Jak unikać kar Border Force za przewóz nielegalnych imigrantów ?
Źródło: Adobe Stock, Autor: zolnierek

Jak unikać kar Border Force za przewóz nielegalnych imigrantów ?

Jak unikać kar Border Force za przewóz nielegalnych imigrantów ?
Źródło: Adobe Stock, Autor: zolnierek

Świadczenie usług transportowych na teren Wielkiej Brytanii niezmiennie od ponad dekady wiąże się z ryzykiem nałożenia przez Służby Celne – UK Border Force wysokich kar na przewoźników oraz kierowców za wykrycie nielegalnego imigranta w pojeździe lub na naczepie. Przewoźnicy i kierowcy mogą zostać ukarani karą nawet do 2.000 GBP za jednego nielegalnego imigranta (clandestine entrant), jeżeli na ich pojeździe znajdą się osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę.

System akredytacji Civil Penalty Accreditation Scheme został stworzony przez służby Border Force UK aby zmniejszyć zagrożenie otrzymywania kar za przewóz nielegalnych imigrantów. Najistotniejszą kwestią związaną z systemem akredytacyjnym jest fakt, iż firma, która uzyska certyfikat akredytacyjny, a zostaną u niej wykryte osoby nielegalnie przekraczające granicę nie otrzyma kary dopóki będzie w firmie obowiązywał system zabezpieczający przed nielegalną imigracją zaprezentowany na etapie wniosku o udzielenie akredytacji.

Obecna tendencja rozstrzygnięć spraw przez Służby Border Force (Clandestine Entrants Civil Penalty Team) sprowadza się do nakładania wysokich kar na firmy oraz kierowców usiłujących wwieźć na teren UK nielegalnych imigrantów, a także do braku przychylności do obniżania nałożonych kar. Z perspektywy zabezpieczenia interesów przewoźników aktualnie najkorzystniejszym działaniem jest uzyskanie akredytacji Border Force czyli uczestnictwo w Programie Akredytacyjnym Kar Cywilnych Straży Granicznej i uzyskanie stosownego certyfikatu (Civil Penalty Accrreditation Scheme).

I. SKUTECZNA PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA KLUCZEM DO UZSYKANIA AKREDYTACJI

Aby ubiegać się o akredytację służb Border Force należy przede wszystkim posiadać w firmie efektywny system zabezpieczający przed nielegalną imigracją (czyli wewnętrzną procedurę zabezpieczającą). Procedura ta winna stanowić zasady realizacji przewozów na teren UK, z uwzględnieniem wytycznych brytyjskich kierowanych do przewoźników. Ponadto przewoźnik winien podejmować odpowiednie działania mające na celu należyte funkcjonowanie procedury zabezpieczającej w firmie. Sprowadza się to m.in. do szkolenia kierowców, weryfikacji kierowców w zakresie stosowania procedury, wyposażenia pojazdów i kierowców w odpowiednie zabezpieczenia, prowadzenie i stosownych kontroli pojazdów przez kierowców oraz rejestrowanie tych kontroli w tzw. listach kontrolnych, wyciąganie konsekwencji z negatywnych zachowań kierowców polegających na nieprzestrzeganiu procedury przeciwdziałającej nielegalnej imigracji. Jedynie kompleksowa procedura zabezpieczająca wraz z dokumentacją potwierdzającą jej należyte funkcjonowanie może zagwarantować przewoźnikowi pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Border Force UK.

Co istotne, aby zakończyć proces akredytacyjny sukcesem i otrzymaniem certyfikatu, przewoźnik musi mieć uregulowane wszelkie zaległości finansowe w przedmiocie kar cywilnych w stosunku do służb Border Force. Oznacza to brak zaległych kar finansowych.

II. CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Wśród korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Akredytacyjnym należy wskazać przede wszystkim zmniejszenie ryzyka otrzymywania wysokich kar za przewóz nielegalnych imigrantów. Po zdarzeniu związanym z nielegalnymi imigrantami przewoźnik posiadający certyfikat akredytacyjny zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, które powinny wykazać, iż system przeciwdziałający nielegalnej imigracji przedstawiony w procesie akredytacyjnym działa nadal w sposób prawidłowy. Jedynie w przypadku ustalenia przez służby, iż firma nie stosuje procedury zabezpieczającej przedstawionej na etapie ubiegania się o akredytację kara zostanie nałożona na przewoźnika, zaś w przypadku nie stosowania procedury przez kierowcę kara zostanie nałożona na kierowcę.

Na stronach służb Border Force jest publikowany ogólnodostępny rejestr przewoźników, którzy uzyskali akredytację. W rejestrze widnieje kraj, z którego pochodzi przewoźnik oraz numer certyfikatu. Znaczna część polskich przewoźników ujawnionych w rejestrze akredytowanych firm uzyskało certyfikat przy współpracy z Kancelarią Prawną Iuridica. Rejestr jest regularnie aktualizowany przez służby Border Force UK.

III. AKREDYTACJA –CO OZNACZA DLA PRZEWOŹNIKA?

W ostatnich latach przez pryzmat bogatego doświadczenia w reprezentacji przewoźników przed Służbami Border Force UK, w przypadku firm posiadających certyfikat akredytacyjny w momencie zaistnienia incydentu związanego z próbą nielegalnej imigracji osób na pojeździe przewoźnika, po złożeniu stosownych wyjaśnień nie spotkaliśmy się z sytuacją, iż kara została nałożona na przewoźników. W odniesieniu do kierowców zdarzały się sytuacje, iż kara została nałożona. Kary były jednak nakładane w minimalnych wysokościach. Ich nałożenie było uzasadniane m.in. błędnym wypełnieniem listy kontrolnej przez kierowcę bądź nie założeniem odpowiednich (a dostępnych dla kierowcy) zabezpieczeń na pojeździe. Akredytacja w powiązaniu z efektywnie funkcjonującą procedurą zabezpieczającą stanowi realną ochronę przewoźnika przed negatywnymi finansowymi konsekwencjami prób przedostania się nielegalnych imigrantów na pojazdach przewoźnika na teren Wielkiej Brytanii.

IV. JEŚLI NIE AKREDYTACJA – TO CO?

Jeśli przewoźnik uzyska decyzję odmawiającą udzielenia akredytacji nie ma możliwości złożenia odwołania. W treści negatywnej decyzji służby jednak wskazują dlaczego odmówiły udzielenia akredytacji, a przewoźnik może dostarczyć dalsze dokumenty bądź wyjaśnienia do sprawy. Może również w każdej chwili złożyć nowy wniosek.

Z kolei jeśli przewoźnik nie chce skorzystać z możliwości uzyskania akredytacji służb, wówczas za każdym razem w przypadku ewentualnych postępowań w sprawie incydentów z nielegalnymi imigrantami musi wykazywać, iż procedura zabezpieczająca w firmie jest efektywna, spełnia brytyjskie standardy i jest należycie realizowana. Służby nie mają na uwadze poprzednich postępowań w sprawach dotyczących nielegalnych imigrantów – zawsze istnieje zagrożenie, iż w jednej sprawie kara zostanie nałożona, a w innej nie. Decyzja zależy od urzędnika oceniającego przedłożoną dokumentację w sprawie. Posiadanie akredytacji ułatwia pozycję startową przewoźnika w postępowaniu do postawy broniącej akredytowanego przez służby brytyjskie systemu zabezpieczającego. W przypadku gdy przewoźnik będzie miał nieuregulowane brytyjskie kary cywilne, służby brytyjskie mogą podjąć działania w celu uzyskania zapłaty. Brak płatności przez przewoźnika nałożonych kar może spowodować, iż w przypadku próby wjazdu na teren UK pojazd zostanie zatrzymany celem zabezpieczenia należności na pokrycie nieuregulowanych kar.

Skuteczne zabezpieczenie przewoźnika poprzez wdrożenie odpowiednich procedur i nadzór nad ich należytym stosowaniem stanowi o zabezpieczeniu firmy przed nałożeniem kary. Dodatkowo realnym wzmocnieniem zabezpieczenia jest uzyskanie akredytacji systemu zabezpieczającego przed nielegalną imigracją. Działania zabezpieczające odgrywają istotną rolę w momencie gdy służby celne odkryją, że w pojeździe znajdują się niechciani pasażerowie. Akredytacja Border Force potwierdza wysoki standard wewnętrznych procedur firmy i utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co ma bezpośrednie przełożenie na nienakładanie kar bądź łagodniejsze traktowanie akredytowanych przewoźników.

Pamiętaj:

  1. sama Check List to jedynie czubek góry lodowej – nie jest to pełna procedura kontrolna kierowcy
  2. kontrola przeprowadzona przez służby francuskie nie daje żadnej ochrony – wręcz przeciwnie, Francuzi chcą, aby te osoby wyjechały z ich kraju co prowadzi do patologii kontrolnej
  3. korzystanie z naczep o sztywnej zabudowie (np. chłodnia, silos, cysterna) także narażone jest na ryzyko przewozu nielegalnych imigrantów
  4. wymagaj, aby kierowcy za każdym razem sprowadzali pojazd i obowiązkowo wypełniali pisemną Check Listę
  5. tylko Akredytacja daje realną szansę na unikanie kar wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia i kontrolowania pojazdu na przejściach granicznych UK.

Więcej informacji na www.iuridica.com.pl

 

Izabela Mrozek
Radca prawny
Kancelaria Prawna Iuridica

 

 

Najpopularniejsze