Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Tak, jak w przypadku przyspieszonego postępowania układowego i postępowania sanacyjnego, otwarcie postępowania układowego przez dłużnika nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, a także przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności (reguluje to art. 276 ustawy prawo restrukturyzacyjne). Jednakże koszty takiego postępowania, tak samo jak w przypadku postępowania sanacyjnego, obciążają wierzyciela, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia jego wierzytelności w spisie wierzytelności.

Dlatego też w sytuacji, gdy postępowanie sądowe zostaje wszczęte po otwarciu postępowania układowego, wierzyciel będzie musiał liczyć się z obowiązkiem zapłaty kosztów przedmiotowego postępowania.

Co ważne – ustanowiony w sprawie nadzorca sądowy z mocy prawa wstępuje do postępowania sądowego i ma uprawnienia interwenienta ubocznego albo uczestnika postępowania. Co istotne, trzeba pamiętać:

Nadzorca sądowy wyznaczony w postępowaniu układowym ma w postępowaniu cywilnym procesowym status interwenienta ubocznego samoistnego, o którym mowa w art. 81 K.p.c., ale nie jest interwenientem.” (taki pogląd wyraził na gruncie art. 138 p.u.n. A. Jakubecki (w:) A. Jakubecki, F. Zedler, Komentarz…, s. 314)”.

W związku z tym, nie ma potrzeby zawieszania takiego postępowania w przypadku otwarcia postępowania układowego (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 listopada 2004 r., III APz 19/04). Nadzorca sądowy od momentu wydania postanowienia o otwarciu postępowania układowego wstępuje do już toczących się wobec dłużnika postępowań sądowych. Wobec tego, od tej chwili sąd jest zobowiązany do doręczania nadzorcy sądowemu zawiadomień i odpisów orzeczeń. Oczywiście niezawiadomienie nadzorcy sądowego nie skutkuje jego nieważnością na podstawie art. 379 pkt 5 K.p.c. (orzeczenie SN sygn. akt IIICSK 349/07 SN 7 marca 2008 r.).

Co ważne: głównym zadaniem nadzorcy sądowego w postępowaniu sądowym jest ochrona zarówno interesu dłużnika, jak i ogółu wierzycieli.

Postępowanie układowe – jakie obowiązek ma dłużnik

Miejmy na uwadze, że to na dłużniku będzie spoczywał obowiązek zawiadomienia nadzorcy sądowego oraz sąd prowadzący przedmiotowe postępowanie układowe o toczących się już postępowaniach sądowych. Ma to miejsce, gdy już wszczęte postępowania sądowe dotyczą masy układowej dłużnika (przez masę układową rozumiemy majątek dłużnika będący jego aktywami, istniejący w chwili otworzenia postępowania układowego oraz majątek nabyty po tym dniu).

Ponadto pamiętajmy, że nawet uzyskanie przez wierzyciela korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym nie pozwala mu na wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zasądzonej przez sąd należności od momentu otwarcia postępowania układowego. Wszczęte postępowania egzekucyjne z mocy prawa zostają zawieszone. Dlatego też w takiej sytuacji musimy czekać na wydanie przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania układowego nie chcąc być narażonym na dodatkowe koszty za niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Niniejszy artykuł nie stanowi opinii prawnej, interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Fot. Pixabay/pixel2013/public domain

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu