Reprezentant we Francji dla pojazdów poniżej 3,5 t – UWAGA – przewoźników nadal obowiązują stare zasady
Фот. Trans.INFO

Reprezentant we Francji dla pojazdów poniżej 3,5 t – UWAGA – przewoźników nadal obowiązują stare zasady

Ogromnym zaskoczeniem dla większości zainteresowanych jest fakt, że nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary. Wyjaśniamy, jak to możliwe i jak uniknąć mandatów.

Ogromnym zaskoczeniem dla większości zainteresowanych jest fakt, że nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary. Wyjaśniamy, jak to możliwe i jak uniknąć mandatów.

Reprezentant we Francji dla pojazdów poniżej 3,5 t – UWAGA – przewoźników nadal obowiązują stare zasady
Фот. Trans.INFO

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t. Jest to istotny problem, na który zwróciliśmy uwagę jako pierwsi w Polsce, dlatego też postanowiliśmy się podzielić jego rozwiązaniem z innymi uczestnikami rynku.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem artykułu L1331-1 kodeksu transportu w zakresie deklaracji delegowania, przepisy te dotyczą przedsiębiorstw transportu drogowego wymienionych w artykule L1321-1 kodeksu transportu, w tym w szczególności przewoźników drogowych, aczkolwiek z wyjątkiem firm wykonujących przewozy pojazdami o masie powyżej 3,5 tony objętych rozporządzeniem 561/2006.

Przypomnijmy – obecnie rozporządzenie 561/2006 ma zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

Z tego powodu deklaracja delegowania kierowcy pojazdu o dmc poniżej 3,5 ton powinna być przekazana do francuskich urzędów za pośrednictwem systemu SIPSI, o czym wyraźnie świadczą artykuły R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportu zmienionego dekretem 2022-104.

Transport poniżej 3,5 ton – dokumenty

Kierowca busa, wykonującego przewóz na terenie Francji, musi nadal posiadać w pojeździe następujące dokumenty:

  • kopię ważnej deklaracji SIPSI (z danymi reprezentanta),

  • umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,

  • dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV – Livret Individuel de Contrôle).

  • zaświadczenie A1,

  • dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Kontrole busów we Francji

Ostatnio zaobserwowaliśmy wzmożone kontrole pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Nasi klienci otrzymują podczas kontroli na francuskich drogach groźby wysokich kar za niedopełnienie obowiązków w związku z brakiem złożenia zgłoszenia SIPSI.

Obecna interpretacja przepisów generuje wiele sytuacji spornych, co prawda po naszych interwencjach wiele spraw zamienia się w pouczenie, niemniej jednak organy kontrolne zostały wyposażone w narzędzie prawne do nakładania kar, jeśli kierowca pojazdu do 3,5 t. posiada zgłoszenie w IMI, a nie w SIPSI.

Jeżeli przewoźnik jest przekonany, że powinien zgłaszać swoich kierowców w nowym systemie IMI, to kierowca nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do tej pory, zgodnie z Loi Macron. Zatem wskutek błędnej interpretacji, narazi się na wysokie kary administracyjne francuskich organów.

Przypomnijmy – mandat za brak zgłoszenia w systemie SIPSI wynosi 750 euro, za brak wyznaczonego reprezentanta i kompletnej dokumentacji – 4000 euro.

Zwróciliśmy się z wnioskiem o interpretację do właściwej jednostki Inspekcji Pracy, aby ta zajęła swoje stanowisko i uzasadniła swoja interpretację. W odpowiedzi uzyskaliśmy jednoznaczne stanowisko:

Pojazdy o masie poniżej 3,5 tony nadal podlegają obowiązkowi zgłoszenia oddelegowania przez SIPSI. Są one wyłączone ze stosowania „lex specialis”, która dotyczy pojazdów powyżej 3,5 t. Przewozy wykonywane pojazdami powyżej 3,5 t podlegają zgłoszeniu oddelegowania w systemie informacyjnym IMI zgodnie z postanowieniami artykułu R1332-2 kodeksu transportowego”.

Inspekcja w odpowiedzi powołuje się na przepisy Komisji Europejskiej oraz odpowiedź na pytanie nr 9, która precyzuje w szczególności, że skoro przewóz towarów lekkimi pojazdami użytkowymi nie jest objęty „lex specialis”, to zastosowanie ma ogólne prawo delegowania przewidziane przez każde państwo przyjmujące w zakresie delegowania pracowników, jakim szczegółowe zasady określone w Dyrektywie 2020/1057 nie mają zastosowania.

Zgodnie z harmonogramem Pakietu Mobilności, od 1 lipca 2026 r. Rozporządzenie 561/2006 będzie miało zastosowanie do operacji w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa pojazdów przekracza 2,5 tony. Zatem od tego okresu dla transportu wykonywanego tymi pojazdami powinno być wymagane zgłoszenie delegowania kierowców przez system IMI.

Jak uniknąć mandatów we Francji

Od wejścia w życie nowych przepisów Pakietu Mobilności obserwujemy ogromny chaos wynikający ze zróżnicowanego podejścia w zakresie interpretacji nowych przepisów uprawnionych organów kontroli we Francji.

Chodzi o następujące kwestie, jakie mają miejsce w naszej praktyce:

  • Powyższa interpretacja pochodzi od Inspekcji Pracy, natomiast nie mieliśmy dotychczas podobnej interpretacji, czy praktyki ze strony innych organów uprawnionych do kontroli (np. inspekcja drogowa, żandarmeria).

  • Większość kontrolujących do tej pory nie znała lub nie praktykowała nowych przepisów (bez względu na tonaż pojazdu), tym samym wymagała dotychczasowej deklaracji SIPSI. W niektórych przypadkach trafiamy na funkcjonariuszy już przeszkolonych i proszących o deklaracje IMI. Zdarzają się sytuacje, gdy sami kontrolujący zadają nam pytania odnośnie terminu wyposażenia ich w czytniki IMI, aby móc przeprowadzić kontrolę w nowym systemie.

  • W większości przypadków , po przesłaniu organowi kontrolującemu dyspozycji wynikających z nowych przepisów (de facto zamieszczonych na stronach francuskiego ministerstwa transportu), nie dochodzi finalnie do ukarania .

  • Obserwujemy wzmożoną kontrolę firm poniżej 3,5 t i wystawianie mandatów, w tym również żądanie posiadania licencji dla firm realizujących przewozy międzynarodowe, mimo że obowiązek ten wchodził w życie dopiero od 21 maja.

Zgodnie z naszymi zaleceniami, firmy delegujące kierowców powinny wyposażyć swoich kierowców w oba zgłoszenia – IMI oraz SIPSI. Dzięki temu przewoźnicy mogą uniknąć sytuacji spornych i ewentualnych wysokich mandatów.

Od 1 lipca 2016 roku (obowiązywanie Loi Macron) oferujemy usługę reprezentanta we Francji oraz TruckAsysty.

Specjalizujemy się we francuskim prawie pracy i aplikacji przepisów francuskich oraz europejskich w kontekście w zakresie delegowania pracowników.

Od 2 lutego 2022 (kolejny etap wprowadzenia przepisów Pakietu Mobilności) rozszerzyliśmy swoje usługi o usługę Opiekuna Prawnego IMI i skutecznie pomagamy przebrnąć przez konsekwencje różnej interpretacji przepisów „lex specialis” .

Zachęcamy do współpracy firmy rozliczające czas pracy oraz firmy transportowe w celu kompleksowej ochrony prowadzenia biznesu na terenie Francji.

Zapraszamy do współpracy!

Kancelaria Groupe ESPRO

Tel.: +48 22 203 41 44

Kom.: 728 889 237

e-mail: contact@groupespro.com

www.groupespro.com

Najpopularniejsze