KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Klauzula rozboju (rabunku) jest jedną z najważniejszych i powinna bezdyskusyjnie zostać włączona do zakresu ubezpieczenia polisy OC przewoźnika drogowego. Bez niej praktycznie nie znajdziesz zleceniodawcy. Co więcej, w przypadku gdy twoja ciężarówka będzie celem przestępców, bez odpowiedniej klauzuli możesz mieć problem z odszkodowaniem.

Klauzula rozboju została przez nas zaliczona do tak zwanego koszyka klauzul obowiązkowych, które powinny zostać przez przewoźnika włączone do zakresu ubezpieczenia. Wynika to głównie z faktu, że klauzula ta jest standardem rynkowym i załadowcy, spedytorzy czy inni uczestnicy łańcucha dostaw jej wymagają. Jeśli jej nie znajdą w naszej polisie, najprawdopodobniej poszukują innego przewoźnika. Ubezpieczenie  OCPD pozbawione tejże klauzuli uważane jest wręcz za polisę z niepełnym zakresem ubezpieczenia.

Klauzula rozboju a inne klauzule OCPD

Zgodnie z treścią klauzuli odpowiedzialności za podwykonawców, która również jest rynkowym standardem w polisie OCPD, wynikająca z tej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa jest uzależniona od tego, czy przewoźnik-zleceniobiorca posiada własną polisę OCPD z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się m. in. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę rozboju.

Zatem przewoźnik-zleceniodawca musi upewnić się, czy jego zleceniobiorca posiada klauzulę rozboju, a jeśli nie, to nie ma prawa zlecić takiemu przewoźnikowi wykonania transportu pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania z klauzuli odpowiedzialności za podwykonawców. W tej sytuacji jest oczywiste, że brak takiego rozszerzenia będzie skutecznie eliminować przewoźnika z łańcucha dostaw.

Rozbój – dwie różne klauzule

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od okoliczności, szkoda powstała wskutek rozboju może być likwidowana z dwóch różnych klauzul:

– klauzuli rozboju,

– klauzuli postojowej.

Jeśli rozbój miał miejsce podczas postoju, wówczas zastosowanie powinna znaleźć klauzula postojowa. To oznacza, że warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej będzie spełnienie całego szeregu obowiązków, które ona nakłada.

Klauzula rozboju

Jeśli rozbój zdarzył się w innych okolicznościach, niż postój (np. upozorowany wypadek drogowy, itp.) wówczas zastosowanie znajdzie właśnie klauzula rozboju, która nie nakłada już na przewoźnika takiej liczby obowiązków.

Definicja

Intuicyjnie każdy rozumie, czym jest rozbój. Warto jednak sięgnąć do prawnej definicji. Na gruncie polskiego prawa rozbój jest przestępstwem z art. 280 Kodeksu karnego.

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Ogólne warunki ubezpieczenia OCPD zazwyczaj definiują pojęcie rozboju, dzięki czemu przewoźnik zyskuje ochronę bez względu na różnice prawne w poszczególnych krajach.

Treść klauzuli rozboju może być różna

Treść klauzuli jest różna w zależności od ubezpieczyciela, ale jej sens sprowadza się do rozszerzenia zakresu ochrony o szkody w przesyłkach towarowych, powstałe w wyniku rozboju. Klauzule rozboju, w zależności od ubezpieczyciela, zawierają zwykle następujące stwierdzenie: “O ile transport był wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi warunki przewozu”. Ochrona ubezpieczeniowa jest uzależniona od spełnienia tych warunków. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na zapisy zlecenia transportowego, przepisy regulujące przewóz danego rodzaju towarów, np. ATP, przepisy dotyczące zakazu lub czasowego zakazu poruszania się po określonych drogach, itp.

W kolejnych artykułach cyklu o OCPD, szczegółowo omówimy inne zagadnienia dotyczące klauzul, zwłaszcza tych ważnych z punktu widzenia załadowców oraz przewoźników.

Foto: Pixabay/Republica

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu