TransInfo

Fot. pikist.com

Zezwolenia na wykonywanie transportu czy licencja wspólnotowa?

Ten artykuł przeczytasz w 6 minut

Licencja to podstawowy dokument w transporcie, który poświadcza o tym, że dana firma może legalnie uczestniczyć w zarobkowym przewozie towarów lub osób. W zależności od tego, na jakim obszarze działa przewoźnik, konieczne jest legitymowanie się zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

Aby legalnie wykonywać zarobkowy transport drogowy, każda firma transportowa musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz może posiadać licencję wspólnotową. W aktualnym stanie prawnym nie można posiadać licencji wspólnotowej bez zezwolenia krajowego. Obowiązek, posiadania uprawnienia, wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Udzielanie licencji firmom transportowym ma przyczyniać się do zachowania bezpieczeństwa na drogach zarówno w odniesieniu do samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Zezwolenie, uprawnia do wykonywanie zarobkowych przewozów rzeczy lub osób na terenie Polski. Zezwolenie może być wydane przez starostę powiatowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Tak zwana licencja krajowa na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób oraz pośrednictwa przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) jest wydawana na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

Należy podkreślić, iż dopiero licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, uprawnia przewoźnika do świadczenia usług transportu międzynarodowego na terenie unii europejskie. Przewoźnik chcący świadczyć usługi poza unię musi uzyskać zezwolenie EKMT/CEMT.

Komu i na jakich warunkach udziela się licencji transportowej?

Licencji transportowej udziela się przedsiębiorcy, niezależnie od tego, w jakiej formie prowadzi on swoją działalność. Jej uzyskanie jest obwarowane jednak kilkoma warunkami, które należy bezwzględnie spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie dokumentu.

Przedsiębiorca, aby uzyskać licencje międzynarodową musi posiadać już zezwolenie krajowe albo jednocześnie złożyć wniosek o jego wydanie. GITD jest uprawnione również do wydania zezwolenia krajowego, starostwo nie jest uprawnione do wydania licencji międzynarodowej. Optymalnie jest złożyć łączny wniosek do GITD.

Warunki, które należy spełnić aby uzyskać oba uprawnienia są bardzo zbliżone.

1. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, aby spełnić wymaganą do licencji dobrą reputacji nie można być karanym za następujące przestępstwa:

a). art. 173-175, art. 178-180, art. 189a, art. 218-221, art. 296-306 i art. – Kodeks karny,

b). art. 586-589 – Kodeks spółek handlowych,

c). art. 522 i art. 523. – Prawo upadłościowe,

d). art. 53-64 i art. 68 – o przeciwdziałaniu narkomanii,

e). art. 399 i art. 400 – Prawo restrukturyzacyjne,

2. Przedsiębiorca musi posiadać zaplecze finansowe, w kwocie odpowiadającej wysokości 9 tys. euro na pierwszy pojazd oraz 5 tys. euro na każdy następny pojazd ciężarowy lub w przypadku pojazdów o dmc 2,5 tony do 3,5 tony odpowiednio 1,9 tys. euro lub 900 euro. Aby wykazać posiadanie odpowiedniej sytuację finansową można wykupić polisę ubezpieczeniową. Przedsiębiorca działający wcześniej w innej branży mogą okazać sprawozdanie finansowe.

3. Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią bazę eksploatacyjną dla swojego taboru. Baza to miejsce, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a). Umożliwia postój pojazdu,

b). Umożliwia przeprowadzenie czynności ładunkowych,

c). Umożliwia konserwacje pojazdów lub naprawę.

4. W każdej firmie transportowej musi być osoba posiadająca uprawnienia zarządzającego transportem. Uprawnienia są stwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Aby uzyskać certyfikat można:

a). skończyć studia lub studia podyplomowe, po których otrzymuje się certyfikat,

b). udać się na egzamin organizowany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego).

posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi ma odbywać się transport drogowy.

Powyższy warunek wskazany w punkcie pierwszym i czwartym dotyczy również przedsiębiorców, którzy ubiegają się o licencję na transport w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna). Muszą oni ponadto znajdować się w określonej sytuacji finansowej i dysponować środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro (kwota przeliczona na złotówki według kursu ostatniego dnia roku poprzedzającego). Ważne, powyższa kwota nie może być wykazana polisą, muszą być to środki na rachunku bankowy lub skorzystanie z innych sposobów wskazanych w ustawie np. obciążeniem hipotecznym.

Przedsiębiorca, który chce uczestniczyć w międzynarodowym transporcie drogowym, jest zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej na zasadach określonych w unijnych rozporządzeniach nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009. Licencja ta zezwala mu na wykonywanie zarobkowych przewozów drogowych poza granicami Polski.

Licencja wspólnotowa to dokument wydawany przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na okres do 5 lat lub do 10 lat.

W wyniku zmian zapowiedzianych w Pakiecie Mobilności już od 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika zostanie rozszerzony także na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony w międzynarodowych przewozach towarów na terenie UE.

Uzyskanie licencji wspólnotowej z kancelarią LEGALTRANS

Jako kancelaria od lat specjalizująca się w prawie transportowym oraz ściśle współpracująca z setkami przewoźników w Polsce i za granicą, oferujemy swoje wsparcie w ubieganiu się o wszystkie dokumenty niezbędne w celu legalnego wykonywania transportu drogowego. Do skorzystania z naszych usług zachęcamy w tym momencie przede wszystkim przewoźników w międzynarodowym transporcie lekkim, którzy już za chwilę będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

 

 

Medaj Łukasz: 531 560 920

kancelaria@kt-legaltrans.pl