Kada yra tinkamas laikas užsakyti logistikos auditą įmonėje?

Kada yra tinkamas laikas užsakyti logistikos auditą įmonėje?

Kada yra tinkamas laikas užsakyti logistikos auditą įmonėje?

Visada, kai prieiname prie tam tikros ribos, turėtume apsvarstyti galimybę gauti išorinę pagalbą. Nepriklausomai nuo to, ar problema yra susijusi su logistika, finansavimu ar plėtra. Įsigyti trumpalaikes išorinės bendrovės specialisto (-ų) pageidaujamas kompetencijas visada labiau yra verta, nei mokyti savo personalą. Visų pirma, šios sąnaudos turėtų būti vertinamos kaip investicijos, kadangi kartą išleistų pinigų efektas yra ilgalaikis ir padeda tiek sumažinti išlaidas, tiek padidinti pelną ateityje. Audito rezultatas taip pat yra ataskaita arba santrauka, kuria galima pasinaudoti ateityje, derinant savo idėjas ir skaičiavimus.

Šiais laikais daugelis šeimos bendrovių išskleidė verslo sparnus vykdydamos pardavimus visoje ES. Jie sėkmingai veikia daugelyje didelių, konkurencingų ir reiklių rinkų. Dėl to šios įmonės susidūrė su problemomis, susijusiomis su jų verslo gebėjimu plėstis, grindžiamu išlaidų ir sąnaudų analize, kurios tikslas – pertvarkyti logistikos procesus.

Todėl paslaugų rinkoje yra didelė šiuos veiksmus tobulinančių procesų paklausa. Apibendrinant galima pasakyti, kad gebėjimo plėstis esmė yra gebėjimas taip išplėsti sistemą, kad ji veiktų su priimtinu (pageidaujamu) našumu. Išplėtimas gali būti atliekamas prijungiant papildomus išteklius.

Išskaidytos sistemos atveju prijungiamais ištekliais paprastai tampa kiti mazgai (pvz., kompiuteriai, serveriai). Tinkamai pasirinkto dydžio sistemos efektyvumas didėja (bent jau) tiesiniu būdu didėjant prijungiamų mazgų skaičiui.

Todėl šiame straipsnyje analizuojamas realus logistikos auditas, atliktas 2018 metais bendrovėje „UAB ABC“ (pavadinimas pakeistas), tyrime siekta atsakyti į bendrovės valdybos pateiktus klausimus.

O būtent: įvertinti dabartinės bendrovės logistikos būklę, išanalizuoti nuosavų sandėliavimo patalpų panaudojimo galimybes, įvertinti sandėlio pelningumą pasilikus esamoje verslo vykdymo vietoje ar nuomojantis patalpas kitur, išanalizuoti nuosavo, naujo sandėlio statybos projekto investicinį efektyvumą, taip pat visišką logistikos paslaugų rangą (outsourcing).

Audito užduotys

Taip suformuluoti tikslai atsispindėjo šiose tyrimų užduotyse:

– pristatyti įmonės logistikos audito esmę, – aptarti tyrimo subjekto charakteristiką dabartinio logistikos tvarkymo būdo įvertinimo kontekste, – nustatyti atskiras grėsmes bei apribojimus tiriamos bendrovės logistikoje, – palyginti tolesnes bendrovės plėtros galimybes priklausomai nuo bendrovės pasirinktų sprendimų.

Šio straipsnio įvade pateikiamos prielaidos, kuriomis vadovavosi bendrovė priimdama sprendimą atlikti auditą. Po to buvo aptarta logistikos audito esmė įmonėje ir jo atlikimo tikslingumas. Sekančiuose skyriuose bus apibūdintas tiriamos įmonės profilis ir pateikta jo charakteristika. Svarbiausia audito metu yra analizė: tiek dabartinės padėties įmonėje, tiek galimų ateities sprendimų palyginimas. Santraukoje aprašomi įmonės pasirinkti sprendimai, parengti audito metu bei paremti jo metu atliktais tyrimais ir analizėmis.

Tikslas – logistikos auditas įmonėje

Logistinis auditas paprastai atliekamas savanoriškai. Gali būti atliekamas bendrovės vadovybės pavedimu. Pagrindinis bendrovės vadovybės užsakyto audito tikslas – visų pirma, patikrinti esamos informacijos apie logistikos operacijų rezultatus tikrumą. Antriniai tikslai – įvertinti reglamentų ir procedūrų įgyvendinimo proceso atitiktį siekiant nustatyti būdus, kaip pagerinti logistikos veiklą, įvertinti tikslus ir įvertinti ūkinės veiklos kontrolės veiksmus (Andersson, Aronsson ir Storhagen, 1989, p. 253–262).

Logistikos auditas turėtų, visų pirma, atsakyti į įmonės klausimus:

– Kur esame? – Ką darome gerai, o ką turėtume tobulinti? – Ar mūsų sandėlis tinkamai suprojektuotas? – Kaip dirba mūsų darbuotojai? – Kokios yra mūsų verslo galimybės ir rizika šiuo metu? – Kuria kryptimi turėtume vystytis?

Auditą turi atlikti nepriklausomi ekspertai, skirtingai nuo kliento audito ar audito, atliekamo sprendimų teikėjų. Audito rezultatai, pateikti pristatymo metu, neturėtų palikti abejonių dėl auditorių nešališkumo (pvz., dėl lobizmo vertinant palankiai kurį nors iš galimų sprendimų). Klientas taip pat privalo aktyviai dalyvauti audite paskirdamas asmenį (svetainės projekto vadovą), kuris remia auditorių darbą, pateikia patikrintus duomenis, daro įmanomą ir lengvesnį matavimų procesą, aktyviai bendradarbiauja su auditoriais. Kiekvienas auditas grindžiamas duomenų rinkimu, analize ir vertinimu: tiek užsakovo pateiktų, tiek auditoriaus surinktų. Nuo šių duomenų kokybės labiausiai priklauso audito diagnozės tikslumas, todėl turėtų būti atkreipiamas ypatingas dėmesys į jų kokybę. Pasak Thomaso C. Redmano:

„Duomenys yra aukštos kokybės, jei jie yra tinkami naudoti pagal paskirtį veikimo, sprendimų priėmimo ir planavimo srityje. Duomenys tinkami numatytam naudojimui, jei juose nėra defektų ir yra norimų savybių.“ (Redmanas, 2001).

Logistikos auditą galima suskirstyti į du etapus:

1) Aprašymas, Kontrolė, Įvertinimas (AKĮ) – quick check;

2) Planavimas (pagrindinis ir detalus) – master and detail planning;

Pixabay/stevepb nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi