Na czym polega windykacja należności transportowych?
Źródło: Adobe Stock, autor: Proxima Studio

Na czym polega windykacja należności transportowych?

Przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na kontakt z kontrahentami o nieuczciwych zamiarach. Jak dochodzić swoich należności i jakie działania należy podjąć? Przedsiębiorcy działający w branży transportowej, ale i nie tylko, na skutek nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami, często zostają zmuszeni do podjęcia działań związanych z windykacją.
Gdy dojdzie do wystąpienia problemów z terminowymi płatnościami, najlepszym sposobem na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należnych roszczeń jest powierzenie tych spraw w ręce profesjonalnej kancelarii prawnej. Na czym polega windykacja należności transportowych i jakie uprawnienia przysługują windykatorowi?

Przedsiębiorcy są szczególnie narażeni na kontakt z kontrahentami o nieuczciwych zamiarach. Jak dochodzić swoich należności i jakie działania należy podjąć? Przedsiębiorcy działający w branży transportowej, ale i nie tylko, na skutek nawiązania współpracy z nieuczciwymi kontrahentami, często zostają zmuszeni do podjęcia działań związanych z windykacją.
Gdy dojdzie do wystąpienia problemów z terminowymi płatnościami, najlepszym sposobem na szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należnych roszczeń jest powierzenie tych spraw w ręce profesjonalnej kancelarii prawnej. Na czym polega windykacja należności transportowych i jakie uprawnienia przysługują windykatorowi?

Na czym polega windykacja należności transportowych?
Źródło: Adobe Stock, autor: Proxima Studio

Windykacja – co to?

Windykacja (łac. vindicatio) polega na dochodzeniu należnych roszczeń od dłużnika, który uchyla się od spełnienia swojego świadczenia wynikającego ze stosunku prawnego.

Windykacja należności transportowych jest procesem legalnym, jednakże co ważne – musi być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez podejmowania działań sprzecznych z prawem. Roszczenia windykacyjne (łac. rei vindicatio) znane są już z czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie pozwalały odzyskiwać rzeczy od osób nieuprawnionych do ich posiadania.

W tym miejscu należy przytoczyć art. 222 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Rodzaje windykacji

Podstawowy podział windykacji obejmuje windykację polubowną i windykację sądową:

 • Pierwsza z nich ma zachęcić dłużnika do współpracy z wierzycielem bez angażowania sądu.
 • Drugą uruchamia się z kolei, gdy mimo prób polubownych dłużnik nadal nie wykazuje chęci, aby spełnić należne świadczenie.

W ramach tego podziału należy wspomnieć ponadto o windykacji komorniczej, wiążącej się ze złożeniem wniosku o egzekucję do komornika po pomyślnym zakończeniu sprawy sądowej. Windykacja polubowna to windykacja miękka, sądowa – twarda, a komornicza – bardzo twarda.

Mówiąc o rodzajach windykacji, możemy wskazać także:

 • Windykację pośrednią w formie mediacji. Składa się na nią windykacja:
  • listowna
  • telefoniczna.
 • Jest również windykacja bezpośrednia (windykacja terenowa), stosowana najczęściej po wykorzystaniu środków windykacji pośredniej.

W tym przypadku windykator, jak wskazuje sama nazwa, działa w terenie i spotyka się z dłużnikiem twarzą w twarz.

Jakie uprawnienia ma windykator?

Windykator, jako przedstawiciel wierzyciela oraz osoba, której zadaniem jest skłonienie dłużnika do spełnienia swojego świadczenia, ma prawo do:

 • regularnego przypominania dłużnikowi o zaległym świadczeniu – z początku listownie, e-mailowo lub telefonicznie, a gdy to nie przyniesie skutków – podczas bezpośredniego spotkania,
 • wpisania osoby zalegającej ze świadczeniem na listę dłużników, po spełnieniu wszystkich wymogów,
 • przeprowadzenia wywiadu gospodarczego,
 • skierowania sprawy do sądu w imieniu wierzyciela.

Windykator nie ma z kolei prawa do wkraczania na teren prywatny dłużnika bez jego zgody, czy też podejmowania zbyt częstych prób kontaktu lub wizyt. Tego rodzaju działania mogą zostać potraktowane jako nękanie. Co ważne, sam dłużnik, jeśli nie zechce, nie musi nawiązywać kontaktu, rozmowy z windykatorem.

Różnice między windykatorem a komornikiem – jakie prawa im nie przysługują?

Windykatorowi nie przysługuje ponadto prawo do zajęcia majątku dłużnika, w tym środków znajdujących się na jego koncie oraz prawo do dokonania egzekucji.

Należy dlatego pamiętać, aby pomiędzy windykatorem a komornikiem nigdy nie stawiać znaku równości. Są to podmioty na dwóch zupełnie innych stanowiskach, o innym zakresie kompetencji, z czego większy obszar uprawnień przypada komornikowi.

W przypadku przekroczenia przez windykatora swoich uprawnień dłużnik może zgłosić sprawę na Policję lub wytoczyć powództwo na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Windykacja a egzekucja komornicza – orzeczenie sądu

Windykacja polubowna i sądowa to pierwsze próby nawiązania współpracy z dłużnikiem i skłonienia go do spełnienia zaległego świadczenia. Jeżeli nie zakończą się one jednak sukcesem, prowadzą do ostateczności, czyli egzekucji komorniczej.

W odróżnieniu od windykatora komornik działa na podstawie orzeczenia sądu, w związku z czym przysługują mu zdecydowanie szersze uprawnienia. Może zająć majątek dłużnika, czyli przeprowadzić egzekucję komorniczą, a ponadto zablokować jego rachunek bankowy, przeszukać mieszkanie i posesję, czy uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych w prowadzonej sprawie informacji o osobie zadłużonej.

Ostatni etap postępowania – licytacja komornicza

Komornik ma również prawo do przeprowadzenia publicznej licytacji komorniczej, stanowiącej jeden z ostatnich etapów postępowania egzekucyjnego. W tym celu potrzebuje jednak wniosku o wszczęcie egzekucji oraz prawomocnego tytułu wykonawczego uzyskanego od sądu.

Licytacja własności dłużnika poprzez jej następne spieniężenie ma doprowadzić do spłaty zadłużenia, gdy nie jest to możliwe inną drogą, tj. jeśli oszczędności, czy dochody dłużnika nie wystarczają na spłatę długu.

Dochodzenie roszczeń w transporcie z kancelarią LEGALTRANS

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów z branży transportowej kancelaria LEGALTRANS świadczy kompleksowe usługi windykacji należności z zakresu windykacji miękkiej i twardej. Pomagamy dochodzić należnych roszczeń, dążąc do załatwienia sprawy w postępowaniu polubownym.

Podejmujemy wszelkie dopuszczone środki przewidziane dla windykacji miękkiej, jednak gdy nie przyniosą one pożądanych rezultatów, kierujemy sprawę do sądu.

Na tym etapie gwarantujemy Państwu reprezentację sądową. Dzięki bogatemu doświadczeniu w windykacji należności transportowych oraz gotowym, wypracowanym na przestrzeni lat rozwiązaniom jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom skuteczną obsługę prawną.

Tylko odpowiednio przeprowadzane działania pozwalają na uzyskanie szybkich i pożądanych rezultatów. W momencie wystąpienia problemów z zapłatą ze strony kontrahenta rekomendujemy dlatego niezwłoczny kontakt z naszymi ekspertami.

Zwracamy uwagę na to, że zwlekanie z podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu windykacji często zmniejsza szansę na odzyskanie wszystkich należności. Zapraszamy do kontaktu!

Najpopularniejsze