Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premium. SPRAWDŹ OFERTĘ
Materiał premium. Korzystaj z nielimitowanego dostępu w ramach subskrypcji premiumSPRAWDŹ OFERTĘ

premium

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Włoski resort określa wyjątki
Fot. Trans.INFO

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Włoski resort określa wyjątki

Firmy realizujące transporty towarów niebezpiecznych muszą wyznaczyć konsultanta ds. bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach jednak jest to nieobowiązkowe. Włosi precyzują przepisy i podają listę wyjątków.

Firmy realizujące transporty towarów niebezpiecznych muszą wyznaczyć konsultanta ds. bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach jednak jest to nieobowiązkowe. Włosi precyzują przepisy i podają listę wyjątków.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR. Włoski resort określa wyjątki
Fot. Trans.INFO

Przepisy Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 r. oraz Zrestrukturyzowanej umowy europejskiej ADR nakładają na przedsiębiorcę, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia na swój koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Osoba ta jest odpowiedzialna za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Istnieje jednak szereg wyjątków. Włoski rząd określił szczegółowo warunki wyłączeń w rozporządzeniu Ministra Transportu z 7 sierpnia 2023 r. opublikowanym we włoskim dzienniku urzędowym (Gazzetta Ufficiale) 20 września br.

Przypadki zwolnienia z obowiązku

Zwolnieniu z obowiązku wyznaczenia doradcy ADR podlegają firmy prowadzące działalność obejmującą wysyłkę, transport lub jedną lub więcej powiązanych czynności związanych z pakowaniem, załadunkiem i napełnianiem, które:

  1. a) wchodzą w zakres zwolnień przewidzianych w ADR;
  2. b) spełniają zasady systemu zwolnień w zakresie stosowania warunków transportu przewidziane:

– w rozdz. 3.3 ADR “Przepisy szczególne mające zastosowanie do niektórych substancji lub przedmiotów”,

– w rozdz. 3.4 ADR „Towary niebezpieczne pakowane w ograniczonych ilościach”,

– w rozdz. 3.5 ADR “Towary niebezpieczne pakowane w ilościach podlegających zwolnieniu”.

W przypadku transportu w opakowaniach przypadki zwolnienia muszą spełniać określone warunki:

a) dla każdego operatora dozwolony jest maksymalny limit 24 operacji rocznie i 3 miesięcznie,

b) przy każdej operacji należy przestrzegać limitów ilościowych podanych w tabeli 1.1.3.6.3 ADR oraz w sekcji 1.1.3.6.4, jeśli towary te należą do różnych kategorii transportu,

c) każda firma ma obowiązek przygotować wewnętrzny rejestr umożliwiający monitorowanie liczby realizowanych w każdym roku transportów, integrując go z danymi klasyfikacyjnymi i identyfikacyjnymi każdej przesyłki, datą realizacji, rodzajem opakowania (rodzaj opakowania, zbiornik ciśnieniowy, IBC lub duży opakowanie) i odpowiednią ilością netto. Rejestr ten, sporządzany na każdy rok, należy archiwizować (w formacie papierowym lub cyfrowym) przez okres co najmniej 5 lat i udostępniać administracji na żądanie. 

Przedmioty należące do klasy 7, czyli materiały promieniotwórcze, nigdy nie podlegają wspomnianym zwolnieniom. 

Wyłączenia dla transportu okazjonalnego

Włoski resort transportu podaje również inne przypadki zwolnienia z powołania konsultanta. Wyjątek przewidziany jest również w przypadku firm, których działalność polega na okazjonalnym lub sporadycznym wykonywaniu na poziomie krajowym czynności związanych z przemieszczaniem, transportem lub czynnościami napełniania lub rozładunku towarów niebezpiecznych. Jednak należy przy tym zachować wskazane poniżej warunki:

a) materiały muszą być ładowane luzem lub w cysternach,

b) materiały muszą być przypisane do 3. grupy pakowania lub kategorii transportowej 3 lub 4,

c) maksymalna liczba operacji wynosi 12 rocznie i 2 miesięcznie, przy maksymalnym limicie przewożonych towarów niebezpiecznych na poziomie 50 ton rocznie,

d) każda firma ma obowiązek przygotować wewnętrzny rejestr monitorujący liczbę realizowanych w ciągu roku transportów, integrując go z danymi klasyfikacyjnymi i identyfikacyjnymi każdej przesyłki, datą realizacji, rodzajem opakowania (luzem lub cysterną) i związaną z tym ilością netto. Rejestr ten, sporządzany dla każdego roku kalendarzowego, musi być archiwizowany (w formacie papierowym lub cyfrowym) przez okres co najmniej 5 lat i udostępniany administracji na żądanie.

Nawet w tym przypadku przedmioty należące do klasy 7 są w dalszym ciągu wyłączone ze zwolnień. 

 

Pozostało 75% artykułu do przeczytania.
Dołącz do premium lub zaloguj się i skończ czytanie

Ten artykuł jest dostępny dla subskrybentów trans.info premium

Nie trać dostępu do swoich ulubionych treści od dziennikarzy oraz ekspertów z branży TSL.

  1. ciesz się czytaniem BEZ REKLAM
  2. dostęp do WSZYSTKICH artykułów
  3. dostęp do WSZYSTKICH „Magazynów Menedżerów Transportu”
  4. dostęp do WSZYSTKICH nagrań wideo i podcastów
Poznaj wszystkie korzyściWYPRÓBUJ ZA DARMO

Wypróbuj przez 30 dni za darmo.
Każdy kolejny miesiąc 29,90 zł


Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)