Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Władze francuskie opublikowały 5 czerwca nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę. Zmiany przepisów wchodzą w życie stopniowo w okresie między 6 czerwca a 1 lipca 2019 roku. Obejmują zmiany kodeksu pracy, kodeksu transportu jak i innych ustaw szczegółowych, które nawiązują do procesu delegowania pracowników.

Zmiany polegają głównie zwiększeniu sankcji za naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników oraz uprawnień francuskiej inspekcji pracy. Bardziej restrykcyjne będzie też podejście do należytej staranności zleceniodawców przy powierzaniu usług pracodawcom zagranicznym delegującym pracowników do Francji. Oprócz tego uporządkowana ma być sfera informacji, które ma przekazywać zagraniczny pracodawca instytucjom francuskim.

Oto kilka z najważniejszych naszym zdaniem zmian:

Nowe wyjątki od stosowania części procedur administracyjnych związanych z delegowaniem pracowników

Niestety odstąpienie od obowiązku składania deklaracji o delegowaniu i ustanawiania pełnomocnika nie dotyczą grupy zawodowej kierowców międzynarodowych. Wyjątki dotyczą m.in. artystów, sportowców, kadry naukowej i stażystów.

Zmienione sankcje za naruszenie przepisów o delegowaniu/nielegalnej pracy

Ustawodawca francuski doprecyzował, że na pracodawcę zagranicznego może być nałożona nie tylko sankcja tymczasowego zawieszenia świadczenia usług, ale i tymczasowego zakazu świadczenia usług do dwóch miesięcy. Przed zastosowaniem sankcji czasowego zawieszenia świadczenia usług przedstawiciel pracodawcy (po nowelizacji pracodawca albo przedstawiciel pracodawcy) jest proszony o zajęcie stanowiska w sprawie naruszeń i grożącej sankcji w terminie od 1 do 3 dni od wezwania. Jeśli termin lub zakres wyjaśnień zostanie przekroczony, jak ze względu na powagę naruszenia, nakładana jest sankcja czasowego zawieszenia możliwości świadczenia usługi na okres do miesiąca. Decyzja zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz tryb odwołania.

Wymaganie należytej staranności zleceniodawcy przy weryfikacji kontrahenta

Do tej pory zleceniodawca, przed delegowaniem, winien otrzymać od swojego kontrahenta (zleceniobiorcy) kopię deklaracji o delegowaniu z SIPSI oraz kopię dokumentu powołującego przedstawiciela pracodawcy zagranicznego we Francji. Po nowelizacji zleceniobiorca przekaże potwierdzenie odbioru dokumentu z SIPSI oraz oświadczenie honorowe potwierdzające, że kontrahent zapłacił, w stosownym przypadku, kwoty należne z tytułu kar, które mogą być nałożone za naruszenia przepisów o delegowaniu. Oświadczenie ma zawierać nazwisko, imię oraz nazwę firmy kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela prawnego.

Zmiany w zakresie informacji przekazywanych przez pracodawcę w deklaracji o oddelegowaniu

Ustawodawca francuski uporządkował sferę danych przekazywanych w deklaracjach. Szczególny nacisk położono na przekazanie przez pracodawcę zagranicznego danych o stawce godzinowej wynagrodzenia dla pracownika w okresie oddelegowania go do Francji (zamiast wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto), wskazania danych zleceniodawcy (w tym numeru VAT zleceniodawcy) oraz uporządkowania dostępu do przedstawiciela pracodawcy w czasie trwania usługi we Francji, także w sytuacji obecności kierownika (pracodawcy) lub jednego z delegowanych pracowników w czasie świadczenia usługi.

Wymaganie niezwłocznego przedstawiania dokumentów służbom kontrolnym

Przepisy kodeksu pracy dotyczące konieczności przechowywania dokumentów w miejscu pracy czy każdym innym miejscu u przedstawiciela pracodawcy i ich niezwłocznego udostępniania służbom kontrolnym na każde wezwanie zostały zmienione. Został wprowadzony wyjątek od zasady niezwłocznego przekazywania dokumentów tj. wprowadzono możliwość składania dokumentów w terminie do 15 dni, lecz tylko w odniesieniu do wybranych grup pracodawców zagranicznych (krótkotrwale świadczenie usług, w zakresie objętym oddzielnymi przepisami – udogodnienia dotyczące m.in. sportowców).

To tylko wybrane i przedstawione w uproszczony sposób fragmenty złożonej i wielowątkowej reformy prawa francuskiego.

Fot. Pixabay/OpenClipart-Vectors

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu