Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze odpowiedział na pytanie o obowiązek posiadania przez kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski. Odpowiedź została przygotowana na podstawie stanowiska czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych oraz obowiązujących przepisów.

Z informacji tych wynika, że:

– Istnieje wymóg posiadania przez kierowcę dokonującego przewozu na terytorium Czech umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski.

– Wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski wypływa z transpozycji do czeskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (artykuł 9 pkt b oraz d).

– Wymóg posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski dotyczy jedynie pracowników delegowanych. Definicja pracownika delegowanego znajduje się w Dyrektywie 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (artykuł 1 i 2).

– Jednym z kryteriów określonym w artykule 3 pkt. 3 jest delegowanie przez przedsiębiorstwo delegujące pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym państwie. W przypadku przewozów tranzytowych ten warunek zazwyczaj nie jest spełniony. To oznacza, że kierowca dokonujący jedynie przewozu tranzytowego przez teren Republiki Czeskiej, nie musi posiadać umowy o pracę na język czeski. Jednocześnie może dojść do sytuacji, gdy przewóz tranzytem przez terytorium Czech (np. z Polski do Niemiec) jest prowadzony na zlecenie czeskiego przedsiębiorstwa. W takim przypadku przepisy dotyczące wymogu posiadania przez pracownika umowy o pracę przetłumaczonej na język czeski miałyby zastosowanie.

– Co do formy tłumaczenia, wymagana jest jedynie jego czytelność i zrozumiałość dla strony czeskiej. To oznacza, że nie jest wymagane tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Informacje na temat warunków pracy i płacy na terenie Czech (w języku polskim) można znaleźć na stronach czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy.

Fot. Pixabay/499585

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu