TransInfo

Fot. AdobeStock/Drazen

Prawidłowe powierzenie mienia kierowcy. Zobacz, jak powinien zabezpieczyć się pracodawca

Firmy transportowe wykonują usługi dostawy ładunków zarówno przez swoich pracowników (kierowców), jak i poprzez podwykonawców. Pracownikowi - kierowcy powierza się niezbędny sprzęt do wykonywania obowiązków pracowniczych, którym w tym przypadku jest pojazd, jego wyposażenie jak również inne niezbędne rzeczy. Aby w jak największym stopniu zabezpieczyć pracodawcę w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika w powierzonym mieniu - najlepiej sporządzić odrębną umowę, która jest jednym ze sposobów zabezpieczenia.

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a mianowicie zgodnie z Kodeksem pracy:

Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Co ważne, przepisy prawa nie wymagają, aby mienie zostało powierzone w określonej formie. Jednak aby uniknąć późniejszych konfliktów mogących na tym tle wyniknąć, zaleca się zastosowanie formy pisemnej – czyli sporządzenie odrębnej umowy, w której zostaną dokładnie określone przedmioty, które przekazujemy pracownikowi. Do niej załączymy protokół zdawczo-odbiorczy.

W związku z tym, aby prawidłowo przekazać mienie, które powierzamy pracownikowi – w tym przypadku kierowcy, należy sporządzić umowę, w której w sposób szczegółowy wskażemy przekazywane kierowcy przedmioty, czyli przede wszystkim pojazd oraz jego dodatkowe wyposażenie. Tak jak zostało powyżej wskazane, istotnym jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego i zawarcie w nim informacji o stanie pojazdu w dniu przekazania (powierzenia). Należy w nim przede wszystkim wymienić widoczne uszkodzenia, zarysowania, stan licznika itd. oraz wszelkie inne okoliczności temu towarzyszące. 

W przypadku wystąpienia szkody w powierzonym kierowcy mieniu, pracodawca nie ma obowiązku udowodnienia winy pracownika – wystarczy, że wykaże powstanie szkody, a także jej rozmiar. Pracownik oczywiście może się bronić wykazując, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych – przykładowo, jeśli pracodawca nie zapewnił odpowiednich warunków do zabezpieczenia powierzonego mienia. 

Podsumowując, pracownik przyjmując powierzone mienie staje się za nie szczególnie odpowiedzialny, w związku z czym pracodawca powinien zapewnić mu wszelkie niezbędne warunki, by nie dopuścić do powstania szkody, a przynajmniej w jak największym stopniu się przed nią zabezpieczyć. W takich sytuacjach zalecamy udanie się do profesjonalisty – prawnika, który przygotuje niezbędne dokumenty – odpowiedni projekt umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

www.trans-lawyer.eu

Tagi