Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W poprzednim artykule z cyklu „Audyt logistyczny” oceniłem efektywność i jakość procesów kompletacji oraz pakowania. W niniejszym, ostatnim z serii, tekście omówię wstępny kosztorys dla proponowanych rozwiązań.

W celu określenia efektywności ekonomicznej poszczególnych propozycji rozwiązań przeprowadzono analizę kosztów i korzyści każdego z rozwiązań przy następujących założeniach (Tabela 1):

– dla pozycji budowa i wynajem koszty nie uwzględniają kosztów finansowych budowy i zakupu wyposażenia – kalkulacja dla wynajmu w okolicach Wrocławia (brak ofert w okolicy Oleśnicy)

Tabela 1: kosztorys zaproponowanych rozwiązań

-
+

Gdyby wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie czynniki ekonomiczne, spółka powinna zdecydować się na rozwiązanie polegające na outsourcingu całości procesów logistycznych ponieważ suma nakładów i kosztów rocznie, oraz po upływie 10 lat przy tym rozwiązaniu jest najniższa.

Budowa własnego, nowego magazynu jako rozwiązanie wymagające najwyższych nakładów inwestycyjnych „na start” jest rozwiązaniem najbardziej ograniczającym spółkę w kontekście ekspansji na rynku, jednocześnie będąc rozwiązaniem o relatywnie niskich kosztach operacyjnych.

Wariant pozostania w obecnych lokalizacjach uplasował się na drugim miejscu pod względem kosztów, nie oferując spółce żadnych możliwości rozwoju, aby podnieść efektywność procesów, niezbędne byłyby wysokie (i nieopłacalne) inwestycje w przestarzałe magazyny w których spółka funkcjonowała. Koszty te, nie zostały umieszczone w tabeli nr 11 gdyż porównanie dotyczyło tylko i wyłącznie porównania kosztów obecnych magazynów do rozwiązań alternatywnych.

Opcja wynajmu magazynu była najdroższą opcją i dodatkowo wymagałaby sporych nakładów na relokacje magazynów, jednocześnie wiążąc spółkę z firmą zewnętrzną na długi okres czasu. W zamian, spółka nie mroziłaby kapitału w takiej wysokości jak przy budowie, ponadto przy dekoniunkturze na rynku, mogłaby zmienić lokalizację na mniejszą lub bardziej dopasowaną do aktualnych potrzeb.

Analiza SWOT dla proponowanych rozwiązań

Tabela 2: analiza SWOT outsourcing usług

STRENGHTS (SILNE STRONY) WEAKNESSES (SŁABOŚCI)

– „transfer” zadań do podmiotu obsługującego i zdjęcie istotnej części obowiązków z personelu zarządzającego

– większa elastyczność zarządzania wynikająca z pozbycia się części/całości infrastruktury

– wszystkie koszty są operacyjne, brak kosztów stałych

– zmniejszenie kosztów wynikających z utrzymywania obiektów

– możliwość uzyskania warunków finansowych bardziej korzystnych od obecnych

– możliwość uzyskania kapitału w wyniku sprzedaży towarów nierotujących oraz obiektów budowlanych

 – konieczność podpisania długoterminowej umowy (minimum 2 lata)

– trudności związane z pozbyciem się istniejących budynków i konieczność ponoszenia istotnych kosztów (rzędu 15-20 tys. zł miesięcznie samych podatków) oraz ich utrzymywania

– konieczność przeprowadzenia przedsięwzięcia związanego z przeprowadzką, który oprócz kosztów „czasowych” i finansowych może wpływać na bieżącą obsługę klientów,

 OPPORTUNITIES (MOŻLIWOŚCI) THREATS (ZAGROŻENIA)

– możliwość uzyskania konkretnych warunków w zakresie wielu aspektów logistyki firmowej (czas realizacji zamówień, obsługa na określonym poziomie, standaryzacja opakowań, optymalizacja kosztów wysyłek itd.)

– brak ograniczeń w rozwoju biznesu, możliwość skupienia się na sprzedaży

– konieczność zwolnienia dużej części załogi i ewentualne skutki o charakterze społecznym

– mniejszy wpływ na operacyjny nadzór nad procesami

 Tabela 3: analiza SWOT – budowa nowego obiektu

STRENGHTS (SILNE STRONY) WEAKNESSES (SŁABOŚCI)

– stworzenie dobrego środowiska magazynowego o niższych kosztach utrzymania (w tym zmniejszenie zatrudnienia o 30-60%)

– większa elastyczność zarządzania wynikająca z pozbycia się części/całości infrastruktury

– zmniejszenie kosztów wynikających z utrzymywania obiektów

– możliwość uzyskania kapitału w wyniku sprzedaży towarów nierotujących oraz obiektów budowlanych

– konieczność inwestycji dużego kapitału, sięgającego ok. 10 mln zł mającego charakter długoterminowy i mającego mało korzystną wartość ROI

– koszty wynikające z utrzymywania obiektu o wyższym standardzie niż obecne obiekty

– konieczność przeprowadzenia przedsięwzięcia związanego z przeprowadzką, który oprócz kosztów „czasowych” i finansowych może wpływać na bieżącą obsługę klientów,

– trudności związane z pozbyciem się istniejących budynków i konieczność ponoszenia istotnych kosztów (rzędu 15-20 tys. zł miesięcznie samych podatków) oraz ich utrzymywania

OPPORTUNITIES (MOŻLIWOŚCI) THREATS (ZAGROŻENIA)

– zwiększenie jakości obsługi i poziomu realizacji procesów logistycznych

– zmiana wizerunku marki (inwestycja w nowy obiekt jako gwarancja rozwoju i dobrych wyników firmy)

– długoterminowe zobowiązania w obliczu zmiennego rynku

– uruchomienie nowego magazynu (projekt) i wszystkie zmienne które się mogą pojawić

– uruchomienie i integracja systemów IT

 Tabela 4: analiza SWOT – wynajem

STRENGHTS (SILNE STRONY) WEAKNESSES (SŁABOŚCI)

– stworzenie dobrego środowiska magazynowego o niższych kosztach utrzymania

– uniknięcie kosztownego (czas i pieniądze) procesu inwestycyjnego w stosunku do budowy nowego obiektu

– większa elastyczność zarządzania wynikająca z pozbycia się części/całości infrastruktury

– zmniejszenie kosztów wynikających z utrzymywania obiektów

– możliwość uzyskania kapitału w wyniku sprzedaży towarów nierotujących oraz obiektów budowlanych

– konieczność przeprowadzenia przedsięwzięcia związanego z przeprowadzką, który oprócz kosztów „czasowych” i finansowych może wpływać na bieżącą obsługę klientów,

– konieczność podpisania długoterminowej umowy (minimum 2 lata)

– trudności związane z pozbyciem się istniejących budynków i konieczność ponoszenia istotnych kosztów (rzędu 15-20 tys. zł miesięcznie samych podatków) oraz ich utrzymywania

OPPORTUNITIES (MOŻLIWOŚCI) THREATS (ZAGROŻENIA)
– zwiększenie jakości obsługi i poziomu realizacji procesów logistycznych

– długoterminowe zobowiązania w obliczu zmiennego rynku

– konieczność zwolnienia dużej części załogi i ewentualne skutki o charakterze społecznym

– trudności ze znalezieniem obiektu o pożądanych uwarunkowaniach technicznych i geometrycznych, co za tym idzie zapewnienia miejsc pracy obecnej załodze

Wnioski oraz zakończenie

Po audycie logistycznym, zarekomendowano spółce:

1. Ułożenie towarów wg analiz ABC-FC

2. Wprowadzenie terminali przenośnych typu HH do kompletacji i kontroli zamówień

3. Wydzielenie osobnej strefy lub lokalizacji dla towarów bez żadnych ruchów sprzedażowych w określonym czasie

4. Ujednolicenie opisów lokacji (niezależnie od wybranego rozwiązania) z zachowanie oznaczenia budynku, strefy, regału, pionu, poziomu i jeżeli jest konieczność głębokości

5. Stworzenie nowego systemu premiowo-motywacyjny uwzględniającego efektywność poszczególnych pracowników

6. Rozważenie w pierwszej kolejności przekazania całości procesów logistycznych w outsourcing spółce specjalizującej się z obsłudze 3PL

7. Dywersyfikację i intensyfikację prac w obecnych kanałach sprzedażowych, mające na celu wyprzedaż nisko rotujących zapasów

Zarząd spółki ABC Sp. j po zapoznaniu się w czasie prezentacji z wynikami audytu oraz analizując dane finansowe spółki a także rekomendacje audytorów, zdecydował się na podjęcie równocześnie kilku kroków mających na celu poprawienie działania logistyki przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności zdecydowano się na uruchomienia niezależnego sklepu, działającego na zasadzie outletu, który prowadzi wyprzedaż stacjonarną i internetową towarów nisko rotujących dla klienta indywidualnego.

Połączono magazyny M2 oraz M3, jako rozwiązanie doraźnie, obniżające koszty stałe.

Wdrożono system WMS wpierający obsługę skanerów, oraz oklejono wszystkie regały, półki oraz pozostałe lokalizacje w magazynach, co pozwoliło na utworzenie szybkich stref wydań z lokacji przypisanych na stałe do towarów wysoko rotujących i pozwoliło na 40% wzrost wydajności pracy magazynierów.

Jako rozwiązanie docelowe, Zarząd zdecydował się na powierzenie logistyki przedsiębiorstwa w outsourcing w nowoczesnym modelu pozwalającym na realizację obecnych i przyszłych celów spółki.

Spółka przekazała logistycznej firmie zewnętrznej tereny pod Oleśnicą, na których to terenach operator wybuduje Centrum Logistyczne z zapleczem biurowym dla Zarządu spółki oraz wydziału handlowego. Centrum o powierzchni 30 000 metrów sześciennych pozwoli na swobodną obsługę spółki a także działanie operatora na rzecz innych klientów zewnętrznych. ABC Sp. j wnosi ziemię, podmiot zewnętrzny buduje hale i zatrudnia pracowników, spółki rozliczają się pomiędzy sobą w systemie miesięcznych rat za realizację usług.

Fot. główna: pixabay.com Tabele: Opracowanie autora

Wpisy na blogu są wyrazem opinii ich autora. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu