Spółka komandytowo-akcyjna – jeden z pomysłów na uniknięcie negatywnych zmian podatkowych
Fot. Pixabay/mohamed_hassan/gov.pl

Spółka komandytowo-akcyjna – jeden z pomysłów na uniknięcie negatywnych zmian podatkowych

Zdaniem niektórych doradców podatkowych założenie spółki komandytowo-akcyjnej może być dobrym sposobem na uniknięcie negatywnych zmian podatkowych związanych z wdrożeniem Polskiego Ładu. Do tej pory ten rodzaj prowadzenia działalności nie był zbyt popularny. Co zatem warto wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej?

Zdaniem niektórych doradców podatkowych założenie spółki komandytowo-akcyjnej może być dobrym sposobem na uniknięcie negatywnych zmian podatkowych związanych z wdrożeniem Polskiego Ładu. Do tej pory ten rodzaj prowadzenia działalności nie był zbyt popularny. Co zatem warto wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej?

Spółka komandytowo-akcyjna – jeden z pomysłów na uniknięcie negatywnych zmian podatkowych
Fot. Pixabay/mohamed_hassan/gov.pl

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką prawa handlowego. Stanowi swoiste połączenie osobowej spółki komandytowej i kapitałowej spółki akcyjnej. Takich spółek dotąd na rynku było niewiele, zakładało się je rzadko głównie dlatego, że forma takiej działalności była mało funkcjonalna i dość archaiczna.

Z perspektywy osób, które szukają możliwości uniknięcia konsekwencji związanych z wprowadzanym przez rząd w styczniu Polskim Ładem, ta spółka zyskuje na popularności. Osoba fizyczna będąca komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega bowiem ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będący osobą fizyczną, będzie nadal płacił realnie 19 proc. PIT, ponieważ nie będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podatek spółki będzie zaliczany na poczet podatku od zysków stawianych do dyspozycji takiego komplementariusza. Co więcej, ani wypłata zysku dla komplementariuszy, ani dywidenda nie będą podstawą wymiaru 4-proc. daniny solidarnościowej.

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna może być założona przez minimum dwóch wspólników:

Komplementariusza – wspólnika, który odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności solidarnej ze spółką i pozostałymi komplementariuszami, co oznacza, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia od każdego z dłużników solidarnych, od niektórych z nich lub od wszystkich. Nazwisko komplementariusza musi znajdować się w nazwie spółki.

Akcjonariusza – który nie odpowiada za zobowiązania spółki, o ile jego nazwisko nie znajduje się w nazwie spółki lub w sytuacji, gdy nie ujawnia pełnomocnictwa albo działa bez umocowania lub z jego przekroczeniem.

Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 50 tys. zł. Spółkę na zewnątrz reprezentują komplementariusze, którzy są także uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia jej spraw. Akcjonariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. Dodatkowo w spółce komandytowo akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą, a jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Organem uprawnionym do podejmowania uchwał jest walne zgromadzenie, którego kompetencje dotyczą najważniejszych dla działalności spółki spraw, w tym na przykład rozwiązania spółki. Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej jest więc elementem kapitałowym występującym w tym typie spółki, pochodzącym z konstrukcji spółki akcyjnej.

Do powstania spółki konieczne jest sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego i jego podpisanie przez założycieli spółki – muszą to być wszyscy, przyszli komplementariusze. Następnie konieczne jest zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego – spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Możliwe jest także przekształcenie osoby fizycznej, spółki cywilnej lub innej spółki prawa handlowego, w spółkę komandytowo-akcyjną. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w tym wypadku proces ten może być nieco bardziej czasochłonny. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytowo-akcyjną pierwszym krokiem jest sporządzenie planu przekształcenia.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)