TransInfo

Regulamin promocji “Promocja dla subskrybentów premium” w Serwisie Trans.info

Przejdź do poprzedniego regulaminu

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji “Promocja dla subskrybentów premium” w Serwisie Trans.info (dalej jako “Promocja”) dla dotychczasowych Usługobiorców Pakietu Premium w Serwisie udostępnianym przez Trans.info sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000751609, o kapitale zakładowym w wysokości 567 250,00 PLN, o numerze NIP: 8961581580, o numerze REGON: 381491570, dalej jako “Usługodawca”, którym w trakcie trwania Promocji kończy się roczny Okres rozliczeniowy, lub którym skończył się on w ciągu 30 dni przed dniem rozpoczęcia Promocji.
 2. Promocja umożliwia nabycie przez Usługobiorcę dostępu do Pakietu premium (na okres rozliczeniowy wynoszący rok) w Serwisie, poprzez jednorazową płatność za cały rok subskrypcji w preferencyjnej, niższej stawce.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Trans.info, udostępnionym na stronie internetowej: https://trans.info/pl/rules, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Zasady przystąpienia do Promocji

W Promocji może wziąć udział wyłącznie dotychczasowy Usługobiorca Pakietu Premium w Serwisie, tj. przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, któremu w trakcie trwania Promocji kończy się roczny Okres rozliczeniowy, lub któremu skończył się on w ciągu 30 dni przed dniem rozpoczęcia Promocji.

§ 3.
Warunki Promocji

 1. Usługobiorca, który w terminie od dnia 07.06.2024 r. od godziny 11:00 do dnia 31.07.2024 r. do godziny 23:59 zawrze z Usługodawcą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Trans.info, umowę o świadczenie Usług odpłatnych (Pakiet premium), w wariancie subskrypcji rocznej (na okres rozliczeniowy wynoszący rok) wykorzystując link z kodem rabatowym: https://trans.info/pl/premium/checkout?promo=promo-dla-prem1um jest uprawniony do uzyskania promocyjnej ceny na Pakiet premium w wysokości 149,99 zł netto (słownie: sto czterdzieści dziewięć 99/100).
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia poprzez Serwis rozliczeniowy jednorazowej Opłaty w wysokości 149,99 zł netto (słownie: sto czterdzieści dziewięć 99/100). Opłata, o której mowa powyżej musi wpłynąć na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie trwania Promocji.
 3. Promocja nie obejmuje (nie dotyczy) zawarcia przez Usługodawcę z Usługobiorcą umowy o świadczenie Usług odpłatnych (Pakiet premium), w wariancie subskrypcji miesięcznej (autoodnawialnej).

§ 4.
Czas trwania Promocji

 1. Promocja trwa w okresie 07.06.2024 r. od godziny 11:00 do dnia 31.07.2024 r. do godziny 23:59
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Promocji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Usługodawcy: https://trans.info/. Odwołanie Promocji nie może naruszać praw nabytych Usługobiorców, którzy już skorzystali z Promocji.
 4. Zasady udziału w Promocji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Usługodawca poinformuje o zakresie zmiany Promocji i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej https://trans.info/.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają:
  1. Regulamin Trans.info;
  2. przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązujące.
 2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.