Kiedy przewoźnikowi grozi cofnięcie licencji transportowej?
Fot. Flickr/Andrea Volpato/CC BY-SA 2.0

Kiedy przewoźnikowi grozi cofnięcie licencji transportowej?

Przedsiębiorca, który uzyskał licencję transportową zezwalającą na legalne wykonywanie przewozów drogowych, nie powinien zapominać, że nie jest to dokument przyznawany mu dożywotnio. W sytuacji, w której w trakcie prowadzenia działalności dopuści się on określonych przez ustawę naruszeń, organ, który wydał licencję, ma prawo do jej cofnięcia.

Przedsiębiorca, który uzyskał licencję transportową zezwalającą na legalne wykonywanie przewozów drogowych, nie powinien zapominać, że nie jest to dokument przyznawany mu dożywotnio. W sytuacji, w której w trakcie prowadzenia działalności dopuści się on określonych przez ustawę naruszeń, organ, który wydał licencję, ma prawo do jej cofnięcia.

Kiedy przewoźnikowi grozi cofnięcie licencji transportowej?
Fot. Flickr/Andrea Volpato/CC BY-SA 2.0

Przesłanki uprawniające do cofnięcia licencji transportowej zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Cofnięcie licencji. Kiedy uprawniony organ może to zrobić?

Wśród przesłanek zobowiązujących właściwy organ do cofnięcia licencji ustawa w art. 15 ust. 1 pkt 2 wskazuje ponadto sytuacje, w których posiadacz licencji:

 • nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
 • odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,
 • zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją i nie wykonuje na skutek okoliczności zależnych od niego transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy – chyba że zawiadomił organ, który udzielił licencji o jej zawieszeniu w trybie przewidzianym w ustawie,
 • rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców.

Cofnięcie licencji w powyższych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, w której posiadacz licencji odstąpił ją lub wypis osobie trzeciej, poprzedza się pisemnym ostrzeżeniem przedsiębiorcy, że w przypadku ponownego stwierdzenia naruszenia tych przepisów wszczęte zostanie postępowanie w sprawie cofnięcia licencji.

Przepisu tego nie stosuje się jednak, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, tj. on lub członkowie zarządu zostali skazani prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa karne skarbowe, lub przestępstwa umyślne.

Dokument zostaje cofnięty również wtedy, gdy posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego pośrednictwa na rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji.

Kiedy licencja transportowa może zostać cofnięta?

Ustawa o transporcie drogowym w art. 15 ust. 3 wyszczególniła także inne przesłanki, które mogą prowadzić do cofnięcia licencji transportowej upoważniającej do podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób. Licencja ta może zostać cofnięta, gdy jej posiadacz:

 • nie przedstawił w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 2 i art. 83,
 • rażąco lub wielokrotnie narusza przepisy w zakresie dopuszczalnej masy, nacisków osi lub wymiarów pojazdu,
 • zalega w regulowaniu stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem zobowiązań celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, lub zobowiązań wobec kontrahenta,
 • samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografów zainstalowanych w pojeździe (z wyłączeniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką) bądź zmienia i usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy i karcie przedsiębiorstwa.

Odmowa wydania licencji wspólnotowej

Zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1072/2009, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli przewoźnik:

 • nie ma siedziby w państwie członkowskim UE, w którym ubiega się o licencję
 • oraz nie jest uprawniony w państwie członkowskim siedziby do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi przepisami tego państwa członkowskiego

– właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika odrzucają wniosek o wydanie lub odnowienie licencji wspólnotowej w formie uzasadnionej decyzji.

Cofnięcie licencji wspólnotowej następuje, gdy jej posiadacz przestał spełniać warunki określone w art. 4 ust. 1 lub podał nieprawidłowe informacje we wniosku o licencję wspólnotową.

Cofnięcie wypisów z licencji wspólnotowej

Procedura cofnięcia może zostać wszczęta także w odniesieniu do wypisów z licencji wspólnotowej, na co wskazuje art. 15a ustawy o transporcie drogowym. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wielokrotnego popełnienia poważnego naruszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Poza samym cofnięciem wypisów uprawniony organ może także zawiesić wydawanie dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej.

Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe dla przedsiębiorcy, zgodnie ze wzorem obliczania zawartym w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Procedura ta może zostać wszczęta, gdy zgodnie z powyższym załącznikiem zostaną stwierdzone trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy wygasa licencja transportowa?

Sytuacje, w których dochodzi do wygaszenia licencji transportowej, zostały wyszczególnione w art. 16 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Jest to odpowiednio:

 • upływ okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenie się licencji,
 • śmierć posiadacza licencji (w przypadku licencji na przewóz osób taksówką),
 • likwidacja albo postanowienie o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona licencja (chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2),
 • wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w przypadku licencji wspólnotowej).

Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji transportowej w momencie wszczęcia postępowania o jej cofnięcie.

W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia, przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami przez okres jednego roku, licząc od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)