Krovinių draudimas pagal „Institute Cargo Clauses” (ICC) A, B, C sąlygas ir Incoterms CIP/CIF taisykles

Krovinių draudimas pagal „Institute Cargo Clauses” (ICC) A, B, C sąlygas ir Incoterms CIP/CIF taisykles

Vidutinis skaitymo laikas 7 minutės

Šarūnas Gajauskas

Šarūnas Gajauskas

13.09.2018

Krovinių draudimas pagal „Institute Cargo Clauses” (ICC) A, B, C sąlygas ir Incoterms CIP/CIF taisykles

Tarptautiniams transporto ir logistikos tinklams plečiantis dažnai kroviniai keliauja toliau ir dažniau, tad nenuostabu, jog su jų transportavimu ir galimais praradimais siejama vis daugiau rizikų.

Tačiau nors savaime sutartinis ar faktinis vežėjas krovinio savininkui yra atsakingas už galimai atsiradusius pervežamo krovinio praradimo arba sugadinimo nuostolius, tačiau praktikoje, dėl skirtingų vežėjo atsakomybės ribojimų masto, transportuotų lengvų ir vertingų krovinių (tokių kaip elektronika, įrengimai, vardiniai drabužiai ir t.t.) praradimo arba sugadinimo nuostoliai vežėjo ar jo atsakomybės draudiko iniciatyva būna atlyginami tik iš dalies.

Vienas iš sprendimų vengiant galimai atsirandančių nuostolių yra galimybė perkelti transportuojamo krovinio praradimo riziką draudimo kompanijai, krovinį draudžiant pagal „Institute Cargo Clauses” (ICC) A, B arba C variantus priklausomai nuo poreikio visai krovinio vertei ir deklaruotiniems galimiems papildomiems nuostoliams atlyginti, kurie gali savaime įtraukti muito, pervežimo, vertinimo, dokumentacijos ir kitus susijusius mokesčius bei išlaidas, atsirandančias iš dalies arba visiškai praradus krovinį.

Aptariant ICC sąlygas:

  • ICC A sąlygos – dažnai vadinamos „pilna krovinio apsauga” (visų rizikų draudimas);
  • ICC B sąlygos – laikomos „ypatingų sąlygų draudimu”;
  • ICC C sąlygos – „draudimas nuo įvardintų rizikų“.

Pabrėžtina, jog pateikta informacija ir skirtumai yra tik indikacijoms pateikti bei nėra aiškinamos išplėstinai. Draudžiant krovinį rekomenduojama perskaityti pilnus sąlygų paketus kartu su kita draudimui aktualia dokumentacija užtikrinant, jog turite jūsų lūkesčius ir reikalavimus visiškai atitinkančią draudimo apsaugą.

Žemiau norėčiau pateikti sutrumpintą mano sudarytą pagrindinių Institute Cargo Clauses (ICC) standartizuotų sąlygų, kuriomis galite apdrausti krovinį visai vertei, palyginimą:

Incoterms CIP/CIF taisyklės

Taip pat būtina pabrėžti, jog krovinio draudimas tampa aktualus ir atvejais, kai prekių pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas pagal INCOTERMS pardavimo sąlygas, ir kai krovinio transportuotojui arba pardavėjui priklauso pareiga ne tik krovinį pristatyti į paskirties vietą, bet ir šį krovinį apdrausti, saugant jį pervežimo metu iki nustatytos vietos. Pastebėtina, jog iš visų populiariausių INCOTERMS 2010 sąlygų tik dvi Incoterms taisyklės (CIFCIP) ekspresyviai kalba apie krovinio draudimą, kuriuo turi pasirūpinti ir apmokėti krovinio pardavėjas.

Kitų taisyklių apimtyje šalys pačios prisiima komercinio sprendimo riziką ar drausti krovinį visai arba daliai krovinio vežimo maršruto, kurioje krovinio praradimo ar sugadinimo rizika tenka pačiam krovinio pirkėjui. Praktikoje gali būti sunku tiksliai identifikuoti atitinkamus taškus pervežimuose, kur žala galimai atsiranda (nelokalizuotos žalos atvejai dažnai atsirandantys multimodalinių pervežimų metu). Taigi nors rizika, formaliai vadovaujantis INCOTERMS sąlygomis, gali būti perkelta iš pardavėjo į pirkėjo apimtį pervežimo metu, tačiau realioje aplinkoje tinkamiausiu sprendimu pasirodo esą draudimo apsauga galiojanti “nuo sandėlio iki sandėlio“ principu ICC A sąlygomis.

