Šiais metais pradės veikti Europos darbo institucija. Organizacija sutelks dėmesį į tarptautinį transportą

Šiais metais pradės veikti Europos darbo institucija. Organizacija sutelks dėmesį į tarptautinį transportą

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

22.02.2019

Šiais metais pradės veikti Europos darbo institucija. Organizacija sutelks dėmesį į tarptautinį transportą

Praėjusią savaitę Europos Parlamentas ir Taryba preliminariai susitarė dėl Komisijos pasiūlymo įsteigti Europos darbo instituciją. Atitinkamų valstybių narių prašymu, nauja Europos agentūra koordinuos ir rems suderintus ir bendrus patikrinimus ir kontrolės veiksmus, kas padės kovoti su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir nedeklaruojamu darbu.

Europos darbo institucija, įsteigta kaip nauja ES agentūra, pradės veikti jau šiais metais, o pagal Europos Komisijos planus, iki 2023 m. turėtų pradėti veikti visu pajėgumu. Institucijos darbai bus susiję taip pat su tarptautinio transporto sektoriumi.

„Tarptautinio kelių transporto sektoriuje veždami krovinius arba keleivius ES vidaus sienas kiekvieną dieną kerta daugiau kaip 2 mln. darbuotojų. Paaiškėjo, kad užtikrinti ES darbo jėgos judumo taisyklių vykdymą šiame sektoriuje yra sudėtinga. Europos darbo institucijos teikiama operatyvinė parama nacionalinėms institucijoms taip pat gali padėti užtikrinti teisingą ir veiksmingą ES judumo taisyklių vykdymą šiame sektoriuje“, – skaitome Europos Komisijos pranešime.

Europos darbo institucijos užduotys

Europos Komisija, kaip Darbo institucijos steigėjas, aktyviai dalyvaujantis teisėkūros procesuose, atkreipia dėmesį į tai, kokios bus Europos darbo institucijos užduotys:

– sudaryti palankesnes sąlygas asmenims ir darbdaviams gauti informacijos apie teises ir pareigas tarpvalstybiniais atvejais ir sudaryti galimybę naudotis tarpvalstybinio darbo jėgos judumo paslaugomis;

– palengvinti nacionalinių institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, siekiant užtikrinti veiksmingą ES teisės vykdymą;

– valstybių narių prašymu koordinuoti ir remti suderintus ir bendrus patikrinimus ir kontrolės veiksmus, kad būtų kovojama su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir nedeklaruojamu darbu;

– tarpininkauti valstybių narių institucijoms kilus ginčams dėl ES teisės taikymo;

– vykdyti tarpvalstybinio darbo jėgos judumo problemų analizę ir rizikos vertinimą.

Apibūdintos naujos Europos institucijos kompetencijos bus sutelktos daugiausia į verslininkų tarpvalstybinės kontrolės politikos paramą, kas praktiškai gali reikšti tam tikro darbdavio kontrolės, atliktos skirtingose valstybėse narėse, rezultatų palyginimą, o po to tikrinimą, ar kontrolės rezultatai atitinka Europos darbo teisės standartus, darbuotojų judumo srityje.

Reikėtų daryti prielaidą, kad institucijos veiksmai visų pirma bus susiję su transporte komandiruojamų darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis ir patikrinimais, ar konkrečiam darbuotojui neturėtų būti taikoma priimančiosios valstybės nacionalinė teisė (remiantis Romos I reglamento nuostatomis).

Institucija tarpininkaus taip pat nacionalinių institucijų ginčų, dėl Sąjungos darbo jėgos judumo ir socialinės apsaugos koordinavimo sričių teisės aktų taikymo, atvejais.

Ar Europos darbo institucija rengs patikrinimus savo iniciatyva?

Europos Komisija paaiškina, kad ne. Teisė pradėti ir atlikti nacionalinį ar tarpvalstybinį patikrinimą ir toliau priklauso nacionaliniam lygmeniui. Tačiau institucija gali pasiūlyti valstybėms narėms atlikti bendrą patikrinimą, jei tai būtų reikalinga dėl galimo sukčiavimo ar piktnaudžiavimo. Nacionaliniai socialiniai partneriai taip pat gali atkreipti institucijos dėmesį į tokius atvejus. Bet kuriuo atveju, tokiems klausimams spręsti reglamente numatyta dialogo sistema. Patikrinimai visuomet bus atliekami pagal atitinkamų valstybių narių nacionalinius teisės aktus ir tvarką.

Laukiame galutinio nuostatų teksto tam, kad galėtume pateikti išsamius teisinius sprendimus, aprašytus Europos Komisijos pranešime, iš karto po susitarimo sudarymo.

Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi