Jak dokonać zawiadomienia o przelewie na rachunek spoza białej listy podatników VAT?

Jak dokonać zawiadomienia o przelewie na rachunek spoza białej listy podatników VAT?

Od 1 września 2019 roku funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT. Umożliwia ona sprawdzenie, czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT i wskazuje jego numer rachunku, jaki powinien znaleźć się na fakturze i na jaki powinno dokonać się zapłaty. Natomiast 1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy przewidujące sankcje za dokonanie na rachunek niewskazany na białej liście podatników VAT płatności dotyczącej transakcji równej lub przekraczającej kwotę 15 tys. zł brutto.

Płatność taka pozbawia przedsiębiorcę możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych. Ponadto przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta związane z tą transakcją.

W sytuacji dokonania takiej płatności na rachunek spoza listy, przedsiębiorca może jednak uniknąć wspomnianych wyżej negatywnych konsekwencji, jeśli w ciągu 3 dni zawiadomi o tym urząd skarbowy. Termin dokonania zgłoszenia jest krótki, a konsekwencje niezawiadomienia urzędu skarbowego dotkliwe. W związku z tym, od początku stycznia część przedsiębiorców zaczęła szukać informacji o tym jak takiego zawiadomienia dokonać.

Zgodnie z przepisami ustawowymi (art. 117ba § 4 Ordynacji podatkowej) zawiadomienie o przelewie na rachunek spoza białej listy powinno zawierać:

1) numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności;

2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);

3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;

4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Zawiadomienie o przelewie na rachunek spoza białej listy na ZAW-NR

Jak widać, wymagania ustawowe są dość szczegółowe i do końca 2019 roku nie wiadomo było dokładnie, jak zawiadomienie takie ma wyglądać.

Szczegółowa odpowiedź pojawiła się dopiero w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. i załącznikiem do niego jest formularz ZAW-NR. Pozwala on na wskazanie wszystkich wymaganych przepisami informacji i zawiera objaśnienia ułatwiające wykonanie ustawowego obowiązku. 

Informacje o tym, że zawiadomień należy dokonywać na formularzu ZAW-NR pojawiły się na stronach rządowych – m.in. na tej, gdzie zamieszczono również sam formularz.

Niniejszy artykuł nie stanowi opinii prawnej, interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Fot. Pixabay/mohamed_hassan

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty