Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Europos Sąjungoje tęsiami darbai rengiant „Mobilumo paketo“ projektą ir Darbuotojų komandiravimo direktyvą. ES teisės aktų pakeitimų tikslas – palengvinti paslaugų teikimą verslininkams, tuo pat metu užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir darbuotojų, dirbančių vienoje valstybėje narėje ir laikinai išsiųstų į kitą valstybę, teisių laikymąsi. Nors transportavimui turi būti taikomos pakeistos direktyvos nuostatos, tai neįvyks tol, kol neįsigalios „Mobilumo paketas“.

Kai kurios transporto asociacijos Europoje prieštarauja, kad direktyva dėl darbuotojų komandiravimo būtų taikoma tarptautiniam transportavimui. 2017 m. spalį Danijos krovininio kelių transporto sąjungos (ITD) iniciatyva buvo priimta bendra deklaracija, kurią iki šiol pasirašė 29 asociacijos, atstovaujančios transporto sektoriui iš Europos Sąjungos šalių.

Emma Hadrovic, Danijos krovininio kelių transporto asociacijos (ITD) patarėja Europos Sąjungoje (nuotraukoje), interviu „Trans.INFO” komentuoja siūlomus „Mobilumo paketo“ pakeitimus.

– Kaip vertinate paskutinius pasiūlytus pakeitimus „Mobilumo pakete“, kuris transportui turi tapti sektoriaus teisės aktu, susijusiu su Darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimu?

Emma Hadrovic: Kai 2017 m. gegužę pirmą kartą buvo pristatytas „lex specialis” („Mobilumo paketas“ – red. past.), atrodė, kad direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo kelių transporte trijų dienų taikymo laikotarpis buvo laisvai pasirenkamas ir nevisiškai atitiko poveikio vertinimą. Jis taip pat neatsižvelgė į teismo sprendimus prieš šalis, kurios sistemingai taikė minimalaus darbo užmokesčio taisykles užsienio subjektų atžvilgiu. Vis dėlto matome, kad Europos Parlamentas savo įvairiuose pasiūlymuose dėl pokyčių geriau suvokia administracinę naštą, susijusią su darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymu tokiame itin mobiliame sektoriuje, kaip transportavimas.

– Ar vis dar yra tikimybė, kad komandiravimo direktyvos pakeitimai turės kitokią formą? Kokie argumentai turėtų būti panaudoti įtikinant Europos politikus ir ES institucijas?

Derybos sparčiai vystosi, ir mes turime remti įrodymais pagrįstą diskusiją dėl pasiūlymų į „lex specialis“. Labai svarbu, kad institucijos nenustumtų į šalį svarbių klausimų, tokių kaip teisiniai klausimai. Teisės aktų leidėjas niekada nesiekė taikyti komandiravimo nuostatų tarpvalstybiniam transportui, tai atsispindi daugelyje Komisijos dokumentų ir patvirtinta daugeliu teismo bylų, pastaruoju metu iš Vokietijos, kur Teisingumo Teismas nustatė, kad Vokietijos teisės aktų dėl minimalaus darbo užmokesčio neįmanoma taikyti užsienio vežėjams ir vairuotojams dėl nepakankamo ryšio su Vokietijos teritorija.

Europos politikai taip pat turėtų prisiminti, kad teisiniai nuostatai praktikoje turės įtakos visai transporto grandinei. Jeigu vairuotojams, dirbantiems tarptautinio krovinių transportavimo sektoriuje, bus taikomos skirtingos nacionalinės darbo teisės nuostatos su skirtingomis atlyginimo sistemomis, skirtingomis minimalaus darbo užmokesčio sudėtinėmis dalimis, skirtingomis teisėmis socialinės apsaugos srityje, skirtingomis kolektyvinės sutarties sąlygomis ir t.t., tai bus labai didelė našta darbuotojams, įmonėms ir kontrolės institucijoms.

Tai sukels neigiamus pokyčius rinkoje. Niekam iš to naudos nebus.

– Iki šiol vyravo įsitikinimas, kad ES Vakarų šalys yra patenkintos ES teisės aktų pokyčių kryptimi. Kodėl Danijos krovininio transporto asociacija priešinasi šiems projektams?

Tai nėra diskusija „Rytai prieš Vakarus”. Taisyklės bus labai didelė našta įmonėms ir vairuotojams, teikiantiems tarpvalstybines transporto paslaugas, nepriklausomai nuo to, iš kurios Europos dalies jie yra. Tai atsispindi Deklaracijoje dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos netaikymo tarptautinio transportavimo sektoriui. Deklaracijoje yra išreiškiamas visos Europos požiūris. Ją pasirašė daugybė organizacijų iš 18 valstybių narių, net asociacijos ir įmonės iš Prancūzijos.

– Ar, Jūsų manymu, jei direktyva bus patvirtinta dabartine forma ir įsigalios, ji turės įtakos Europos ekonomikai ir transporto sektoriui? Kas laimės daugiausiai ir kas labiausiai nukentės?

Direktyvos taikymas itin mobiliam transportavimo sektoriaus personalui turės neigiamą poveikį ne tik įmonėms ir vairuotojams, bet ir klientams, užimtumo lygiui ES, ekonomikos augimui ir konkurencingumui pasaulyje.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros