Europoje įsigaliojo direktyva dėl profesionalių vairuotojų rengimo
AdobeStock/vit

Europoje įsigaliojo direktyva dėl profesionalių vairuotojų rengimo

2023 m. sausio 12 d. įsigaliojo Direktyva Nr. 2022/2561 dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų mokymo. Pagrindinė priimto dokumento prielaida – gerinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų saugumą, taip pat atliekant veiklą, nesusijusią su transporto priemonės vairavimu.

Vidutinis skaitymo laikas 7 minutės

Paweł Łazarewicz

Paweł Łazarewicz

01.02.2023

2023 m. sausio 12 d. įsigaliojo Direktyva Nr. 2022/2561 dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų mokymo. Pagrindinė priimto dokumento prielaida – gerinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų saugumą, taip pat atliekant veiklą, nesusijusią su transporto priemonės vairavimu.

Europoje įsigaliojo direktyva dėl profesionalių vairuotojų rengimo
AdobeStock/vit

Atsižvelgiant į direktyvos prielaidas, mokymo kursų metu turėtų būti aptariamos su kelių eismo saugumu susijusios temos, tokios kaip:

 • pavojų suvokimas,
 • pažeidžiamų eismo dalyvių, ypač pėsčiųjų, dviratininkų ir riboto judumo žmonių, apsauga,
 • degalus taupantis vairavimas, vairavimas ekstremaliomis oro sąlygomis,
 • neįprastų krovinių gabenimas.

Todėl kursai taip pat turėtų būti skirti išmaniosioms transporto sistemoms, o mokymų temos turėtų būti keičiamos taip, kad atspindėtų technologijų pažangą.

Siekiant užkirsti kelią nelygioms konkurencijos sąlygoms, ši direktyva turėtų būti taikoma transporto priemonių vairavimui, kuriuo užsiima ir valstybių narių, ir trečiųjų valstybių piliečiai, kuriuos yra įdarbinusios arba naudoja valstybėje narėje įsisteigusios įmonės.

Direktyva taikoma transporto priemonių vairavimui, kurioms vairuoti būtina turėti:

 • Direktyvoje 2006/126/EB apibrėžtą C1, C1 + E, C ar C + E kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba tokį vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu,
 • Direktyvoje 2006/126/EB apibrėžtą D1, D1 + E, D ar D + E kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba tokį vairuotojo pažymėjimą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu.

Šio dokumento nuostatos netaikomos:

 • transporto priemonių, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h., vairuotojams;
 • ginkluotųjų pajėgų, civilinės gynybos, priešgaisrinės tarnybos ir greitosios pagalbos tarnybų naudojamų arba kontroliuojamų transporto priemonių vairuotojams;
 • transporto priemonių, kurios naudojamos visų asmenų, pageidaujančių įgyti vairuotojo pažymėjimą ar Profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, mokymui vairuoti ir egzaminavimui, vairuotojams;
 • transporto priemonių, kuriomis vežamos medžiagos, įranga arba mechanizmai, kuriuos vairuotojas naudos atlikdamas savo darbą, vairuotojams;
 • transporto priemonių, su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto arba techninės priežiūros bandymai kelyje, vairuotojams;
 • transporto priemonių, kurioms vairuoti būtina turėti D arba D1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ir kuriose nėra keleivių bei kurias techninės priežiūros personalas vairuoja į techninės priežiūros centrą, kuris yra įsikūręs netoli artimiausios techninės priežiūros stoties, kuria naudojasi vežėjas, arba iš jo, vairuotojams;
 • transporto priemonių, kaimo vietovėse kroviniams pristatyti į savo pačių įmonę, vairuotojams;
 • neteikiantiems transporto paslaugų vairuotojams;
 • jei valstybės narės pripažįsta, kad transporto veikla yra nenuolatinė ir neturi poveikio kelių eismo saugumui.
 • žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkystės ar žuvininkystės įmonių naudojamų transporto priemonių, kurias naudojant atliekamos su tų įmonių profesine veikla susijusios krovinių vežimo operacijos, vairuotojams, išskyrus atvejus, kai vairavimas yra pagrindinė vairuotojo veikla arba vairuojant viršijamas nacionalinės teisės aktuose nustatytas atstumas nuo įmonės, kuriai priklauso transporto priemonė, kuri ją nuomojasi ar nuomoja, buveinės.

Pagal naujai priimtą direktyvą, valstybės narės yra įpareigotos nustatyti pradinės kvalifikacijos sistemą, kurią sudaro dalyvavimas kurse, kuris baigiamas egzaminu arba pačiame egzamine, ir periodinio mokymo sistemą, susijusią su privalomu dalyvavimu kurse, vėliau tai patvirtinant Profesinės kvalifikacijos pažymėjimu.

Svarbu tai, kad valstybės narės gali atleisti vairuotojus, kurie įsigijo Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1071/2009 numatytą Profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, nuo nurodytų egzaminų, apimančių dalykus, kurie įtraukti į tame reglamente numatomą egzaminą, laikymą ir, tam tikrais atvejais, nuo juos atitinkančių kursų dalies lankymo.

Vairuotojas atleidžiamas nuo reikalavimo įgyti pradinę kvalifikaciją, jei:

 • turi D1, D1 + E, D arba D + E kategorijų vairuotojo pažymėjimą arba tokį, kuris pripažįstamas lygiaverčiu, išduotą ne vėliau kaip 2008 m. rugsėjo 9 d.;
 • turi C1, C1 + E, C arba C + E kategorijų vairuotojo pažymėjimą arba tokį, kuris pripažįstamas lygiaverčiu, išduotą ne vėliau kaip 2009 m. rugsėjo 9 d.

Pradinė kvalifikacija

Asmuo turi teisę vežti krovinius, jei yra sulaukęs 18 metų amžiaus bei:

 • turi teisę vairuoti transporto priemonę, kuriai vairuoti būtinas C ir C + E kategorijų vairuotojo pažymėjimas
 • turi teisę vairuoti transporto priemonę, kuriai vairuoti būtinas C1 ir C1 + E kategorijų vairuotojo pažymėjimas

Asmuo turi teisę vežti keleivius, jei yra sulaukęs 21 metų amžiaus bei:

 • turi teisę vairuoti transporto priemonę, kuriai vairuoti būtinas D ir D + E kategorijų vairuotojo pažymėjimas, vežti keleivius reguliaraus susisiekimo reisais, kurių maršrutas neviršija 50 kilometrų, ir transporto priemonei vairuoti būtinas D1 ir D1 + E kategorijų vairuotojo pažymėjimas.

Valstybė narė gali leisti transporto priemonių, priklausančių vienai iš pirmiau minėtų kategorijų, vairuotojams vairuoti tokias transporto priemones savo teritorijoje nuo 18 metų amžiaus, jei jie turi Profesinės kvalifikacijos pažymėjimą.

Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis pradinę kvalifikaciją, išduodamas po dalyvavimo kurse, kuris baigiasi egzaminu arba išlaikius egzaminą.

Periodiniai mokymai

Tai yra mokymai, kurių tikslas – suteikti Profesinės kvalifikacijos pažymėjimo turėtojams galimybę atnaujinti žinias, kurios yra svarbios jų darbe, ypatingą dėmesį skiriant saugai keliuose, darbuotojų sveikatai ir saugai bei transporto priemonės vairavimo poveikio aplinkai mažinimui.

Mokymai turi apimti kursus mokymo centre, praktinį mokymą ir, jei įmanoma, mokymą naudojant IRT priemones arba aukščiausios klasės mokymo simuliatorius.

Svarbu tai, kad jeigu vairuotojas pereina dirbti į kitą įmonę, jam įskaitomi jau baigti periodiniai mokymai.

Vairuotojui baigus periodinį mokymą, išduodamas Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis, kad jis baigė periodinį mokymą.

Svarbu tai, kad vairuotojas, turintis pradinę kvalifikaciją patvirtinantį Profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, pirmąjį periodinio mokymo kursą turi baigti per 5 metus nuo minėto dokumento išdavimo.

Baigęs pirmąjį periodinio mokymo kursą, vairuotojas privalo dalyvauti periodiniuose mokymuose kas 5 metus, nepasibaigus periodinio mokymo baigimą patvirtinančio Profesinės kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikui.

Vairuotojai, nustoję verstis profesine veikla, prieš pradėdami dirbti pagal profesiją, privalo dalyvauti periodinio mokymo kursuose.

Vairuotojai, vežantys krovinius ir keleivius, baigę vienos kategorijos vairuotojo pažymėjimo periodinio mokymo kursus, atleidžiami nuo prievolės dalyvauti kitos kategorijos periodinio mokymo kursuose.

Siekiant išlaikyti vairuotojo kvalifikaciją, iš esamų vairuotojų turėtų būti reikalaujama, kad jie baigtų periodinius, su profesija susijusių svarbių įgūdžių, mokymus.

Mokymo kursus, skirtus pradinei kvalifikacijai gauti ir periodiniam mokymui, turėtų teikti tik valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtinti mokymo centrai. Siekdamos užtikrinti tokių patvirtintų mokymo centrų kokybę, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti suderintus jų patvirtinimo kriterijus, įskaitant nustatytą aukšto profesionalumo lygio kriterijų.

95 kodas

Valstybių narių kompetentinga institucija, remdamasi pirminiu arba periodiniu Profesinės kvalifikacijos pažymėjimu, šalia vairuotojo pažymėjimo kategorijos vairuotojo pažymėjime arba kvalifikacijos kortelėje įrašo suderintą ES 95 kodą

Vairuotojo pažymėjimai, kuriuose nėra ES 95 kodo įrašo ir kurie buvo išduoti iki 2020 m. gegužės 23 d., yra pripažįstami kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais iki jų galiojimo pabaigos.

Teisėsaugos tikslais valstybės narės keičiasi informacija apie išduotus arba panaikintus Profesinės kvalifikacijos pažymėjimus.

Apibendrinant

Didžiausias sunkumas gali būti jau baigtų mokymų patikrinimas. Tai, kad trečiųjų šalių vairuotojai naudoja vairuotojo pažymėjimus kaip mokymo reikalavimų laikymosi įrodymą, gali tapti kliūtimi vairuotojams, kai vežėjas grąžina pažymėjimą jį išduodančioms institucijoms, ypač kai tie vairuotojai nori dirbti kitoje valstybėje narėje. Kad tokiomis aplinkybėmis pradėdami dirbti naują darbą vairuotojams nereikėtų kartoti mokymų, valstybės narės turėtų būti skatinamos bendradarbiauti ir keistis informacija apie vairuotojų kvalifikaciją.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi