Darbo inspekcija tikrins, ar saugiai dirbama su krautuvais. Kaip pasiruošti inspekcijai?

Darbo inspekcija tikrins, ar saugiai dirbama su krautuvais. Kaip pasiruošti inspekcijai?

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

09.10.2017

Trans.INFO

Trans.INFO

09.10.2017
Darbo inspekcija tikrins, ar saugiai dirbama su krautuvais. Kaip pasiruošti inspekcijai?

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad iki spalio 18 d. bus vykdomi transporto ir saugojimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių tiksliniai tikrinimai. Tikrinimai atliekami reaguojant į nelaimių šiais metais dirbant su krautuvais proveržį.

Kokios darbo sąlygos užtikrinamos darbuotojams?

Šių VDI vykdomų tikrinimų akcentas bus – ar įmonėje darbuotojams užtikrinamos saugios darbo sąlygos, kai yra daiktų, krovinių, įrenginių kritimo/virtimo, birių medžiagų griūties rizika, įskaitant darbus aukštyje.

Tikrinti pirmiausia bus pasirenkamos tos įmonės, kuriose 2016-2017 metais įvyko nelaimingi atsitikimai darbe. Apie būsimą vizitą tikrintojai ūkio subjektų individualia tvarka neinformuos.

Sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbai metai iš metų priklauso prie tų, kuriuos atlikdami darbuotojai dažniausia sunkiai ir mirtinai susižaloja.

2017 m. žuvo 6 darbuotojai

Atlikdami sandėliavimo, pakrovimo darbus su mechaniniais ir elektriniais krautuvais šiais metais jau žuvo 6 darbuotojai:

– nukrito nuo sandėliavimo konteinerio (UAB „Dominari logistika“);
– prispaudė krisdamas krautuvas (UAB „Baltic Home“);
– prispaudė iškrovimo patalpoje nuslydęs cukraus didmaišis (AB „Nordic Sugar Kėdainiai“);
– atliekant lengvųjų automobilių pakrovimo darbus prispaudė priekabos konstrukcija (UAB „Transorloja“);
– keliant krovinį į viršų nukrito nuo krautuvo šakių (UAB „Makveža“);
– užvertė krautuvo kaušu iš krūvos semiamų trąšų nuošliauža (UAB „Birių krovinių terminalas“).

Dar 6 darbuotojai – sunkiai sužaloti. Palyginti, 2016 m. atliekant tokius darbus per tą patį laikotarpį įvyko 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Tikrinimai nuo rugsėjo 18 d. iki spalio 18 d.

Nuo rugsėjo 18 d. atliekamų inspektavimų metu bus tikrinama, ar visus savaeigius įrenginius valdo tik tie darbuotojai, kurie apmokyti su jais saugiai dirbti ir turi tam teisę.

Taip pat – ar darbuotojus instruktuojant aiškiai nurodoma, kad krautuvus jie gali naudoti tik krovos darbams vykdyti ir tik tokiomis sąlygomis, kurioms jie skirti.

Inspektoriai tikrins, ar įmonėje vertinama, kad krovos darbams naudojami mechanizmai dėl savo konstrukcijos, techninių parametrų ar kt. gali sukelti specifinį pavojų.

Tarp inspektavimo klausimų – ar įmonėje numatyta darbų nutraukimo tvarka, kai krovos metu atsiranda nenumatyti pavojai, ar darbai koordinuojami, kai objekte dirba kelių įmonių darbuotojai.

Darbo inspektoriai aiškinsis ir dėl darbuotojų saugaus darbo įgūdžių: ar visi darbuotojai, prieš jiems pradedant dirbti pavojingą darbą, praktiškai mokomi, kaip jį saugiai atlikti, ar jų mokymas bei žinios apie saugų darbą atitinka jų atliekamus darbus ir pan.

Kaip pasirūpinti darbo saugos dokumentais?

– Bendrovėms, kurios veikia logistikos srityje ar priima – iškrauna krovinius, svarbu turėti ne tik deklaratyvias su darbuotojų sauga ir saugumu susijusias taisykles bei dokumentus, bet ir jų realiai laikytis – Verslo Žinioms teigia Jurgita Judickienė, verslo advokatų JUREX vadovaujančioji partnerė ir VŽ Darbo teisės vadovo bendraautorė.

Pasak advokatės, klaidos ir nelaimės įmonių, kuriose nutinka nelaimingi atsitikimai, vadovams gali prišaukti net baudžiamąją atsakomybę, todėl investicijos į darbo saugą yra vienareikšmiškai pigesnės, nei galimi padariniai.

Ekspertė teigia, kad, bendrovės, kurių darbuotojai dirba sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo ar iškrovimo darbus, turėtų turėti krovinių pakrovimo–iškrovimo instrukcijas.

Eksertų rekomendacijos įmonėms, priimančioms ar iškraunančioms krovinius

Teisės vairuoti krautuvą

Įsitikinti, kad visi krautuvo vairuotojai turi turėti teisę vairuoti krautuvą (t. y. turi tai įrodančius dokumentus, yra apmokyti ir teoriškai, ir praktiškai dirbti šį darbą). Neturint šių dokumentų darbuotojams nereikėtų leisti vairuoti krautuvo.

Tikslios naudojimo instrukcijos

Krautuvų naudojimo instrukcijose aiškiai nustatyti, kad:
– krautuvai naudojami tik tuomet, kai vykdomi krovos darbai;
– krautuvai naudojami tik griežtai laikantis instrukcijose nustatytų reikalavimų.

Rizikos vertinimai

Atlikti krovos darbų, darbo su krautuvais rizikos vertinimus ir numatyti prevencijos priemones, kurių pagalba būtų kiek įmanoma sumažintas pavojus darbuotojų sveikatai.

Pavojų atvejais

Krovinių pakrovimo–iškrovimo instrukcijose nustatyti, kada ir kokia tvarka nutraukiami darbai, jeigu iškyla pavojus krovos darbų metu.

Taip pat įsitikinti, ar įmonėje yra įtvirtintas kelių darbdavių susitarimas (tuo atveju, kai viename objekte dirba skirtingų įmonių darbuotojai) dėl krovos darbų atlikimo tvarkos, eiliškumo, tarpusavio sąveikos, darbuotojų instruktavimo.

Instruktažas

Visus darbuotojus, dirbančius pavojingą darbą, supažindinti su taisyklėmis, kaip dirbti pavojingus darbus (įsitikinant, kad yra jų parašai, patvirtinantys susipažinimą), taip pat įsitikinti, kad taisyklėse įtvirtintos sąlygos yra skirtos būtent tiems darbams, kuriuos faktiškai dirba darbuotojai.

Pritaikyti darbui įrenginiai

Užtikrinti, kad darbo įrenginiai, kuriais naudojasi darbuotojai, transportuodami krovinius arba atlikdami krovos darbus, yra tinkami arba pritaikyti tokiam darbui atlikti, nekenkia darbuotojų saugai ir sveikatai.

Parinkdamas darbo įrenginius, darbdavys turi įvertinti specifines darbo sąlygas bei pavojus, ypač pavojus krovos darbų vietoje, taip pat papildomus pavojus, kuriuos kelia naudojami darbo įrenginiai. Ten, kur neįmanoma, darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai darbo įrenginius galės naudoti be rizikos saugai ir sveikatai.

Apmokyti operatoriai

Įsitikinti, kad iškrovimo darbams naudojamų krautuvų operatoriai yra praktiškai apmokyti, instruktuoti, mokantys vertinti pavojus ir kylančią riziką.

Įpareigojimai

Įsitikinti, kad darbuotojai, atliekantys krovimo darbus, ir vairuotojai, gabenantys prekes, yra įpareigoti neleisti pakrauti ar iškrauti krovinių (ar sustabdyti krovimo darbus), jei jie mano, kad tai kels riziką gabenant tuos krovinius.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad krovos darbuose naudojami mechanizmai būtų tinkamai prižiūrimi ir techniškai tvarkingi, o patys darbai gerai suplanuoti ir organizuoti.

Krovos darbų neatliekantys darbuotojai

Užtikrinti, kad transporto priemonių vairuotojai ar kiti, krovos darbų neatliekantys darbuotojai, nedalyvautų krovos darbuose ir būtų saugioje zonoje.

Susitarimas

Užtikrinti darbdavių susitarimą ir nustatyti krovos darbų eiliškumą, tarpusavio sąveiką, saugius krovos būdus ir darbuotojų instruktavimą, kuomet krovos darbuose dalyvauja ne vienos įmonės darbuotojai, arba transporto priemonė iškraunama keliais krautuvais.

Įstatymai numato, kad du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje darbo vietoje ar darbo vietose, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba.

Šaltinis: Verslo Žinios, Valstybinė darbo inspekcija

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi