Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Z początkiem września zostanie udostępniona tzw. biała lista podatników VAT, która pomoże firmom na skuteczną i szybką weryfikację kontrahentów. 

1 września br. wchodzi w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami, powstanie nowy rejestr podatników VAT, który będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Powstał on z połączenia funkcjonujących dotychczas dwóch list podatników: 

– podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,

– podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Jak tłumaczy ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji „utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu”.

Dane do nowej KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli będą one niepoprawne, należy się zwrócić do szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o ich usunięcie bądź sprostowanie.

Jakie dane będzie zawierał nowy rejestr?

Informacji na temat kontrahenta będzie można wyszukać  używając NIP-u, REGON-u, numeru konta bankowego lub nazwy firmy.

Rejestr będzie zawierał następujące informacje:

– nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,

– numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,

– status podmiotu,

– numer identyfikacyjny REGON (jeśli został nadany),

– numer PESEL  (jeśli podmiot posiada),

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli został nadany),

– adres siedziby  (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną),

– adres stałego miejsca prowadzenia działalności bądź adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osoby fizycznej),

– imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

– imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

– imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL,

– daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Ważne rachunki bankowe firm 

Choć zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów wykaz ma ułatwić firmom weryfikację kontrahentów, to nowelizacja nakłada na podatników nowe obowiązki i sankcje za ich niedopełnienie. Mowa m.in. o obowiązku dokonywania płatności tylko i wyłącznie na numer konta bankowego podanego w rejestrze. Obejmuje on rozliczeń między podatnikami VAT (B2B), których kwota przekracza 15 tys. złotych. Jeśli przedsiębiorca dokona takiej płatności na konto inne niż widniejące w rejestrze, musi się on liczyć z: 

  1. odpowiedzialnością solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od danej transakcji,
  2. brakiem możliwości zaliczenia dokonanej płatności do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

Sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek bankowy będą nakładane dopiero po 31 grudnia 2-19 r. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019.

Na co warto zwrócić uwagę i o czym trzeba pamiętać, tłumaczy Paulina Eliasz-Pietrusewicz, starszy prawnik z TransCash.eu.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników. Będą to te same numery rachunków, które należy podać przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się od czasu jej założenia, należy zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym lub poprzez CEIDG” – tłumaczy prawniczka.

“Po 1 września będzie można sprawdzić swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie było współpracy. Jeśli nie ma tam firmy, z którą chcemy współpracować, to znaczy, że nie jest ona płatnikiem podatku VAT, co może być już podejrzane. Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar, należy sprawdzić  czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, należy to niezwłocznie wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności – dodaje Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

Fot. Pixabay/rawpixel

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu