TransInfo

Filipiak Babicz Legal

Restrukturyzacja odpowiedzią na problemy branży TSL

Obecna sytuacja w branży TSL nie przedstawia się kolorowo. Przedsiębiorcy borykają się z coraz większymi problemami finansowymi wynikającymi z rosnących kosztów prowadzenia działalności (koszty paliwa, koszty wynagrodzeń, koszty taboru), opóźnień w zapłacie za wykonane usługi, a także ograniczeniu stałych zleceń umożliwiających zaplanowanie bieżących działań. Część przedsiębiorców próbuje przetrwać panującą sytuację zużywając zgromadzone dotychczas oszczędności lub zadłużając się w instytucjach finansowych.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Gdy to nie wystarcza, pojawiają się problemy z płatnościami zobowiązań. W takiej sytuacji przedsiębiorcy często liczą na to, że się „odbiją” po pozyskaniu nowych zleceń i uregulują wszystkie wierzytelności. Takie podejście może przynieść odwrotne efekty – doprowadzić do pogłębienia problemów. Odpowiedzią na wskazane problemy może być przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego przewidują cztery rodzaje postępowań. W niniejszej publikacji skupimy się jednak na dwóch z nich – postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz postępowaniu sanacyjnym – gdyż stanowią one odpowiedź na najczęstsze problemy branży TSL.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsza i najprostsza forma restrukturyzacji, która umożliwia uzyskanie niemal natychmiastowej ochrony przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli (od tego momentu prowadzone postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a wierzyciele nie mogą wszcząć nowych postępowań egzekucyjnych ani wykonać postanowienia o zabezpieczeniu swoich roszczeń). Przedsiębiorca ma 3 miesiące na przedstawienie wierzycielom propozycji spłaty zadłużenia (propozycje układowe), przegłosowanie ich i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu, przedsiębiorca wykonuje układ zgodnie z treścią propozycji układowych.

W trakcie postępowania zakazane jest wypowiadanie umów najmu, dzierżawy, kredytu, pożyczki, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, gwarancji, poręczeń, akredytyw, a także umów rachunku bankowego z uwagi na brak zapłaty. Ponadto w ramach tego postępowania przedsiębiorcy mogą także skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem umów o podstawowym znaczeniu dla ich przedsiębiorstwa. Cała procedura przebiega ze wsparciem nadzory układu wybieranego przez przedsiębiorcę.

Postępowanie o zatwierdzeniu układu to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, których działalność jest rentowna, są wobec nich podejmowane działania windykacyjne, a ich problemy finansowe zostaną rozwiązane poprzez rozterminowanie zadłużenia i jego częściowe umorzenie.

Filipiak Babicz Legal

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to procedura przeznaczona dla przedsiębiorców z największymi problemami. Umożliwia nie tylko porozumienie z wierzycielami w zakresie ustalenia spłaty zadłużenia, ale także podjęcie czynności mogących poprawić sytuację przedsiębiorcy.

W toku całego postępowania majątek jest chroniony przed egzekucją, tzn. nikt nie może prowadzić wobec przedsiębiorcy egzekucji, w tym w szczególności zajmować pieniędzy na rachunkach bankowych. Wierzyciele nie mogą wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w której przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo, jak również nie mogą wypowiedzieć m.in. umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, z uwagi na brak zapłaty. Tak samo jak w postępowaniu o zatwierdzenie układu przedsiębiorcy mogą także skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem umów o podstawowym znaczeniu dla ich przedsiębiorstwa.

Dodatkowo organ wyznaczony przez sąd (zarządca) posiada prawo do odstąpienia od zawartych przez przedsiębiorcę umów, które nie przynoszą oczekiwanych zysków, a pogarszają sytuację firmy. Może także przeprowadzić zwolnienia pracowników, w tym osób, których przedsiębiorca jako pracodawca nie mógłby dotychczas zwolnić, np. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich i na urlopach macierzyńskich.

Z uwagi na możliwość znacznej ingerencji w sytuację przedsiębiorcy jest ono dłuższe (czas trwania postępowania nie jest ograniczony, z reguły jest to od 12-24 miesięcy) i bardziej skomplikowane. Stanowi rozwiązanie dla przedsiębiorców, dla których samo rozterminowanie zadłużenia nie jest wystarczające.

Podsumowanie

Odpowiedzią na problemy finansowe może być restrukturyzacja, która pozwala na zawarcie porozumienia (układu) odnośnie do warunków spłaty zadłużenia wobec wszystkich wierzycieli. Rodzaj postępowania można dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Gwarantuje to dużą szansę na wyjście z problemów finansowych.

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej o restrukturyzacji zapraszamy do zapoznania z naszym artykułami na serwisie www.orestrukturyzacji.pl, czy posłuchania podcastu @ResTrueTalks.

Autorzy:

 

r. pr. Marta Romańska [https://www.filipiakbabicz.com/zespol/marta-romanska.html]

 

 


r.pr. Piotr Kempiński
Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL [https://www.filipiakbabicz.com/zespol/piotr-kempinski.html]