Polski

Kiedy przewoźnikowi grozi cofnięcie licencji transportowej?

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Przedsiębiorca, który uzyskał licencję transportową zezwalającą na legalne wykonywanie przewozów drogowych, nie powinien zapominać, że nie jest to dokument przyznawany mu dożywotnio. W sytuacji, w której w trakcie prowadzenia działalności dopuści się on określonych przez ustawę naruszeń, organ, który wydał licencję, ma prawo do jej cofnięcia.

Kiedy przewoźnikowi grozi cofnięcie licencji transportowej?
Fot. Flickr/Andrea Volpato/CC BY-SA 2.0

Przesłanki uprawniające do cofnięcia licencji transportowej zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cofnięcie licencji. Kiedy uprawniony organ może to zrobić?

Wśród przesłanek zobowiązujących właściwy organ do cofnięcia licencji ustawa w art. 15 ust. 1 pkt 2 wskazuje ponadto sytuacje, w których posiadacz licencji:

 • nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
 • odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,
 • zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją i nie wykonuje na skutek okoliczności zależnych od niego transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy – chyba że zawiadomił organ, który udzielił licencji o jej zawieszeniu w trybie przewidzianym w ustawie,
 • rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców.

Cofnięcie licencji w powyższych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, w której posiadacz licencji odstąpił ją lub wypis osobie trzeciej, poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczęte zostanie postępowanie w sprawie cofnięcia licencji.

Przepisu tego nie stosuje się jednak, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, tj. on lub członkowie zarządu zostali skazani prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa karne skarbowe, lub przestępstwa umyślne.

Dokument zostaje cofnięty również wtedy, gdy posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego pośrednictwa na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji.

Kiedy licencja transportowa może zostać cofnięta?

Ustawa o transporcie drogowym w art. 15 ust. 3 wyszczególniła także inne przesłanki, które mogą prowadzić do cofnięcia licencji transportowej upoważniającej do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób. Licencja ta może zostać cofnięta, gdy jej posiadacz:

 • nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83,
 • rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiarów pojazdu,
 • zalega w regulowaniu stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, lub zobowiązań wobec kontrahenta,
 • samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe (z wyłączeniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką) bądź zmienia i usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.

Odmowa wydania licencji wspólnotowej

Zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli przewoźnik:

 • nie ma siedziby w państwie członkowskim UE, w którym ubiega się o licencję
 • oraz nie jest uprawniony w państwie członkowskim siedziby do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi przepisami tego państwa członkowskiego

– właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika odrzucają wniosek o wydanie lub odnowienie licencji wspólnotowej w formie uzasadnionej decyzji.

Cofnięcie licencji wspólnotowej następuje, gdy jej posiadacz przestał spełniać warunki określone w art. 4 ust. 1 lub podał nieprawidłowe informacje we wniosku o licencję wspólnotową.

Cofnięcie wypisów z licencji wspólnotowej

Procedura cofnięcia może zostać wszczęta także w odniesieniu do wypisów z licencji wspólnotowej, na co wskazuje art. 15a ustawy o transporcie drogowym. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wielokrotnego popełnienia poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Poza samym cofnięciem wypisów uprawniony organ może także zawiesić wydawanie dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej.

Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe dla przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Procedura ta może zostać wszczęta, gdy zgodnie z powyższym załącznikiem zostaną stwierdzone trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy wygasa licencja transportowa?

Sytuacje, w których dochodzi do wygaszenia licencji transportowej, zostały wyszczególnione w art. 16 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Jest to odpowiednio:

 • upływ okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenie się licencji,
 • śmierć posiadacza licencji (w przypadku licencji na przewóz osób taksówką),
 • likwidacja albo postanowienie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona licencja (chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2),
 • wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku licencji wspólnotowej).

Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji transportowej w momencie wszczęcia postępowania o jej cofnięcie.

W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia, przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami przez okres jednego roku, licząc od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty