TransInfo

Uwaga pracodawcy! Ważne zmiany przy zatrudnianiu cudzoziemców

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Powiatowe urzędy pracy nie rejestrują już oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców po dniu 31 grudnia 2018 roku. To skutek wejścia w życie 20 lipca 2017 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja spowodowała stopniowe wygaszanie możliwości pracy cudzoziemców jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy – czyli bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Polsce, jest to dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obcokrajowcy mogą pracować na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Do niedawna – do 1 września 2017 r. – cudzoziemiec mógł podjąć pracę na terytorium Polski na podstawie oświadczenia złożonego przez polskiego pracodawcę, które zostało zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Takie oświadczenie dawało możliwość zatrudnienia obcokrajowca w Polsce na czas do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oświadczenie rejestrowane było w PUP przed datą podjęcia pracy, a cudzoziemiec wykonywał pracę wyłącznie na rzecz firmy, która zarejestrowała oświadczenie. Zarejestrowanie takiego oświadczenia przez pracodawcę w PUP jest wolne od opłat.

Co się zmieniło 1 września 2017 roku?

1 września 2017 r. nastąpiła zmiana. Powiatowe urzędy pracy nie rejestrują już oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy po dniu 31 grudnia 2018 roku. Innymi słowy – od 1 września 2017 roku do końca grudnia 2017 roku możliwe jest rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca maksymalnie do końca 2018 roku. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac niesezonowych.  

Konieczne zezwolenie na pracę

Zmiana oznacza w praktyce, że cudzoziemiec chcący legalnie pracować w Polsce będzie musiał posiadać zezwolenie na pracę. Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce, oczywiście pod warunkiem, że posiada wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane – nie dłuższy jednak niż 3 lata. Natomiast z wnioskiem o jego wydanie występuje pracodawca.

Wniosek o wydanie zezwolenia nie jest wolny od opłat, a opłata wynosi:

  • 50 zł – w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
  • 100 zł – na okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • 200 zł – w przypadku delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej.

Warto wskazać, że kolejna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, która ma wejść w życie z początkiem stycznia 2018 roku, wprowadza dwa dodatkowe typy zezwoleń na pracę: sezonową i krótkoterminową. Wydawane będą one przez starostę, w przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca przez okres odpowiednio ośmiu i sześciu miesięcy w roku kalendarzowym.

Tagi