Zaufaj profesjonalistom w zakresie obsługi księgowej transportu

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Zaufaj profesjonalistom w zakresie obsługi księgowej transportu

Miło mi jest poinformować, iż specjalnie do obsługi przedsiębiorstw transportowych utworzyliśmy specjalistyczny podmiot – Centrum Księgowości Transportowej, który zajmuje się obsługa księgową oraz kadrową.

Centrum Księgowości Transportowej to:

  • kadra składająca się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze transportu
  • doradztwo podatkowe świadczone przez radców prawnych posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w organach podatkowych
  • ułatwiona współpraca księgowych z prawnikami w zakresie sporządzonych ewidencji czasu pracy

Centrum Księgowości Transportowej powstało w wyniku zapotrzebowania rynku TSL na profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości. Nasz profil to zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w formie spółek kapitałowych.

Branża transportowa od wielu lat cechuje się dużą ilością aspektów podatkowych, celnych oraz prawnych występujących jedynie przy tego rodzaju usługach, stąd umiejętność sprawnego odnajdywania się w tychże realiach przez nasz zespół jest każdorazowo doceniana przez naszych Klientów.

Zespół tworzą osoby i wieloletnim doświadczeniu na takich stanowiskach jak główny księgowy, biegły rewident jak równie doradca podatkowy od lat związani z branżą transportową.

Obsługa rachunkowa

  • Prowadzenie Ksiąg handlowych:

– organizacja księgowości, w tym stworzenie planu kont

– wprowadzenie dokumentów księgowych

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji

– sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych

– sporządzania oraz sprawdzenia sprawozdań finansowych

– przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem   stosunku pracy

– stworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania

– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

– elektroniczny przekaz dokumentów

– sporządzanie sprawozdań GUS, GIOŚ; prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym tzw. opłata paliwowa, prowadzenie ewidencji opadów, sporządzanie rocznych informacji i zestawień dotyczących   korzystania ze środowiska

– zwrot VAT z UE, rozliczanie SAD

– deklaracje VAT UE, INTRASTAT, PIT-4, PIT-11, szkolenia BHP oraz ADR

 

  • Prowadzenie Ksiąg przychodów i rozchodów:

– wprowadzanie dokumentów księgowych

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

– prowadzenie miesięcznej deklaracji podatkowej

– sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 Obsługa kadrowa

– wykonywanie ewidencji czasu pracy kierowców

– obliczanie płac minimalnych w poszczególnych krajach UE

– rozliczanie diet i ryczałtów noclegowych

– naliczanie listy płac,

– przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji dla ZUS

Doradztwo podatkowe

  • Reprezentacja przed organami podatkowymi jak US, UKS, UC, PIP czy ZUS

Kontrola wszczynana jest z urzędu poprzez doręczenie kontrolowanemu lub pełnomocnikowi do spraw kontroli upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inicjatywa przeprowadzenia kontroli podatkowej należy zatem do organu podatkowego; podatnik nie ma możliwości wszczęcia kontroli podatkowej na własny wniosek.

Organy podatkowe mają obowiązek uprzedzenia podmiotu kontrolowanego o kontroli. Powiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli doręcza się na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrolujący ma obowiązek okazania kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz doręcza mu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wszczęcie kontroli „na legitymację”; w takim przypadku kontrolujący ma obowiązek dostarczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w przeciągu 3 dni od jej wszczęcia. Kontrola podatkowa wpisywana jest do książki kontroli prowadzonej przez podatnika.

  • Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Podczas kontroli drogowej, Inspektor działa na zasadzie uznania administracyjnego. Organ nakłada decyzję, od niniejszej decyzji służy stronie Odwołanie (w terminie 14 dni – do organu nadrzędnego).

Organ nadrzędny może: utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tą decyzję – umarza postępowanie I instancji, umorzyć postępowanie odwoławcze. Następnie, na prawomocną decyzję organu wyższej instancji przysługuję nam skarga do WSA (w terminie 30 dni). Na orzeczenie WSA, przysługuje nam środek odwoławczy do NSA.

Przekształcenia w spółki kapitałowe, powoływanie nowych oraz ich likwidacja

Centrum Księgowości Transportowej to także wszelkiego rodzaju transformacje spółek, przez co rozumiemy: strategiczne planowanie zmian podmiotowych (prawne, podatkowe i księgowe), przekształcenia spółek i innych podmiotów, podziały spółek przez wydzielenie lub zawiązanie nowego podmiotu; restrukturyzacje grup kapitałowych; wykorzystywanie różnych podmiotów i rozwiązań prawnych w transakcjach kapitałowych.

Aktywnie działamy na rynku fuzji i przejęć, doradzając kompleksowo Klientom przy tworzeniu zarówno optymalnej koncepcji transakcji, jak i wspierając ich w całym procesie jej realizacji, negocjowanie wstępnych warunków transakcji (listy intencyjne, term sheet) oraz umów inwestycyjnych i umów akcjonariuszy (wspólników); przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji korporacyjnej (umowy i statuty spółek, regulaminy organów wewnętrznych), przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym planów połączenia; reprezentacja w postępowaniach przed regulatorami (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego), reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.

Zapoznaj się z ofertą:

tel: 531 560 930

email: kontakt@ckt-taxtrans.pl

www: http://ckt-taxtrans.pl/

 

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty