TransInfo

Recuperarea de creanțe: ce ar trebui sa știm despre procedurile simplificate

Puteți citi articolul în 7 minute

Atunci când aveți raporturi comerciale cu diferite persoane, fie ele persoane fizice sau juridice, există posibilitatea ca unii dintre partenerii de afaceri să nu își onoreze obligațiile financiare pe care le au față de dumneavoastră.

De multe ori, pentru recuperarea sumelor care vă sunt datorate sunteți nevoiți să îl acționați pe debitorul dumneavoastră în instanță.

Pentru a facilita recuperarea cât mai rapidă și la costuri cât mai mici a creanțelor pe care le aveți împotriva unuia sau a mai multor debitori, legiuitorul a pus la dispoziție mai multe proceduri judiciare speciale.

Având în vedere că în prezent raporturile comerciale, mai ales cele care au ca izvor servicii de transport, dobândesc din ce în ce mai des un caracter transfrontalier, atât la nivel european cât și la nivel național au fost reglementate o serie de măsuri pentru asigurarea recuperării sumelor datorate pentru serviciile prestate.

Aszi vom discuta despre legslatia de la nivelul Uniunii Europene. 

Astfel, la nivel european, posibilitatea recuperării creanțelor izvorâte dintr-un raport juridic, in cazul nostru de transport, cu element de extraneitate, este reglemetată de Regulamentul 1896/2006 de instituire a unei PROCEDURI EUROPENE DE SOMAȚIE DE PLATĂ.

Prin acest regulament se pune la dispoziție o procedură europeană de somație de plată pentru creanțele necontestate de către pârât.

Actul simplifică, accelerează și reduce costurile litigiilor în cazurile în care sunt implicate întreprinderi din mai multe țări ale UE.

Acest regulament se aplică tuturor statelor membre UE cu excepția Danemarcei.

Condiții pentru introducerea cererii de somație europeană de plată (în continuare cerere)

– creanța trebuie să izvorască dintr-un raport juridic contractual, cu alte cuvinte creditorul trebuie să fi încheiat un contract de prestări servicii în materie de transport, cu debitorul său;

– debitorul și creditorul trebuie să își aibă sediul în state diferite ale Uniunii Europene la momentul introducerii cererii;

– creanța trebuie să constea în bani sau să poată fi evaluată într-o sumă de bani;

– la momentul introducerii cererii creanța trebuie să fie exigibilă, adică obligația de plată a debitorului să fi ajuns la scadență;

Procedura privind formularea și soluționarea cererii

O astfel de procedură se inițiază prin completarea de către creditor a formularului tip A din anexa I la Regulamentul 1896/2006.

Cererea se depune la instanța competentă din statul unde își are sediul creditorul (în cazul nostru din România).

Cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

– numele și adresa părților și, după caz, ale reprezentanților acestora, precum și ale instanței sesizate;

– valoarea creanței, în special principalul și, după caz, dobânzile, penalitățile contractuale și costurile;

– în cazul în care se cer dobânzi la creanță, rata dobânzii și perioada pentru care se cer aceste dobânzi, cu excepția cazului în care la principal se adaugă automat dobânzi legale în temeiul legislației statului membru de origine;

– cauza acțiunii, inclusiv descrierea circumstanțelor invocate ca temei al creanței și, după caz, a dobânzilor cerute;

– o descriere a elementelor de probă în sprijinul creanței;

– temeiul competenței;

– caracterul transfrontalier al litigiului.

Cererea se va transmite pe suport hârtie sau în orice altă modalitate acceptată de Codul de procedură civilă.

În urma sesezării cu o cerere de somație europeană de plată instanța va analiza în cel mai scurt termen dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru formularea unei astfel de cereri.

În cazul în care există lipsuri în conținutul cererii, instanța îi pune în vedere creditorului să le suplinească într-un anumit termen.

În cazul în care cererea este completă, sau după completarea acesteia de către creditor în termenul stabilit de înstanță și dacă cererea este întemeiată,instanța emite somația europeană de plată în cel mai scurt termen și în principiu în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii (fără a lua în clacul termenul necesar pentru suplinirea lipsurilor de către creditor).

După emiterea somației aceasta va fi transmisă de instanță către pârat, care va avea la dispoziție 30 de zile de la data notificării pentru a formula opoziție.

În cazul în care s-a făcut opoziție, procedura continuă în fața instanțelor competente din România, în conformitate cu normele de procedură civilă de drept comun, cu excepția cazului în care reclamantul a cerut expres ca procedura să ia sfârșit în acest caz.

În cazul în carenu a fost făcută nicio opoziție la instanța din România în termenul prevăzut de lege, aceasta declară de îndată că somația europeană de plată este executorie.

Punerea în executare a somației

După ce somația europeană de plată este declarată executorie de către instanța din România, acesta poate fi pusă în executare în statul în care iși are sediul debitorul, potrivit legislației statului membru de executare.

Astfel, somația europeană de plată devenită executorie se execută în aceleași condiții ca o hotărâre executorie luată în statul membru de executare.

În scopul executării în alt stat membru, reclamantul furnizează autorităților de executare competente din acest stat membruo copie a somației europene de plată, astfel cum este declarată executorie de către instanța din România și care îndeplinește condițiile necesare pentru stabilirea autenticității acesteiași după caz, traducerea somației europene de plată în limba oficială a statului membru de executare.

Avantajele acestei proceduri

procedura beneficiază de o durată foarte scurtă de soluționare, astfel că se facilitează recuperarea creanțelor cu celeritate;

– o somație europeană de plată devenită executorie în România se recunoaște și se execută în celelalte state membre fără a fi necesară o declarație de constatare a forței executorii și fără ca recunoașterea acesteia să poată fi contestată. Astfel se elimină timpul necesar recunoașterii hotărârii.

Așadar, în cazul în care aveți de recuperat niște sume de bani de la parteneri de afaceri din afara granițelor țării nu ezitați să apleți la mecanismele puse la dispoziție de reglementările europene.

Data viitoare vom aborda subiectul recuperarii de creanțe la nivel național.

__

LEGISLAȚIE

Legea 134/2010 privind Codul de Procedura Civila, republicată  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015

REGULAMENTUL (CE) NR. 1896/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29 iunie 2013

Foto: Pixabay

Etichete