Strona główna

/

menu:forwarders

/

Przekształcenie w sp z o.o.- og...

Przekształcenie w sp z o.o.-  ograniczenie ryzyka prawnego i redukcja obciążeń podatkowych?
Fot. T-Law

Przekształcenie w sp z o.o.- ograniczenie ryzyka prawnego i redukcja obciążeń podatkowych?

Ostatnie nowelizacje podatkowe skłaniają do zastanowienia, czy dotychczasowa forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia najbardziej optymalne korzyści, które oferują aktualne przepisy prawa.

Ostatnie nowelizacje podatkowe skłaniają do zastanowienia, czy dotychczasowa forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia najbardziej optymalne korzyści, które oferują aktualne przepisy prawa.

Przekształcenie w sp z o.o.-  ograniczenie ryzyka prawnego i redukcja obciążeń podatkowych?
Fot. T-Law

Warto rozważyć przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponieważ w wyniku nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie 1 marca 2020 r., procedura przekształcenia w spółkę handlową uległa znacznemu uproszczeniu i skróceniu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze informacje

Podstawową zaletą prowadzenia tej działalności w tej formie jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników, czyli właścicieli firmy, za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym, jak ma to miejsce w wypadku prowadzenia działalności jako osoba fizyczna, spółka cywilna czy spółka osobowa. Ma to duże znaczenie w wypadku przedsiębiorstw funkcjonujących w branży tak eksponowanej na ryzyko jak transport i spedycja, gdyż ogranicza ryzyko utraty majątku osobistego w sytuacji kiedy dojdzie w trakcie przewozu do szkody o wysokiej wartości lub zostanie nałożony wysoki mandat. Warto jednak mieć na względzie, że do odpowiedzialności za długi spółki mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu (powołani przez wspólników) – na podstawie art. 299 KSH.

Wspólnicy nie podlegają także obowiązkowi zapłaty składki zdrowotnej, o ile spółka jest wieloosobowa, gdyż tylko wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. jest traktowany przez przepisy jak osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Inne zasady niż w wypadku JDG czy spółki cywilnej dotyczą także rozliczenia podatków – obowiązuje podwójne opodatkowanie 19% CIT, a następnie podatkiem nakładanym przy podziale zysków, jednakże dla nowych i małych podatników istnieje preferencyjna stawka CIT 9%.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialność wymaga zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, a następnie złożenia wniosku do KRS (online). Alternatywą jest założenie spółki przy wykorzystaniu wzorca S24, jednakże pozwala on na utworzenie spółki jedynie na bazie podstawowych założeń wskazanych w ustawie, a ewentualne dalsze modyfikacje wymagają wizyty u notariusza. Dlatego zakładając lub przekształcając się w spółkę kapitałową warto skorzystać z pomocy doświadczonego profesjonalisty, który pomoże sprawnie przejść wszystkie konieczne procedury.

Wielu przedsiębiorców funkcjonujących od wielu lat na rynku transportowym jako jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek cywilnych odrzuca pomysł założenia nowej spółki ze względu na to, że proces przeniesienia wszystkich składników starej firmy do nowej działalności wydaje im się skomplikowany. Obejmuje to konieczność uzyskania nowej licencji transportowej, dokonania cesji umów, przeniesienia pracowników i majątku, zawiadomienia kontrahentów etc. Zrozumiałym jest, że w stosunku do ewentualnych korzyści byłoby to niezwykle obciążające i to zarówno pod względem długiego czasu trwania takiego procesu, jak i jego kosztów. W takiej sytuacji najbardziej racjonalną alternatywą wydaje się pomysł przekształcenia w spółkę handlową, która zapewni w 100% kontynuowanie dotychczasowej działalności.

Podstawa prawna przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka cywilna, nie należy do katalogu spółek prawa handlowego i nie znajdziemy jej charakterystyki, sposobu powstania, czy sposobu funkcjonowania w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Mimo to ustawodawca przewidział możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową (spółkę z o. o., prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną) oraz w spółkę osobową (spółkę partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną – za wyjątkiem spółki jawnej).

Podstawę prawną do zainicjowania przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (spółkę kapitałową lub spółkę osobową) stanowi art. 551 § 2 KSH. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w przypadku przekształcenia spółki cywilnej stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Oznacza to, że zgodnie z § 5 tego przepisu przedsiębiorca będący osobą fizyczną może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową.

Formy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, można dokonać przekształcenia spółki w trybie uproszczonym. Wprowadzona na podstawie ostatniej nowelizacji zmiana art. 559 KSH wyeliminowała obowiązek poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta, ograniczając to zagadnienie wyłącznie do przypadków, kiedy dochodzi do przekształcenia w spółkę akcyjną.

Najważniejsze korzyści jakie są związane z przekształceniem spółki w trybie uproszczonym:

Oszczędność czasu

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o., nie ma obowiązku przygotowania planu przekształcenia, a tym samym brak jest obowiązku jego badania przez biegłego rewidenta, często dzięki temu można zaoszczędzić kilka tygodni.

W ten sposób jesteśmy w stanie zaoszczędzić dodatkowy czas, ponieważ w standardowej procedurze pierwsze zawiadomienie nie może być dokonane później niż miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Oszczędność pieniędzy

Przekształcenie uproszczone przede wszystkim pozwala zaoszczędzić nam koszty wykonania przez biegłego opinii. Dodatkowo, w taki przypadku nie ma obowiązku sporządzania odpisów dokumentów, o które zwracają się wspólnicy, co być może wydaje się mało znaczące, jednakże w ogólnym rozliczeniu pozwala łącznie zaoszczędzić dodatkową kwotę, tym bardziej jeśli przekształcenie dotyczyłoby działalności o dużych rozmiarach.

Na zakończenie warto także wspomnieć, że bez względu na sposób dokonania przekształcenia spółka przekształcona zawsze pozostaje podmiotem dotychczas posiadanych praw, tj. zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Wyjątek stanowią tylko sytuacje, gdy ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi wprowadza jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie.

Wspólnicy spółki przekształcanej z dniem przekształcenia tj. z dniem dokonania wpisu w KRS, co do zasady stają się wspólnikami spółki przekształconej – wyjątek stanowią sytuacje, kiedy dochodzi do odkupu udziałów lub akcji w spółce przekształcanej.

Warto także zwrócić uwagę na to, że wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej, po dokonaniu wpisu sp. z o.o. do KRS mają obowiązek dokonania aktualizacji danych w CEIDG, poprzez złożenie odpowiednio informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilne.

 

Trans Lawyers Kancelaria Prawna
tel. 509 894 573

e-mail: biuro@tlawkancelaria.eu
www.trans-lawyer.eu

 

Najpopularniejsze