Pakiet Mobilności i utrata dobrej reputacji przewoźnika. Bruksela wprowadza nowe przepisy – sprawdź zmiany
Fot. Trans.INFO

Pakiet Mobilności i utrata dobrej reputacji przewoźnika. Bruksela wprowadza nowe przepisy – sprawdź zmiany

Komisja Europejska opublikowała z początkiem maja dwa rozporządzenia wykonawcze w sprawie niektórych zaktualizowanych unijnych przepisów transportowych. Wprowadzają one istotne zmiany w kwestii naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji przewoźnika oraz w ocenie ryzyka firm transportowych.

Komisja Europejska opublikowała z początkiem maja dwa rozporządzenia wykonawcze w sprawie niektórych zaktualizowanych unijnych przepisów transportowych. Wprowadzają one istotne zmiany w kwestii naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji przewoźnika oraz w ocenie ryzyka firm transportowych.

Pakiet Mobilności i utrata dobrej reputacji przewoźnika. Bruksela wprowadza nowe przepisy – sprawdź zmiany
Fot. Trans.INFO

Opublikowane przez KE 2 maja 2022 r. rozporządzenia wykonawcze dotyczą m.in. nowego wykazu poważnych naruszeń oraz obliczania oceny ryzyka przedsiębiorstw transportowych. Oba akty prawne wejdą w życie za nieco ponad dwa tygodnie – w poniedziałek 23 maja br.

Mowa o Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2022/694 zmieniającym rozporządzenie 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Dokument wprowadza nowe naruszenia wynikające z Pakietu Mobilności związane z kabotażem i delegowaniem pracowników oraz ma zapewnić zharmonizowaną ocenę tych naruszeń przez państwa członkowskie.

O najistotniejszych zmianach, jakie wprowadzi unijny dokument, mówi Paulina Eliasz-Pietrusewicz, radca prawny z Kancelarii Prawnej Transcash: 

Przypomnijmy, że naruszenia dzielą się na: poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie, najpoważniejsze naruszenie. Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) spowodują wszczęcie postępowania dotyczącego dobrej reputacji w przypadku ich wielokrotnego popełnienia. W przypadku najpoważniejszych naruszeń (NN) do wszczęcia procedury, a w konsekwencji utraty licencji, wystarczy jedno takie naruszenie” – wyjaśnia prawniczka.

“Nowe rozporządzenie określa przykładowo, że jeśli przewoźnik lub kierowca nie jest w stanie przedstawić ważnej licencji wspólnotowej lub ważnego uwierzytelnionego wypisu z licencji wspólnotowej funkcjonariuszowi służb kontrolnych (tj. licencja lub uwierzytelniony wypis z licencji zostały zgubione, uszkodzone, zapomniano je zabrać itp.) to popełni bardzo powazne naruszenie. Natomiast przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej (np.: brak licencji, licencja została sfałszowana, wycofana, wygasła itp.) będzie już najpoważniejszym naruszeniem” – mówi Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

Prawniczka wskazuje też, że bardzo poważnym naruszeniem będzie wykonywanie kabotażu niezgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim, jak również wykonywanie przewozów kabotażowych w tym samym państwie członkowskim przez 4 dni od zakończenia ostatniego zgodnego z prawem przewozu kabotażowego w danym kraju.

Najwięcej najpoważniejszych przewinień związane jest z manipulacją tachografami, jak również posługiwaniem się tachografem bez homologacji” – dodaje Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

Z kolei drugie Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/695 ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady określa wspólny wzór pozwalający na obliczenie stopnia ryzyka unijnych przewoźników drogowych. Ryzyko będzie wyliczane na podstawie liczby i wagi naruszeń unijnych przepisów, jakich dopuścił się przewoźnik i jego kierowcy. Naruszenia te są rejestrowane w krajowych systemach oceny ryzyka (np. w Polsce KREPTD). Wspólna formuła ma zapewnić równe traktowanie operatorów podczas kontroli oraz umożliwi porównywanie ocen ryzyka. Co oznaczają w praktyce nowe przepisy?

Dotychczas każde państwo członkowskie mogło wprowadzić swój własny wzór oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. W Polsce obowiązywało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Rozporządzenie to określa system oceny ryzyka naruszeń, takich jak czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw, czasu odpoczynku, a także stanu technicznego pojazdu. Nowe Rozporządzenie 2022/695 z 2 maja 2022 r. wprowadziło wspólny wzór służący obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstwa, który ma się przyczynić do harmonizacji praktyk egzekwowania prawa w całej Unii przez zapewnienie równego traktowania wszystkich kierowców i przedsiębiorstw transportowych w odniesieniu do kontroli i sankcji” – tłumaczy Paulina Eliasz-Pietrusewicz.

“W takim wspólnym wzorze uwzględnia się liczbę, wagę i częstotliwość występowania naruszeń oraz wyniki kontroli, w przypadku których nie stwierdzono naruszeń, a także, czy przedsiębiorstwo transportu drogowego stosuje inteligentne tachografy. W praktyce może oznaczać to, że kontrole będą przeprowadzane częściej i bardziej szczegółowo. U firm które uzyskają wysoki stopień ryzyka zostanie wszczęte postępowanie mogące prowadzić do utraty dobrej reputacji” – dodaje prawniczka.

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze