Wkrótce zacznie działać rejestr przewoźników. Ma wzmocnić uczciwą konkurencję

Wkrótce zacznie działać rejestr przewoźników. Ma wzmocnić uczciwą konkurencję

Główny Inspektorat Transportu Drogowego we wrześniu zakończył prace przy Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). System ma zacząć działać już w tym tygodniu – w czwartek 30 listopada. GITD ocenia, że klienci korzystający z usług przewoźników, dzięki danym z KREPTD będą mogli zweryfikować firmę transportową, co z kolei pomoże wzmocnić uczciwą konkurencję na rynku transportowym.

Prace przy Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) zostały zakończone pod koniec września.

Rejestr będzie zawierał dane o firmach transportowych oraz zatrudnionych w nich osobach i ma być częścią ogólnoeuropejskiego systemu danych (European Register of Road Transport Undertakings – ERRU).

ERRU to sieć powiązanych ze sobą funkcjonalnie i treściowo rejestrów prowadzonych przez państwa należące do UE, w których zawarte są informacje dot. przewoźników. Rejestry są połączone w celu wymiany informacji w czasie rzeczywistym.

KREPTD startuje 30 listopada

“W dniu 30 listopada br. wejdą w życie przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1907, ze zm.) dotyczące Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” – potwierdza Wydział Komunikacji i Promocji GITD.

Tego dnia uruchomiona zostanie dedykowana strona internetowa www.kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot będzie mógł bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (stanowiącej jedną z trzech część Rejestru).

W momencie uruchomienia we wskazanej ewidencji znajdowały się będą dane pochodzące jedynie z zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, tj. dotyczące zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanych przez Głównego Inspektora oraz licencji wspólnotowych wydanych na ich podstawie. Będą to dane ok. 23 tys. przedsiębiorców. Rejestr będzie sukcesywnie uzupełniany danymi od właściwych starostów” – wyjaśnia GITD.

“30 listopada br. uruchomione zostaną również usługi na platformie ePUAP, umożliwiające wprowadzanie danych do Rejestru uprawnionym podmiotom. Starostowie, za pośrednictwem dedykowanych formularzy, zaczną przekazywać dane do ewidencji przedsiębiorców, tj. dotyczące wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (w związku z utratą dobrej reputacji)” – zapowiada Inspektorat.

Ponadto, jak poinformował nas GITD, organy kontrolne, również za pośrednictwem platformy ePUAP zaczną przekazywać dane do ewidencji poważnych naruszeń.

Połączenie Rejestru z węzłem centralnym ERRU, które umożliwia wymianę komunikatów pomiędzy państwami członkowskimi, zostało już uruchomione.

Duże opóźnienie

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. określającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, państwa członkowskie na stworzenie rejestru miały czas do końca 2012 r.

Polska nie wywiązała się z terminu i zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2016 r. naruszyła prawo UE.

27 kwietnia br. Komisja Europejska wezwała Polskę do ustanowienia krajowego rejestru elektronicznego w transporcie drogowym.

Niespełna dwa tygodnie po otrzymaniu upomnienia od Komisji Europejskiej za niewdrożenie rejestru przewoźników, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zawarł umowę na budowę Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Warto wspomnieć, że poza Polską, podobne wezwania w sprawie rejestru zostały wystosowane również do Portugalii i Luksemburga.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:

  1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Kto będzie mieć dostęp do danych firm z rejestru?

Zgodnie z nowymi przepisami dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne. Wyjątek będą stanowiły dane dotyczące daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem.

Z kolei dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rejestr wzmocni uczciwą konkurencję

KREPTD powstaje, żeby baza danych przewoźników prowadzona w formie elektronicznej była kompletna, aktualna i dokładna. Dostęp do rejestru będzie możliwy przez aplikacje internetowe. Dzięki temu upoważnione instytucje uzyskają wgląd do danych. Możliwa będzie też wymiany informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego z państwami członkowskimi UE.

KREPTD ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m. in. w procesach:

– wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

– wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,

– wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,

– wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

GITD ocenia, że klienci korzystający z usług przewoźników powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD. W ten sposób będą mogli zweryfikować firmę transportową, co z kolei pomoże wzmocnić uczciwą konkurencję na rynku transportowym.

Możliwości, jakie daje KREPTD

Podstawowa wersja systemu KREPTD umożliwi m. in.:

– zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,

– automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,

– automatyczne przesyłanie do właściwych państw UE informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,

– szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,

– bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze