Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu. Zobacz, jaką ochronę daje w OCP

Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu. Zobacz, jaką ochronę daje w OCP

Przeznaczenie klauzuli szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu jest oczywiste. Jest zawsze płatna, czasem sporo. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że nawet jej posiadanie nie uchroni w pełni przewoźnika od zapłacenia za szkody spowodowane przez kierowcę, który był pod wpływem alkoholu.

Klauzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu zawsze zawiera, zazwyczaj niezbyt wysoki, limit odpowiedzialności. Limit ten raczej nie wystarczy na pokrycie ewentualnej szkody całkowitej w przewożonym ładunku a szkody spowodowane pod tzw. wpływem bywają drastyczne. Nierzadko są to szkody całkowite.

Część ubezpieczycieli stosuje dość wysokie udziały własne, np. 10 proc. wartości szkody, nie mniej niż 2 500 zł. Trzeba zatem pamiętać, że mamy tu dolną granicę partycypacji w szkodzie, ale nie ma górnej. A w praktyce to może być bardzo duża kwota.

Kolejna istotna sprawa – część ubezpieczycieli stosuje tego rodzaju zapisy:

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wyłącznie odpowiedzialność cywilną przewoźnika z tytułu szkód rzeczowych w przyjętych do przewozu przesyłkach, jeśli spowodowane zostały one przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika z innych tytułów nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową”.

O co chodzi?

Otóż zgodnie z art. 29 ust. 1 Konwencji CMR przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność albo które przenoszą na drugą stronę ciężar dowodu, jeżeli szkoda powstała wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego niedbalstwa. Tak właśnie traktowane są szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zatem nie ma ograniczenia do wysokości 8,33 SDR za każdy brakujący kilogram wagi brutto, nie ma innych ograniczeń wynikających z Konwencji CMR. Jest pełna odpowiedzialność za szkody rzeczowe, finansowe, utracone korzyści, itp. Cytowany fragment ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela jedynie do szkód rzeczowych w towarze. Wszelkie inne szkody nie znajdą pokrycia ubezpieczeniowego.

Zatem klauzula szkód wyrządzonych pod spożyciu alkoholu nie stanowi dla przewoźnika stuprocentowego zabezpieczenia.

Warto poinformować kierowców o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dodatkowo koniecznie trzeba zobowiązać kierowców zażywających leki by ustalili ponad wszelką wątpliwość, czy nie zawiera on środków odurzających.

Taka może być treść klauzuli szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu

  1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ładunku wskutek prowadzenia pojazdu przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości (ocenianym zgodnie z właściwymi przepisami miejsca zaistnienia szkody) lub odurzenia środkami, po użyciu których prowadzenie pojazdu jest niedozwolone.
  2. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wyłącznie odpowiedzialność cywilną przewoźnika z tytułu szkód rzeczowych w przyjętych do przewozu przesyłkach, jeśli spowodowane zostały one przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika z innych tytułów nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
  3. Ustala się limit odpowiedzialności 15 tys. euro w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla OCPD w ruchu międzynarodowym oraz 8 tys. euro w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia dla OCPD w ruchu krajowym.
  4. Do odszkodowania wypłacanego na podstawie niniejszej klauzuli ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 10 proc. wartości szkody, nie mniej niż 2500 zł.
  5. Każdorazowa wypłata z tytułu zaistnienia zdarzenia objętego ochroną w ramach klauzuli pomniejsza limit określony w klauzuli o wypłaconą kwotę.

*Zapisy te stanowią kompilację klauzl od dwóch ubezpieczycieli po to, by pokazać wszystkie meandry z nią związane.

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od nietrzeźwości?

To co potocznie nazywamy „jazdą pod wpływem” polskie prawo rozbija na:

– stan po spożyciu alkoholu,

– stan nietrzeźwości.

Różnica wynika oczywiście z zawartości alkoholu w organizmie kierowcy.

Rodzaj przeprowadzonego badaniaDopuszczalna ilość alkoholu w organizmieStan po spożyciu alkoholuStan nietrzeźwości
Badanie wydychanego powietrzaDo 0,09 mg / dm3

Od 0,1 mg / dm3

do 0,25 mg / dm

Powyżej 0,25 mg / dm3
lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
Badanie krwiDo 0,19 promilaOd 0,2 do 0,5 promilaPrzekracza 0,5 promila 
lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Zgodnie z polskim prawem, w zależności od ilości alkoholu we krwi, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić:

– wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń lub

– przestępstwo z art. 178 a Kodeksu karnego.

art. 87 Kodeksu wykroczeńart. 178 a Kodeksu karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Środki odurzające

Zgodnie z definicją ustawową, środek odurzający to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która działa na ośrodkowy układ nerwowy (art. 4 pkt. 26 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Szczegółowy wykaz wszystkich środków uważanych przez polskie prawo za odurzające znajdziemy w załączniku nr 1 do wspomnianej ustawy.

Uwaga na lekarstwa

Należy pamiętać, że na liście środków odurzających znajdują się także niektóre leki, w tym leki na receptę, niekoniecznie tylko te stosowane w warunkach szpitalnych. Używanie tego rodzaju leków jest równoznaczne z używaniem środków odurzających.

Różne limity alkoholu w krajach UE

Warto podkreślić, że podawane powyżej parametry dotyczą jedynie Polski. Prawodawstwo unijne nie jest w tym zakresie zunifikowane. Są na przykład kraje, w których jakakolwiek ilość alkoholu we krwi jest zakazana.

Należy wiedzieć, że w wielu krajach europejskich dopuszczalne limity stężenia alkoholu we krwi są niższe, niż limity dla kierowców niezawodowych, stąd ważne jest źródło, z którego się te informacje czerpie. Popularne serwisy motoryzacyjne podają z reguły informacje, które w przypadku kierowców zawodowych mogą wprowadzać w błąd.

Regres ubezpieczyciela do kierowcy

Zgodnie z art. 43. pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jeśli będący “pod wpływem” kierowca wyrządzi szkodę także w innym mieniu, niż tylko przewożony ładunek, wówczas ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie w pełnej wysokości, ale niezwłocznie zażąda od kierowcy całej wpłaconej kwoty.

Również ewentualna wypłata odszkodowania z klauzuli szkód wyrządzonych pod spożyciu alkoholu może skutkować regresem do kierowcy.

O innych klauzulach ubezpieczeniowych możesz przeczytać we wcześniejszych artykułach z serii „Jak kupić dobre OCPD, by dawało relaną ochronę”:

– klauzula reprezentantów

klauzula czynności zabezpieczenia towaru

klauzula przesortowania towaru

– klauzula załadunku i rozładunku

klauzula CMR

klauzula opóźnienia terminu dostawy

klauzula postojowa

klauzula rozboju

Foto: Fotolia

Trending articles
Trending articles