Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie sądowe – cz. 1

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie sądowe – cz. 1

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz. U.2015, poz.978) przewiduje cztery rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. Jaki wpływ ma przyspieszone postępowanie układowe na postępowanie sądowe?

Jak już wspomniałem, w Prawie restrukturyzacyjnym są zdefiniowane cztery rodzaje postępowań:

a) postępowanie o zatwierdzenie układu,

b) przyspieszone postępowanie układowe,

c) postępowanie układowe,

d) postępowanie sanacyjne.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności (reguluje to art. 257 ustawy prawo restrukturyzacyjne). Co ciekawe powyższy przepis nie zawiera zapisów ujętych w analogicznych przepisach do art. 276 i art. 310 ustawy Prawo restrukturyzacyjne dotyczących tego, że koszty wszczęcia takiego postępowania obciążają wszczynającego.

Dlatego też w sytuacji, gdy postępowania sądowe zostaje wszczęte po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wierzyciel nie będzie ponosił kosztów wszczęcie takowego postępowania.

Zgodnie z art. 259 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, dłużnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nadzorcę sądowego o toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub przeciwko dłużnikowi.

Co ważne w sprawach, w których toczą się postępowania sądowe:

– uznanie roszczenia,

– zrzeczenie się roszczenia,

– zawarcie ugody,

– przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika,

bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych. Dlatego też wydanie orzeczenia z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody nadzorcy może spowodować zarzuty naruszenia prawa procesowego, które miały wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia.

Co istotne nadzorca sądowy nie wstępuje z mocy prawa do postępowania sądowego w charakterze interwenienta ubocznego, a tym samym nie bierze udziału w postępowaniu sądowym. Nie staje się również stroną ani uczestnikiem takiego postępowania sądowego.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy dłużnik zostaje pozbawiony zarządu własnego nad masą układową. Wtedy sąd na podstawie art. 174 K.p.c. z urzędu zawiesza postępowanie sądowe. Następnie sąd wzywa zarządcę do udziału w sprawie na podstawie art. 180 § 1 pkt  5 K.p.c.

Niniejszy artykuł nie stanowi opinii prawnej, interpretacji prawnej, ani nie jest opinią prawną.

Fot. Pixabay/succo

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty