Wkrótce zmiany w egzaminowaniu i szkoleniach kierowców zawodowych
Fot. AdobeStock/littlewolf1989

Wkrótce zmiany w egzaminowaniu i szkoleniach kierowców zawodowych

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wchodzi ono w życie już niedługo - 25 kwietnia, z wyjątkiem tych przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Maciej Wroński

Maciej Wroński

Prezes TLP

14.04.2023

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wchodzi ono w życie już niedługo - 25 kwietnia, z wyjątkiem tych przepisów, dla których przewidziano dłuższe vacatio legis.

Wkrótce zmiany w egzaminowaniu i szkoleniach kierowców zawodowych
Fot. AdobeStock/littlewolf1989

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk transportowych pracodawców oraz samych kierowców, racjonalizując proces uzyskiwania i przedłużania uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych. Z dużą satysfakcją możemy odnotować, że uwagi zgłoszone przez Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, podczas konsultacji społecznych, zostały w znacznej mierze uwzględnione w opublikowanych przepisach.

Wśród istotnych z punktu widzenia branży transportowej zmian należy odnotować:

  • zwolnienie podmiotów prowadzących szkolenia kierowców z obowiązku weryfikacji w profilu kierowcy zawodowego aktualności orzeczeń lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – pozwoli to na wykonywanie tych badań bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wydanie prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy, a tym samym wydłuży okres ważności tych dokumentów;
  • odejście od obowiązku potwierdzania wpisów w dokumentacji w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na rzecz unikalnego identyfikatora i hasła nadanych w ww. systemie – to ułatwienie wraz z innymi rozwiązaniami wprowadzanymi przez rozporządzenie uprości wewnętrzne procedury, co może pozwolić na obniżenie kosztów działania jednostek szkolących;
  • zaliczenie do modułów szkolenia okresowego zawierających zajęcia praktyczne tych jednostek dydaktycznych, które są prowadzone w sali (np. na trenażerach tachografów cyfrowych);
  • w odniesieniu do nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learnig) – rozszerzenie zakresu tego szkolenia o nowe formy zajęć takie, jak ćwiczenia, pokazy, prezentacje lub testy; wprowadzenie możliwości zmiany kolejności przeprowadzanych zajęć; a także odejście od obowiązku potwierdzania logowania do systemu przez kody wysyłane na telefon osoby szkolonej;
  • wprowadzenia zasady, iż godzina zajęć i ćwiczeń jest równa 60 minutom, a w każdej godzinie uwzględnia się także przerwę w zajęciach i ćwiczeniach trwającą od 5 do 10 minut – co z jednej strony pomoże skrócić okres szkolenia, a z drugiej strony będzie zgodne z wytycznymi dot. nauczania dorosłych;
  • przywrócenie wydawania osobie szkolonej świadectwa kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej.

Opublikowane rozporządzenie jest kolejnym przykładem, że dialog społeczny rozpoczęty przez obecne kierownictwo Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury może przynieść dobre rezultaty. I za to należą się pod adresem urzędników słowa podziękowania.

Profil Kierowcy Zawodowego bez pozytywnych efektów

Niestety TLP nie udało się przekonać Ministerstwa Infrastruktury do wycofania się z wprowadzonego w marcu 2022 roku rozwiązania wprowadzającego Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) oraz nakładającego obowiązki związane z tym profilem na kierowców, ośrodki szkolenia i na wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Nadal stoimy na stanowisko, że jego wdrożenie odbyło się z naruszeniem prawa w zakresie przekroczenia ustawowych delegacji oraz w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych przez niektóre z podmiotów upoważnionych do tego w przepisach wykonawczych.

Uważamy także, iż oprócz zysków dla dostawców usług teleinformatycznych, wdrożenie PKZ nie dało żadnych pozytywnych efektów w zakresie lepszego przygotowania zawodowego kierowców do wykonywania zadań służbowych związanych z przewozem drogowym i dosyć niewielkie (nieproporcjonalnie małe w stosunku do kosztów społecznych) efekty w zakresie walki z nieuczciwą konkurencją i szarą strefą w szkoleniach. Jeszcze raz potwierdziło się przysłowie, że od samego mieszania herbata nie staje się słodsza!

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)