Standardowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w OCPD

Standardowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w OCPD

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Adam Pająk

Adam Pająk

Prezes zarządu Transbrokers.eu

19.10.2017

Standardowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w OCPD

Zakres ubezpieczenia polisy OCPD wynika z treści prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Jest on opisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia, podobnie jak wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Zobaczcie, które z nich najczęściej stosują firmy ubezpieczeniowe.

Autorem ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.) jest zawsze ubezpieczyciel (formalnie rzecz biorąc jest to uchwała zarządu zakładu ubezpieczeń). W związku z tym katalog wyłączeń będzie różny, w zależności od ubezpieczyciela. Warto jednak wiedzieć, które z nich można włączyć do polisy.

Ogólne warunki ubezpieczenia są pochodną prawa przewozowego oraz konwencji CMR, które niejednokrotnie ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność przewoźnika, natomiast nie zawsze wszystkie wyłączenia są cytowane w o.w.u.

Wyłączenia, które dotyczą ubezpieczyciela i przewoźnika

Część z wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej dotyczy i ubezpieczyciela i przewoźnika. Wynikają one zawsze z treści Prawa przewozowego lub Konwencji CMR. Skoro przepisy prawne uwalniają od odpowiedzialności przewoźnika, to uwalniają także ubezpieczyciela, np.:

– jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie,

– jeśli naturalne właściwości niektórych towarów mogą powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni,

– w przypadku przewozu żywych zwierząt,

– inne.

Część z nich można włączyć do ochrony za pomocą specjalnych klauzul, np. klauzuli przewozu żywych zwierząt. Oczywiście najczęściej wiąże się to z dodatkową składką.

Niektóre wyłączenia zwalniają tylko ubezpieczyciela, ale nie przewoźnika

Szczególnie niebezpieczne dla przewoźnika są te wyłączenia, które nie wynikają z treści prawa przewozowego. W takim wypadku ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, ale przewoźnik nadal ją ponosi. Oto lista takich sytuacji:

rażące niedbalstwo i wina umyślna,

– szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

– użycie pojazdu niesprawnego,

– użycie pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru,

– prowadzenie pojazdu przez osobę nieuprawnioną,

– przewóz samochodami, które ze względu na ciężar lub wielkość wymagają zezwoleń, a przewoźnik nimi nie dysponował lub się do nich nie zastosował

– i inne.

W tym drugim przypadku przewoźnik będzie zobowiązany pokryć szkodę z własnych środków.

Niektóre z wyłączeń mogą zostać przywrócone za pomocą klauzul (np. rażące niedbalstwo i wina umyślna – za pomocą klauzuli reprezentantów, szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, itp.) inne nie. Trzeba jednak pamiętać, że najczęściej nie przywracamy całej ochrony, lecz tylko jej część, głównie z powodu limitów oraz warunków dodatkowych, które zostały zamieszczone w poszczególnych klauzulach.

Wykaz wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze