TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

Wniosek o licencję na transport drogowy

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Właściwym dokument uprawniającym do wykonywania zarobkowych przewozów drogowych rzeczy, jest w zależności od obszaru, na którym są świadczone usługi przewozowe, albo zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo licencją wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Zezwolenie jest wydawane przez organ samorządowy właściwy ze względu na siedzibę przewoźnika lub w trakcie postępowania prowadzonego przez GITD jednocześnie z licencją wspólnotową. Starostwo ani Urząd miasta nie jest uprawniony do wydanie licencji wspólnotowej.

21 maja bieżącego roku obowiązek posiadania licencji wspólnotowej zostanie rozszerzony również na przedsiębiorców, którzy realizują usługi transportowe pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony i uczestniczą w międzynarodowym przewozie towarów. GITD zazwyczaj wydaje decyzję o udzieleniu licencji wspólnotowej w terminie około 4 tygodni. Kwiecień powinien zostać wykorzystany przez wszystkich przewoźników nie posiadających licencji do złożenia wniosku o jej wydanie.

Wniosek o licencję wspólnotową w przewozach międzynarodowych

Przedsiębiorca, wnioskujący o wydanie licencji wspólnotowej do GITD powinien jednocześnie wnioskować o wydanie zezwolenia, chyba, że już posiada zezwolenie wydane przez starostwo. Przewoźnik posiadający zezwolenie wydane przez starostwo do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej przez GITD powinien załączyć również odpowiednie zaświadczenie wydane przez organ miejscowy oraz kopie druku zezwolenia.

Licencja wspólnotowa może zostać wydane na okres ważności do 5 lat lub do 10 lat. Wraz z Licencją przedsiębiorca otrzyma wypisy z licencji, których liczba powinna odpowiadać liczbie pojazdów, którym przewoźnik realizuje transport drogowy. Każdy pojazd powinien posiadać wypis w kabinie. Wypisy nie są przypisane do konkretnych pojazdów. Bardzo ważne aby wypis był oryginalny i nie zmanipulowany (częstym błędem jest laminowanie wypisów co jest niedopuszczalne i może skutkować nałożeniem kary. Wypisy nie wykorzystywane powinny zostać zwrócone do organu wydającego.

Wniosek należy przygotować na formularzu LM1 (pojazdy o dmc do 3,5 tony) lub LR1 (pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony). Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o licencję wspólnotową to:

  1. wykaz pojazdów – sporządzony na odpowiednim formularzu (WPC lub WPCM),
  2. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (druk OB. lub OBM ),
  3. oświadczenie dotyczące kierowców OK (nie dotyczy licencji na pojazdy o DMC do 3,5 tony),
  4. oświadczenie o niekaralności sporządzone na druku (ONM lub ON),
  5. zaświadczenie o niekaralności,
  6. ksero certyfikatu kompetencji zawodowych,
  7. oświadczenie zarządzającego transportem (OC),
  8. pełne sprawozdanie finansowe spółki,
  9. dokument świadczący o posiadaniu zdolności finansowej (pierwszy pojazd 1800 euro (3,5 tony) lub 9000 euro, każdy kolejny pojazdy 900 euro (3,5 tony) lub 5000 euro)

Jeżeli GITD stwierdzi braki formalne w powyższych dokumentach, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wraz z licencją wspólnotową GITD wydaje wypis z licencji na każdy pojazd. Wypisy można odebrać osobiście lub otrzymać dodatkowo płatną przesyłką kurierską.

Koszt wydania licencji wspólnotowej to 4000 zł za + 440 zł za każdy wypis, jeżeli okres jej ważności wynosi do lat 5, w przypadku wydanie licencji na okres 10 lat koszty są dwukrotnie wyższe. Jeżeli wraz z licencją wspólnotową wnioskodawca wnioskuje o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowo 1000 zł. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

W przypadku odmowy udzielenia licencji wspólnotowej przedsiębiorcy przysługuje odwołanie, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

Nasza kancelaria transportowa LEGALTRANS pomaga zainteresowanym podmiotom w uzyskaniu niezbędnych w transporcie drogowym rzeczy i osób licencji i zezwoleń. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie wymagane wnioski zostaną złożone w sposób prawidłowy i kompletny oraz w wyznaczonym terminie, zapraszamy do kontaktu!

 

 

Medaj Łukasz: 531 560 920

kancelaria@kt-legaltrans.pl