Žemiau pateikių parengtą visų INCOTERMS 2010 pardavimo sąlygų rizikos perkėlimo palyginimo lentelę iš kurios galima lengvai identifikuoti pirkėjo bei pardavėjo teisių ir pareigų paskirstymą, rizikos perkėlimo momentus ir atsakomybę už išlaidas pagal atskiras INCOTERMS taisykles:

Detaliau kalbant apie krovinio draudimui aktualias CIP ir CIF sąlygas pabrėžtina, jog:

CIF (Incoterms 2010) kaina, draudimas ir frachtas (…….. paskirties uosto pavadinimas),

CIF (Incoterms 2010) Cost, insurance and freight (…………. named port of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos jūrų ir vidaus vandenų transportui.

Šiuo atveju pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau pardavėjas nurodytas sąlygas papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo gabenimo metu rizikos;

CIP (Incoterms 2010) pervežimas (transportavimas) ir draudimas apmokėtas iki (………….. paskirties vietos pavadinimas),

CIP (Incoterms 2010) Carriage and insurance paid to (…………. named place of destination).

Šios pristatymo sąlygos taikomos visoms transporto rūšims.

Šiuo atveju pardavėjo įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir pagal CPT pristatymo sąlygas, tačiau jis pagal nurodytas sąlygas papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo gabenimo metu rizikos.

Taigi būtina įvertinti faktą, jog draudiminės apsaugos lygis, kuris yra reikalaujamas pagal CIP ir CIF Incoterms taisykles yra minimalus ir taip gali nebūtinai patenkinti pirkėjo keliamus vežtino krovinio apsaugos reikalavimus. Pagal šias taisykles, garantuojant minimalią apsaugą, krovinį galima drausti „Institute Cargo Clauses” (ICC) C sąlygomis, kurios savaime garantuoja minimalią apsauga tik nuo išvardintų rizikų, o taip pat išskiria tokias sąlygas, kurios suteikia apsauga nuo karo, streiko ar riaušių padarytų nuostolių ir kurie gali būti aktualus pirkėjui.

Tačiau visi standartiniai krovinio draudimo sprendimai savaime dažniausiai išskiria iš apsaugos netiesioginius (pasekminius) nuostolius pvz. nepristačius žaliavos krovinio, pirkėjas praleidžia sutartinį terminą produkto pagaminimui arba praleidžia pardavimo sezoną. Tačiau tokie nuostoliai visgi atskiru susitarimu su draudiku gali būti įtraukti į draudimo apsaugos susitarimą. Prabrėžtina, jog tokiu būdu daugelis išskirtiniu rizikų gali būti papildomai įtrauktos į draudimo apsaugos mąstą, o taip pat papildomas rizikas, kurios savaime neaptartos ICC sąlygose, numatant jas, turėtumėte įvertinti bei aptarus automatiškai įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų apimtį.

Tačiau taikant standartines CIP ir CIF sąlygas būtina atsižvelgti:

  • Vežėjui perėmus krovinį į savo dispoziciją pirkėjas perima visą riziką ir įvykus įvykiui turėtų spręsti reikalus su draudimo kompanija pats taip siekdamas atgauti patiriamus nuostolius. Tačiau krovinio pardavėjui esant atsakingam už krovinio draudimą šis draudimas turi būti tinkamas suderintas ir įformintas, kad krovinio pirkėjui nekiltų papildomų problemų sprendžiant susidarančias situacijas.
  • Kai kurie pardavėjai turi pasaulines programas, kurios įtraukia krovinių draudimo apsaugas, kurios įtraukia visus krovinius. Tokios programos dažnai sukelia papildomų praktinių problemų taikant pavyzdžiui CIP sąlygas. (Kaip vieno krovinio draudimas gali būti įvertintas ir kaip garantuojama krovinio pirkėjo teisė tinkamai pareikšti pretenzijas dėl galimo įvykio?)
  • Kai kurie krovinio pardavėjai dėl globalių draudimo programų sudaro sunkias sąlygas krovinio pirkėjui reikalauti nuostolių iš pirkėjo draudiko, todėl tokios sąlygos gali sukelti papildomų rūpesčių santykio šalims. Tokiais atvejais dažnai pardavėjas pats prisiima pareiga organizuoti žalos atlyginimo procedūras ir taip perima teisę į tolesnį reikalavimą pardavėjo draudiko atžvilgiu pagal galiojančią ilgalaikę krovinių draudimo apsaugos sutartį.

Kalbant apie INCOTERMS 2020 – kol kas jos nėra patvirtintos, tačiau tarptautinio reguliavimo aplinkoje skelbiama, jog į naująsias taisykles siūloma įtraukti “CNI“ (Cost and Insurance) terminą (kuris tiesiogiai susiję su krovinio praradimo rizikos perkėlimu draudikui), nes šios taisyklės jau buvo teiktos ir priimant Incoterms 2010 versiją.

parengė: www.allied.lt

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi