ESG to szansa na długoterminowy rozwój branży logistycznej. DB SCHENKER: To co będzie jutro, tworzymy razem już dzisiaj.
Fot. DB Schenker

ESG to szansa na długoterminowy rozwój branży logistycznej. DB SCHENKER: To co będzie jutro, tworzymy razem już dzisiaj.

Współczesny biznes przechodzi rewolucję w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Nowa dyrektywa Unii Europejskiej znacznie rozszerza obowiązek raportowania kwestii niefinansowych. Dlaczego ESG fundamentalnie zmieni sposób, w jaki operatorzy logistyczni będą funkcjonować i konkurować na rynku? Czy polskie przedsiębiorstwa z branży TSL są przygotowane do tych zmian? Jak wygląda opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju w praktyce?

Współczesny biznes przechodzi rewolucję w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Nowa dyrektywa Unii Europejskiej znacznie rozszerza obowiązek raportowania kwestii niefinansowych. Dlaczego ESG fundamentalnie zmieni sposób, w jaki operatorzy logistyczni będą funkcjonować i konkurować na rynku? Czy polskie przedsiębiorstwa z branży TSL są przygotowane do tych zmian? Jak wygląda opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju w praktyce?

ESG to szansa na długoterminowy rozwój branży logistycznej. DB SCHENKER: To co będzie jutro, tworzymy razem już dzisiaj.
Fot. DB Schenker

Nowe regulacje UE wprowadzają szereg ważnych zmian dot. raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkim wcześniejsze prawo dotyczyło ok. 300 przedsiębiorstw w naszym kraju. Teraz obowiązkiem raportowania objętych będzie 10 razy więcej firm. Wzrosła też liczba wymogów z zakresu raportowania, a co niezwykle ważne dyrektywa CSRD wprowadza również obowiązek formalnego audytowania i potwierdzenia danych ujawnianych w raportach niefinansowych. Wśród firm zobligowanych do przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju będą też główni gracze rynku TSL w Polsce. Do tej pory opracowywanie raportów CSR czy zrównoważonego rozwoju nie było bardzo popularne w branży transportowej. Publikacje, jeśli powstawały to nie rzadko były zestawem informacji, którymi firmy chciały się pochwalić i nie były poddawane zewnętrznej weryfikacji. Nowe prawo nie pozostawia jednak żadnych wyjść awaryjnych.

Raportowanie jako dialog z otoczeniem

DB SCHENKER jest jednym z pionierów raportowania pozafinansowego w branży logistycznej w Polsce. Operator pierwszą taką publikację wydał w 2010 roku. Od tego czasu regularnie, co dwa lata udostępnia raport, w którym firma opisuje swoje działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego, etyki i compliance. Każda z publikacji jest tworzona według określonych standardów i poddawana weryfikacji zewnętrznego audytora, a w jej przygotowanie (zbieranie danych i opracowanie treści) zaangażowany jest za każdym razem kilkunastoosobowy zespół projektowy przy wsparciu zewnętrznego partnera.

Od ponad dekady jako firma regularnie przyglądamy się działaniom ściśle związanym ze zrównoważonym rozwojem. Nigdy nie była to dla nas kwestia działań wizerunkowych, ale konieczność podejmowania odważnego dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy na temat wpływu prowadzonego biznesu na otoczenie. Jesteśmy przekonani, że raportowanie jest procesem, na którym korzysta zarówno firma i jej otoczenie – mówi Adrianna Morze, Dyrektor Komunikacji i Marketingu North & East Europe w DB Schenker.

W październiku tego roku DB SCHENKER w Polsce opublikował już 7 raport zrównoważonego rozwoju. Dokument prezentuje dane za lata 2021-2022. Został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi GRI Standards 2021 i przeszedł pozytywnie weryfikację zewnętrznego audytora.

Ważna jest długoterminowa perspektywa

Wdrożenie zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu i raportowanie w tym obszarze jest dla firm dużym wyzwaniem, zwłaszcza w zakresie zbierania wielu danych z różnych obszarów. Jednak eksperci przekonują, że w dłuższej perspektywie to słuszne podejście, które zaprocentuje nie tylko dla otoczenia, ale i prowadzonego biznesu. Raport EY o pozytywnym wpływie ESG na wyniki finansowe przedsiębiorstw, pokazuje, że koło 76% firm posiadających wysoki poziom ładu korporacyjnego jest optymistyczna w kwestii wzrostu przychodów w najbliższych 12 miesiącach. W grupie przedsiębiorstw mniej zaawansowanych w tym zakresie odsetek jest aż o 31 punktów procentowych mniejszy.

Warto pamiętać, że obowiązki dotyczące kwestii raportowania danych niefinansowych pociągną za sobą też zmiany w całym łańcuchu wartości. Firmy, będą bowiem poszukiwały partnerów biznesowych i podwykonawców, którzy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach. To już się dzieje. DB Schenker podczas procesu zakupowego, przy wyborze ofert kieruje się zasadami etyki i promuje standardy odpowiedzialnego biznesu wybierając dostawców podzielających ten sposób prowadzenia działalności. Dlatego hasło przewodnie tegorocznego raportu DB SCHENKER to zdanie: To co będzie jutro, tworzymy razem już dzisiaj! (ang. Tomorrow is made together).

W najnowszym raporcie zrównoważonego rozwoju operatora znaleźć możną konkretne przykłady takich działań. Są to chociażby inwestycje w energię odnawialną oraz produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla klientów firmy. Obecnie 14 z 18 terminali przeładunkowych DB Schenker korzysta z zielonej energii, a 8 z nich uzyskało prestiżowy certyfikat BREEAM. Klienci mają zaś różne możliwości niwelowania śladu węglowego ich przesyłek, mogąc m.in. wybrać opcję Econeutral czy zrównoważone paliwo (SAF) w przesyłkach lotniczych.

Zrównoważony rozwój to istotna zmiana kulturowa, która dotyka wielu obszarów funkcjonowania dzisiejszego świata, w tym logistyki, gdzie ESG jest kluczowym elementem strategii biznesowej.

Siódmy raport ESG DB SCHENKER w Polsce w pigułce

  • Raport Zrównoważonego Rozwoju DB SCHENKER za lata 2021-2022 z szacunku dla środowiska jest dostępny tylko w wersji on-line, na stronie: Raport Zrównoważonego Rozwoju | DB Schenker.
  • Struktura i treść dokumentu odpowiadają istotnym tematom zgłoszonym przez interesariuszy w ankiecie oceny wpływu na kwestie zrównoważonego rozwoju DB SCHENKER.
  • Dokument został opracowany zgodnie z GRI Standards 2021.
  • Tegoroczny raport, w porównaniu do poprzednich, zawiera pełne dane liczbowe do niemal wszystkich wskaźników i uwzględnia przykłady dobrych praktyk, działań i akcji, odpowiadających każdemu z opisywanych obszarów.
  • Dokument przeszedł pozytywnie weryfikację zewnętrznego audytora Bureau Veritas Group.
Najpopularniejsze