TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Samochód służbowy do celów prywatnych. Zobacz, co zmienią nowe przepisy od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. czekają nas zmiany dotyczące wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych na cele prywatne. Już za kilka miesięcy do ustalania ryczałtu będziemy brać pod uwagę nie pojemność silnika, jak do tej pory, lecz jego moc. Kto zyska na takim rozwiązaniu?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Kwestię udostępniania pracownikowi samochodu służbowego na cele prywatne reguluje art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Zgodnie z jego treścią, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie –  dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Dzisiaj, do określania wartości ryczałtu z tytułu wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych, bierze się pod uwagę pojemność silnika.

Jeśli pracownik korzysta z pojazdu służbowego do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a, tj. odpowiednio 250 zł i 400 zł (art. 12 ust. 2b).

Gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest w takiej sytuacji różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c).

Koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

11 września 2020 r. minister finansów wydał interpretację ogólną, odnoszącą się do zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Uściślono w niej, jak należy interpretować art. 12 ust. 2a oraz jakie koszty mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w tym przepisie. W tym zakresie na przestrzeni lat najwięcej wątpliwości i sporów budziła kwestia paliwa, do którego zgodnie z indywidualnymi interpretacjami wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, powinno stosować się zasady ustalania przychodu określone w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT.

W interpretacji ogólnej z ubiegłego roku minister finansów wskazał, że ryczałtowa wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu. Poza wymienianymi i przedstawianymi już wcześniej kosztami m.in. ubezpieczenia, bieżących napraw, okresowych przeglądów, które zakład pracy (właściciel samochodu) musi ponieść, aby pojazd mógł uczestniczyć w ruchu drogowym, w wyliczeniu tym znalazły się także koszty paliwa.

Art. 12 ust. 2a nie obejmuje natomiast kosztów ponoszonych na m.in. opłaty parkingowe, czy przejazdy autostradami.

Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 r.

Zmiany, które czekają nas od 2022 r., zostały opracowane w ramach Nowego Ładu. W ich wyniku, przy określaniu wysokości ryczałtu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a pkt 1 i 2, będziemy brać pod uwagę nie pojemność silnika, ale jego moc. Zmiana wskaźnika ma różnicować pojazdy na: do 60kW oraz powyżej 60kW.

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów wskazuje również, że zmiana brzmienia treści art. 12 ust. 2a pkt 1 oznacza niższy ryczałt, w sytuacji, w której pracodawca udostępnia swoim pracownikom do celów prywatnych samochody elektryczne oraz napędzane wodorem.

Tagi