości;
-kserokopię prawa jazdy;
-kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Dowód uzyskania przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego powinny stanowić odpowiednie świadectwa kompetencji (kwalifikacji) zawodowej wydawane przez podmioty uprawnione przez kompetentne władze państw członkowskich. W przypadku kwalifikacji wstępnych są to wojewodowie albo inne osoby upoważnione, a dla szkoleń okresowychkierownicy ośrodków szkolenia.

Natomiast kierowca z zagranicy może uzyskać kwalifikację wstępną lub odbyć szkolenie okresowe w innym, dowolnym państwie członkowskim UE i na ich podstawie odpowiednie instytucje wystawią mu świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Ponadto, zgodnie z polskimi przepisami, kierowca zatrudniany przez firmę z siedzibą w kraju musi uzyskać odpowiednie zaświadczenia (orzeczenia) od uprawnionych lekarzy, które potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wiele nieprawidłowości

Powodem tych zmian może być duża liczba nieprawidłowości, jakie GITD wykryło w trakcie kontroli w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku kierowców z Ukrainy – mówi Leszek Luda z Polskiej Unii Transportu.
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, że w przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy (niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub podaniu nieprawiwdłowych informacji) GITD cofa taki dokument i zawiesza wydawanie nowych na rok.

Fot: pixabay.com

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty