Nowy rejestr dłużników pomoże firmom transportowym

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Nowy rejestr dłużników pomoże firmom transportowym

W obecnych przepisach brakuje kompleksowych rozwiązań, które umożliwiałyby przedsiębiorcom, sprawdzenie kondycji finansowej i zdolności płatniczej potencjalnego kontrahenta jeszcze przed zawarciem umowy. Problem ten dotyczy także branży transportowej, w której bardzo często firmy wykonują jednorazowe zlecenia. Wiarygodność takiego kontrahenta jest w tej sytuacji trudna do oceny, a konsekwencją może być brak płatności za wykonaną usługę transportową.

Na 1 stycznia 2018 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, której podstawowym założeniem jest utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. Rejestr ma za zadanie zmotywować dłużników do dobrowolnego i terminowego regulowania należności publicznoprawnych, ale także pośrednio przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Służyć temu ma udostępnienie danych, dotyczących wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów.

Darmowy dostęp

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych będzie prowadzony przez Ministra Finansów w systemie teleinformatycznym. Dostęp do niego będzie całkowicie bezpłatny. Jedynym warunkiem uzyskania wglądu do danych o istnieniu i wysokości zaległości publicznoprawnych dłużnika, będzie rejestracja na Portalu Podatkowym.

Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie kontroli nad przepływem informacji poprzez umożliwienie identyfikacji osoby, która je uzyskała. W przypadku dłużników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, procedura ta będzie uzupełniona poprzez nałożenie na zainteresowany podmiot obowiązku uprzedniego przedłożenia oświadczenia o posiadaniu pisemnego upoważnienia dłużnika. Zatem gdy dostaniemy pisemną zgodę od dłużnika, składając wnioskiem o wgląd do rejestru, przedkładamy nasze oświadczenie, że ją posiadamy.

Skorzystanie z informacji dotyczących dłużnika bez tego dokumentu,będzie podlegało administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

Co będzie w rejestrze?

W rejestrze ujawniani będą dłużnicy należności publicznoprawnych, opiewających na co najmniej 5 tys. zł, które nadto wynikają wynikają z przedłożonych we właściwych urzędach dokumentów, w tym przede wszystkich deklaracji podatkowych oraz z ostatecznych orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

Zgodnie z nowelizacją, rejestr w pierwszym etapie działania, będzie obejmował zobowiązania podatkowe, w szczególności:

– podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,

– podatek od spadków i darowizn,

– podatek od towarów i usług,

– podatek akcyzowy,

– cło,

– należności pieniężne wynikające z Kodeksu karnego skarbowego itp.

Informacja o naruszeniu obowiązku regulowania należności publicznoprawnych będzie  zamieszczana w rejestrze po upływie 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zagrożeniu wpisem.

Nowelizacja przepisów przewiduje, iż każdemu dłużnikowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia sprzeciwu w sprawie wpisu do rejestru. Sprzeciw ten nie będzie wstrzymywał ani dokonania wpisu, ani nie doprowadzi do jego wykreślenia. Nie będzie miał on również wpływu na wszczęcie czy prowadzenie egzekucji administracyjnej. Organem właściwym do jego rozpatrzenia w pierwszej instancji ma być sam wierzyciel.

Proponowana zmiana z jednej strony przyznaje wierzycielom należności publicznoprawnych środki do skuteczniejszego dyscyplinowania dłużników do dobrowolnego i terminowego ich regulowania. Z drugiej, poprzez zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rejestru, umożliwi każdemu użytkownikowi Portalu Podatkowego, uprzednią weryfikację zdolności finansowej i płatniczej potencjalnego kontrahenta. W związku z tym przedmiotowy rejestr może okazać się przydatny dla wszystkich przedsiębiorców, w tym dla tych, działających w branży transportowej.

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty